På norsk / In English

E-CO Energi AS
Besøksadresse:
C. J. Hambros plass 2C, Oslo
E-post: energi@e-co.no

Post- og fakturaadresse:
E-CO Energi AS
Postboks 1050 Sentrum
0104 OSLO
Tlf: 24 11 65 00

Kontoradresser

 

E-CO i sosiale medier:

 

Bytteforhold i avtaleutkastet avklart

Det vises til børsmelding av fredag 8. mars 2019. Styrene i Eidsiva Energi og Hafslund E-CO har nå kommet til enighet om bytteforhold i utkast til avtale om sammenslåing av selskapene.


Enige om avtaleutkast for sammenslåing

Styrene i Eidsiva Energi og Hafslund E-CO har kommet et godt stykke videre og er enige om avtaleutkast for sammenslåing av selskapene, samt prinsipper for bytteforholdet. Fremforhandlede utkast til avtaleverk er i tråd med intensjonsavtalen mellom partene fra november 2018, og vil bli lagt frem til beslutning hos selskapenes eiere i løpet av 2. kvartal 2019.


E-CO Energi - Foreløpig årsregnskap 2018

2018 var et rekordår for E-CO Energi med et driftsresultat på 3 669 mill. kroner. Dette utgjorde en forbedring på 1 432 mill. kroner sammenliknet med 2017. Resultatfremgangen må i hovedsak ses i sammenheng med høyere kraftpriser og produksjonsvolum.


Vil samle to av Norges største kraftkonsern

Styrene i Eidsiva Energi og Hafslund E-CO er gjennom en intensjonsavtale blitt enige om å se nærmere på muligheten for å slå sammen hovedvirksomhetene i de to konsernene. En samling vil styrke evnen til å gi utbytte til eierkommunene og til kontinuerlig forbedring og innovasjon i et energisystem i rask endring.


Godt halvårsresultat for E-CO Energi

E-CO Energi oppnådde et resultat etter skatt i første halvår 2018 på 595 millioner kroner, en økning på 168 millioner kroner fra første halvår 2017. Resultatøkningen må i hovedsak ses i sammenheng med høyere oppnådd salgspris og oppkjøpet av Hafslund Produksjon i august 2017.


Godt resultat i 2017 for E-CO Energi

2017 ble et meget godt år for E-CO Energi konsernet. God drift, høy produksjonstilgjengelighet, vellykket produksjonsdisponering, høyere realiserte kraftpriser, samt kjøpet av Hafslund Produksjon bidro til et årsresultat på 1.038 millioner kroner. Gjennom kjøpet av vannkraftproduksjonsvirksomheten til Hafslund har E-CO Energi konsernet styrket sin posisjon som Norges nest største vannkraftprodusent med en årlig middelproduksjon på i overkant av 14 TWh. Styret foreslår et utbytte på 650 millioner kroner.


Oslo kommune samler eierskapet i Hafslund og E-CO Energi

Oslo kommune har fremmet forslag om å samle eierskapet til Hafslund AS og E-CO Energi Holding AS under et nytt felles morselskap som vil være 100 % eid av Oslo kommune. Den samlede virksomheten blir en betydelig aktør i den norske energibransjen som Norges nest største kraftprodusent med 13 TWh fornybar vannkraftproduksjon, og Norges største nettselskap med om lag 710 000 kunder.


Bedret halvårsresultat for E-CO Energi

E-CO Energi oppnådde et resultat etter skatt på 332 millioner kroner, som er 39 millioner kroner høyere enn i første halvår i 2016. Driftsinntektene økte med 59 millioner kroner som følge av at høyere salgspris mer enn oppveide for lavere kraftproduksjon. E-CO Energi inngikk avtale om erverv av 90 prosent av aksjene i Hafslund etter at annen virksomhet enn produksjon av vannkraft er skilt ut. En slik overtakelse betyr at E-CO Energis produksjon øker fra 10 til ca. 13 TWh.


Gunstig låneopptak for E-CO Energi

I forbindelse med kjøpet av aksjene i Hafslunds vannkraftproduksjon, har E-CO Energi Holding AS foretatt et låneopptak på NOK 2,8 milliarder kroner i det amerikanske kapitalmarkedet for Private Placements.


E-CO Energi Holding AS inviterer til investormøter

E-CO har tildelt DNB Markets, Handelsbanken Capital Markets, SEB og Swedbank mandat til å arrangere investormøter i forbindelse med mulige utstedelser av obligasjonslån i det norske obligasjonsmarkedet.


E-CO Energi kjøper Hafslunds vannkraftproduksjon

Pressmelding 03/17

Oslo kommune har i dag offentliggjort en betydelig omstrukturering av kommunens eierskap i energisektoren. Som ledd i dette kommer E-CO Energi Holding til å erverve 90 prosent av aksjene i Hafslund ASA etter at annen virksomhet enn produksjon av vannkraft er skilt ut av dette selskapet. En slik overtakelse betyr at E-CO Energis produksjon øker fra 10 til ca. 13 TWh.


Årsresultat 2016: Bedret resultat for E-CO Energi

Pressmelding 01/17

E-CO Energi fikk et årsresultat på 590 millioner kroner i 2016 mot 533 millioner kroner i året før. Høyere kraftpriser er hovedårsak til resultatforbedringen. Styret foreslår et utbytte på 610 millioner kroner.


E-CO Energi – lavere resultat per tredje kvartal, men bedrede utsikter for årsresultatet

Pressemelding 06/16

Resultat etter skatt per tredje kvartal ble 256 millioner kroner, som er 113 millioner kroner lavere enn i fjor. Nedgangen skyldes lavere bidrag fra prissikring. Økte kraftpriser mot slutten av kvartalet og etter kvartalets slutt gir bedrede utsikter for årsresultatet.


E-CO Energi – resultat på 293 millioner kroner i første halvår

Pressemelding 04/16

Resultatet etter skatt ble 293 millioner kroner, som er 57 millioner kroner lavere enn i første halvår i 2015. Nedgangen mot fjoråret skyldes lavere oppnådd salgspris. Høyere kraftproduksjon oppveide delvis for nedgangen i salgspris.


Ny kredittfasilitet på 1,5 milliarder kroner

Pressemelding 03/16

E-CO Energi AS har signert en ny 5+1+1-årig kredittfasilitet på 1,5 milliarder kroner


Rekordhøy kraftproduksjon ga et tilfredsstillende resultat i første kvartal for E-CO Energi

Pressemelding 02/16

E-CO fikk et resultat etter skatter på 289 millioner kroner i første kvartal 2016 mot 305 millioner kroner i fjor. Høy kraftproduksjon oppveide i stor grad for lavere kraftpriser. God produksjonsdisponering bidro til at konsernet oppnådde salgspris 11 prosent over områdepris.


Tilfredsstillende årsresultat for 2015 til tross for lave kraftpriser

Pressemelding 01/16

E-CO Energi oppnådde et tilfredsstillende resultat for 2015, lave kraftpriser tatt i betraktning. E-CO Energis driftsinntekter ble på 2.511 millioner kroner mot 2.863 millioner kroner i 2014. Vellykket prissikring og god produksjonsplanlegging bidro til at konsernets salgspris ble 34 prosent over spotprisen. Årsresultatet ble 533 millioner kroner mot 713 millioner kroner i 2014. Styret foreslår et utbytte på 685 millioner kroner. Konsernet forventer lavere resultater fremover på bakgrunn av terminprisene for 2016 og følgende år.


Resultat per tredje kvartal 2015: Prissikring sikret tilfredsstillende resultat

Pressemelding 06/15

E-CO Energis resultat etter skatt per tredje kvartal ble 369 millioner kroner, som er 34 millioner kroner lavere enn i fjor. Nedgangen skyldes lavere kraftpriser. Konsernets prissikring har gitt god effekt, da oppnådd salgspris ble 44 prosent høyere enn områdeprisen hittil i år.


Tilfredsstillende resultat for E-CO Energi i første halvår

Pressemelding 05/15

Resultatet etter skatt ble på 350 millioner kroner, som er 51 millioner kroner høyere enn i første halvår i 2014. Økningen skyldes høyere produksjon. Prissikring medførte at oppnådd salgspris var 27 prosent høyere enn områdeprisen i halvåret.


E-CO Energi – høy produksjon i første kvartal

Pressemelding 04/15

E-CO fikk et resultat etter skatter på 305 millioner kroner i første kvartal 2015 mot 285 millioner kroner i fjor. Realisert salgspris ble lavere enn i fjor, men høyere produksjon mer enn oppveide for prisnedgangen. Prissikring ga et positivt bidrag som medførte at salgsprisen var 13 prosent høyere enn områdeprisen i Sør-Norge.


Årsresultat for 2014: E-CO Energi: Tilfredsstillende årsresultat for 2014

Pressemelding 02/15:

E-CO Energi oppnådde tilfredsstillende resultater i 2014. Konsernets driftsinntekter ble på 2.863 millioner kroner mot 3.228 millioner kroner i 2013. Gjennomsnittlig salgspris ble på 27,1 øre/kWh mot 32,3 øre/kWh i 2013. Årsresultatet ble 713 millioner kroner mot 876 millioner kroner i fjor. Styret foreslår et utbytte på 740 millioner kroner.


Resultat for første halvår 2014: Lavere halvårsresultat for E-CO Energi

Pressemelding 06/14

E-CO Energi oppnådde et halvårsresultat etter skatt på 299 millioner kroner i 2014 mot 504 millioner kroner i fjor. Nedgangen skyldes først og fremst lavere pris. Kraftproduksjonen ble 100 GWh lavere enn i første halvår 2013.


Årsresultat for 2013: Normalt godt år for E-CO Energi

Pressemelding 02/14

2013 ble nok et godt driftsår for E-CO Energi, og både driftsinntekter og resultat før skatt er på nivå med fjoråret. Vellykket prissikring, god produksjonsplanlegging og drift med høy tilgjengelighet på kraftverkene bidro til det gode resultatet for E-CO Energi. Konsernets magasiner startet året på normale nivåer, og til tross for en tørr og kald senvinter, kom våren med mye nedbør og resten av året forløp som normalt. Produksjonen endte på 10,0 TWh mot 10,8 TWh i 2012. To nye kraftverk, Embretsfoss 4 og Rendalen 2, ble satt i drift i 2013. Styret foreslår et utbytte på 750 millioner kroner for 2013.


E-CO Energis resultat per tredje kvartal på nivå med fjoråret

Pressemelding 09/13

E-CO Energis resultat etter skatt for årets ni første måneder ble 622 millioner kroner, som er 10 millioner kroner høyere enn i fjor. Høyere pris mer enn oppveide for lavere kraftproduksjon. Prissikring har også i år bidratt til at konsernet oppnådde en høyere salgspris enn spotprisen på Nord Pool.


Resultat for første halvår 2013: Tilfredsstillende halvårsresultat for E-CO Energi

Pressemelding 07/13

E-CO Energi oppnådde et halvårsresultat etter skatt på 504 millioner kroner i 2013 mot 577 millioner kroner i foregående år. Lavere produksjon er årsak til nedgangen. Høyt tilsig i andre kvartal har bedret produksjons- og resultatutsiktene for hele året 2013 sammenlignet med situasjonen ved utgangen av første kvartal. I andre kvartal ble kraftstasjonene Embretsfoss 4 og Rendalen 2 satt i drift.


Første kvartal 2013: Tilfredsstillende resultat

Pressemelding 04/13

E-CO Energi fikk et resultat etter skatter på 401 millioner kroner i første kvartal 2013 mot 482 millioner kroner i samme periode i fjor. Nedgangen skyldes lavere produksjon. Oppnådd salgspris var på nivå med fjoråret. E-CO Energi forventer lavere produksjon enn normalt for året 2013.


Resultat i 2012 for E-CO Energi - høy produksjon og vellykket prissikring

Pressemelding 03/13

2012 startet med rekordhøy magasinfylling. Årstilsiget ble også godt over normalen og dermed økte E-CO Energi produksjonen med hele 1 TWh sammenliknet med fjoråret. Konsernet oppnådde priser på 36 prosent over områdeprisen for Oslo (NO1) som følge av vellykket kraftpris- og valutasikring. God drift og produksjonsplanlegging med høy tilgjengelighet på kraftverkene bidro også til nok et sterkt resultat for E-CO Energi. Konsernets driftsinntekter ble 3.251 millioner kroner. Gjennomsnittlig salgspris ble 30 øre/kWh, 36 prosent over NO1 prisen. Årsresultatet ble 910 millioner kroner mot 943 millioner kroner i fjor. Styret foreslår et utbytte på 750 millioner kroner.


Resultat per tredje kvartal 2012: E-CO Energi fikk et noe lavere resultat enn i fjor

Pressemelding 06/12

E-CO Energis resultat etter skatt for årets ni første måneder ble 612 millioner kroner, som er 43 millioner kroner lavere enn i fjor. Kraftproduksjonen økte med nærmere én TWh, men det er ikke tilstrekkelig til å oppveie den store nedgangen i kraftpris. - Prissikringen har gitt en betydelig positiv effekt. Oppnådd salgspris er 44 prosent høyere enn områdeprisen for Oslo hittil i år, sier Tore Olaf Rimmereid, adm. direktør i E-CO Energi.


Resultat for første halvår 2012: Godt halvårsresultat for E-CO Energi

Pressemelding 04/12

Høy produksjon og god effekt av prissikring ga et godt resultat for E-CO Energi i første halvår 2012. Resultat før skatt ble 1 135 millioner kroner som er 27 millioner kroner høyere enn i fjor. Lave spotpriser medførte lavere grunnrenteskatt. Halvårsresultatet etter skatt økte fra 450 millioner kroner i fjor til 577 millioner kroner i år.


Resultat for første kvartal 2012: Høy produksjon i E-CO Energi

Pressemelding 02/12

Rekordhøy produksjon og gevinst på prissikring medførte et meget godt resultat for E-CO Energi i første kvartal 2012. Til tross for et stort fall i spotprisen økte resultatet etter skatt med 90 millioner kroner mot fjoråret. Kvartalsresultatet ble på 915 millioner kroner før skatt og 482 millioner kroner etter skatt.


Årsresultat for 2011: Godt 2011-resultat for E-CO Energi

Pressemelding 01/12

2011 startet med svært lite snø, hydrologisk underskudd og rekordhøye priser. Midt i året snudde alt til rekordnedbør og prisfall. Godt hjulpet av høy tilgjengelighet på våre kraftverk og effektiv prissikring kan E-CO Energi nok en gang melde om et godt resultat. Konsernets driftsinntekter ble på 3 514 millioner kroner. Gjennom¬snittlig salgspris ble på 37 øre/kWh, 2,5 prosent over område¬prisen for Oslo. Årsresultatet ble 943 millioner kroner mot 1 200 millioner kroner i fjor. Styret i E-CO foreslår et utbytte på 800 millioner kroner.


Resultat per 3. kvartal 2011: Høy kraftproduksjon i 3. kvartal for E-CO Energi

Pressemelding 08/11

E-CO Energi oppnådde et godt resultat i 3. kvartal 2011. Kraftprisene falt markert i kvartalet, men prissikring og høy produksjon kompenserte i stor grad for prisfallet. Hittil i år er resultat etter skatter 655 millioner kroner som er 55 millioner kroner lavere enn tilsvarende resultat i 2010. Hydrologiske forhold har dominert prisutviklingen hittil i år. Innledningen var tørr og kald med svært høye priser. Avslutningen var preget av høyt tilsig og lave priser.


Resultat for første halvår 2011: Lav produksjon gir nedgang i resultat i første halvår

Pressemelding 06/11

E-CO Energi fikk et tilfredsstillende halvårsresultat i 2011. Halvårsresultatet ble 450 millioner kroner, som er 160 millioner kroner lavere enn i 2010. De lave magasinene ved årets inngang medførte at konsernets kraftproduksjon ble betydelig lavere enn normalt. Kraftprisene i det nordiske markedet var imidlertid høye på grunn av et stort hydrologisk underskudd gjennom størstedelen av halvåret.


E-CO har inngått trekkfasilitet på 2 milliarder kroner

E-CO Energi Holding har nylig etablert en ny langsiktig trekkfasilitet med en ramme på totalt 2 milliarder kroner. Fasiliteten løper i 5 år, med mulighet for forlengelse på ytterligere 2 år. Denne trekkrammen vil inngå i selskapets likviditetsreserve.


Årsresultat for 2010: Godt årsresultat for E-CO Energi

Pressemelding 01/11

2010 ble nok et godt år for E-CO Energi. Kulde og tørt vær har bidratt til at kraftprisene har holdt seg høye gjennom hele året og konsernet kan for første gang notere driftsinntekter over fire milliarder kroner. Årsresultatet ble på 1 200 millioner kroner, som er 190 millioner kroner over fjorårsresultatet justert for gevinsten ved salget av eierandelen i EB Kraftproduksjon. Før skatter var den justerte resultatøkningen på 661 millioner kroner. Over 70 prosent av økningen gikk dermed til økt skatt.


Resultat per 3. kvartal 2010: Solid resultat hittil for E-CO

Pressemelding 13/10

E-CO Energi fikk et godt resultat for årets ni første måneder. Et lavt tilsig medførte lavere produksjon enn normalt, men dette kompenseres av forholdsvis høye kraftpriser. Resultat etter skatter ble 713 millioner kroner for perioden januar til september. Justert for fjorårets gevinst på salget av eierposten i EB Kraftproduksjon, er resultatet nær uendret i forhold til i fjor. Byrådet i Oslo har i sitt budsjettforslag for 2011 signalisert at kommunen vil ta ut et ekstraordinært utbytte på 2 milliarder kroner. E-CO vurderer at dette ikke vil svekke selskapets finansielle stilling vesentlig sett i forhold til konsernets strategi.


Resultat for første halvår 2010: Et godt første halvår 2010 for E-CO Energi

Pressemelding 09/10

E-CO Energi fikk et godt halvårsresultat i 2010. Lite nedbør i vinter medførte lavere produksjon enn normalt, men dette ble kompensert av høye kraftpriser. Konsernet oppnådde en realisert salgspris som var fire prosent høyere enn områdeprisen i halvåret. Dette skyldes i stor grad en vellykket produksjonsdisponering. Høyere spotpriser resulterte i en betydelig økning i grunnrenteskatt og i skatteprosent. Halvårsresultatet ble 612 millioner kroner som er 707 millioner kroner lavere enn i 2009. Justert for fjorårets salgsgevinst økte resultatet med 43 millioner kroner.


Resultat for 1. kvartal 2010: Kald og tørr vinter ga høye priser

Pressemelding 06/10

Et tørt og kaldt 1. kvartal førte til høye priser i kraftmarkedet. Som følge av prissikring oppnådde konsernet noe lavere salgspris enn områdeprisen for Oslo, men salgsprisen ble høyere enn oppnådd pris i 1. kvartal i fjor. Produksjonen ble også noe høyere enn i fjor men nivået er fortsatt lavere enn gjennomsnittet for første kvartal siste ti år. Resultat etter skatt ble 518 millioner kroner, 16 prosent bedre enn i fjor.


Årsresultat for 2009: Et godt år, til tross for lavere priser og volum

Pressemelding 02/10

2009 ble et godt år for E-CO Energi. Til tross for lavere produksjonsvolum og systempriser enn i 2008, fikk konsernet gode resultater fra prissikring og oppnådde bedre salgspriser i 2009 pr. produsert kWh, hele 118 prosent av spotprisen referert Oslo. Et rekordhøyt årsresultat påvirkes av konsernets salg av eierandelen i EB Kraftproduksjon. I tillegg ble resultatet positivt påvirket av reversering av urealiserte avsetninger på netto finans fra fjoråret. Årets resultatgrad justert for salgsgevinsten er på nivå med 2008, som var et rekordår for konsernet.


Resultat per 3. kvartal 2009: Godt resultat hittil for E-CO

Pressemelding 14/09

E-CO oppnådde et godt resultat per 3. kvartal 2009. Resultat før skatter hittil i år ble 2 257 millioner kroner, som er 662 millioner kroner over tilsvarende resultat i fjor. Etter skatter ble resultatet 1 464 millioner kroner, som er 674 millioner kroner bedre enn i 2008. Foruten gevinsten ved salget av eierposten i EB Kraftproduksjon har vellykket prissikring og lavere netto finanskostnader gitt vesentlige bidrag til resultatutviklingen i år.


Resultat for 1. halvår 2009: Lavere kraftproduksjon – høyere salgspris

Pressemelding 09/09

E-COs kraftproduksjon falt kraftig i 1. halvår i år i forhold til fjoråret. Høyere salgspris kompenserte for mesteparten av nedgangen i volum. Salg av aksjene i EB Kraftproduksjon medførte en regnskapsmessig gevinst på i underkant av 760 millioner kroner. Resultat før skatter ble på 1 907 millioner kroner mot 1 094 millioner kroner i 1. halvår 2008. Etter skatter ble resultatet 1 319 millioner kroner mot 584 millioner kroner i fjor.


Resultat for 1. kvartal 2009: Et godt første kvartal for E-CO

Pressemelding 06/2009

E-CO fikk et godt resultat i første kvartal 2009. Prissikringsstrategien medførte at konsernet oppnådde en høyere salgspris enn systemprisen på NordPool. Også i forhold til 1. kvartal i fjor økte salgsprisen betydelig. Men produksjon ble vesentlig lavere enn i 1. kvartal i fjor. Driftsinntektene gikk av den grunn ned med 68 millioner. Lavere driftskostnader og netto finanskostnader bidro imidlertid positivt til resultatutviklingen, slik at resultatet etter skatter ble 446 millioner kroner, som er 23 millioner kroner over fjoråret.


Årsresultat for 2008: Over milliarden for E-CO

Pressemelding 03/2009

2008 ble nok et rekordår for E-CO Energi. Konsernet har oppnådd sin høyeste omsetning, sitt beste driftsresultat, et rekordhøyt resultat før skatt samt et årsresultat etter skatt på vel 1,1 milliard kroner. Styret foreslår et utbytte til Oslo kommune på 900 millioner kroner.


Resultat for 3. kvartal 2008: Godt resultat hittil for E-CO

Pressemelding 10/08

E-CO oppnådde rekordhøye resultater i 3. kvartal 2008. Resultatene for årets tre første kvartaler er også de beste i konsernets historie. Høye priser og høy produksjon er forklaringen. Resultat før skatter hittil i år ble 1 595 millioner kroner som er hele 425 millioner kroner over tilsvarende resultat i fjor. Nesten hele økningen ble imidlertid spist opp av økt skattekostnad. Etter skatter ble resultatet 790 millioner kroner som er 9 millioner kroner bedre enn i 2007.


Resultat for 1. halvår 2008: Rekordhøy kraftproduksjon for E-CO

Pressemelding 07/08

E-CO fikk en rekordhøy kraftproduksjon i 1. halvår. Oppnådd salgspris ble også god, men relativt lav områdepris i Sør-Norge slo negativt ut. Økt grunnrenteskatt medførte et noe svakere halvårsresultat enn i 2007. Resultat etter skatt ble på 584 millioner kroner mot 652 millioner kroner i 1. halvår i fjor.


Resultat for 1. kvartal 2008: Et godt første kvartal for E-CO

PM 05/08

Det ble et resultatmessig godt første kvartal for E-CO i 2008. Også i år medførte prissikringsstrategien at konsernet oppnådde en høyere salgspris enn systemprisen. Konsernet oppnådde en produksjon og driftsresultat omtrent på samme nivå som i fjor. Resultat før skatt ble 836 millioner kroner som er 4 millioner kroner lavere enn fjoråret. Økt grunnrenteskatt medførte imidlertid at resultatet etter skatt ble svekket med 108 millioner kroner.


Årsresultat for 2007: Godt resultat for E-CO

PM 03/08

2007 ble nok et rekordår for E-CO Energi. Konsernet har oppnådd sin høyeste omsetning, sitt beste driftsresultat, et rekordhøyt resultat før skatt samt et årsresultat etter skatt på 947 millioner kroner. Styret foreslår et utbytte til Oslo kommune på 650 millioner kroner.


Resultat per 3. kvartal 2007: Fortsatt bedring av resultatet for E-CO

PM 12/07
E-CO oppnådde et godt resultat i årets ni første måneder. - Spotprisen falt kraftig i 3. kvartal, men vellykket prissikring og høy produksjon kompenserte for dette, sier adm. direktør Hans Erik Horn i E-CO Energi.


Resultat for 1. halvår 2007: Solid halvårsresultat for E-CO

PM 10/07
Halvårsresultatet i 2007 er det beste i selskapets historie. Resultat etter skatt ble på 652 millioner kroner som er 59 prosent høyere enn 1. halvår i fjor. Høy produksjon og vellykket prissikring av kraftproduksjonen har bidratt til det gode resultatet. Relativt lave spotpriser har dempet belastningen for grunnrenteskatt. I tillegg har driftskostnader og finanskostnader utviklet seg i gunstig retning.


Resultat for 1. kvartal 2007: Resultatøking for E-CO

PM 03/07
E-CO oppnådde et meget godt resultat i 1. kvartal 2007. Resultat etter skatt økte med 52 prosent til 531 millioner kroner. Til tross for kraftig fall i spotprisen i forhold til 1. kvartal 2006 økte inntektene som følge av prissikring. Av samme grunn ble belastningen for grunnrenteskatt redusert. Reduserte driftskostnader har også medvirket til resultatforbedringen.Finansiell informasjon
 
ÅRSRAPPORT 2018

Her finner du E-CO Energi Holdings årsrapport for 2018.