Vi bygger ny kraftstasjon på Vamma

E-CO Energi bygger utvider for tiden Norges største elvekraftverk Vamma i Askim/Skiptvedt kommuner med et helt nytt kraftverk Vamma 12.

Prosjektet Vamma 12 går ut på å bygge et helt nytt kraftverk ved Vamma kraftverk i Glomma. Aggregatet utføres som en separat enhet i eget bygg på vestsiden av Glomma, og blir i realiteten en ny kraftstasjon, med felles dam med det eksisterende kraftverket.

Vamma kraftverk er Norges største elvekraftverk. De første delene av kraftverket ble satt i drift i 1915, og kraftverket er senere bygd ut i flere trinn.

Utvidelsen av Vamma kraftverk er en av Europas største elvekraftutbygginger siden 1980-tallet, med en slukeevne på 500 kubikkmeter per sekund og installert effekt på 128 MW.

Prosjektet innebærer en omfattende opprusting og utvidelse av kraftverket på Vamma. Mer enn 100 år gamle aggregater erstattes av et nytt stort aggregat, og mer effektiv utnyttelse av vannet vil gi om lag 230 GWh ny fornybar kraft.

Vamma kraftverk har i dag en middelårsproduksjon på 1350 GWh, tilsvarende 14 prosent av strømforbruket i Oslo. Det nye aggregatet vil produsere over 1000 GWh i året. Av dette er om lag 230 GWh helt ny kraft, mens det resterende vil erstatte produksjonen i gamle aggregater.

Etter moderniseringen av Vamma kraftverk vil vannet i Glomma utnyttes enda bedre. Det gir ny klima- og miljøvennlig kraft tilsvarende forbruket i 11 500 eneboliger.

Investeringsrammen er på 920 millioner kroner. Sett i lys av at totalproduksjonen har en kostnad på under en krone per kWh, er Vamma 12 et kostnadsmessig godt vannkraftprosjekt.

I tillegg til det nye produksjonsvolumet på 230 GWh, vil Vamma kraftverk etter utbyggingen bli langt mindre sårbart for utfall og tap i produksjon. Rehabilitering av det andre store aggregatet i Vamma kraftverk, Vamma 11, kan skyves ut i tid, og kan gjennomføres uten vanntap. Bygging av Vamma 12 reduserer også behovet for rehabilitering av de eldste aggregatene, som vil bli benyttet når det er flom.

Den nye kraften vil være berettiget til elsertifikater under den norsk-svenske støtteordningen for å frembringe mer fornybar kraftproduksjon.

Utbyggingen startet høsten 2015, og prosjektet er planlagt ferdigstilt våren 2019.

Prosjektet skal gjennomføres med høyt fokus på helse, miljø og sikkerhet. 

Eierforhold

E-CO Energi overtok i august 2017 90 prosent av Hafslunds vannkraftproduksjon. Fortum eier de resterende 10 prosentene. Med overtakelsen overtok vi også prosjektet Vamma 12 kraftverk.

Arbeider med generatorgruve september 2017

Spørsmål og svar om Vamma 12Kontakt Vamma 12

 

  

Har du spørsmål om utbyggingen på Vamma?

 

Ta kontakt med:

Per Storm-Mathisen
Kommunikasjonssjef
982 55 406
per.storm-mathisen@e-co.no

 

Se også Spørmål og svar om Vamma 12

 
Videobrev Vamma 12


Se videobrev om status i Vamma 12-prosjektet fra september 2018.

 

Bygg- og anleggsaktiviteten er nærmest ferdigstilt. Vi har sprengt 250 000 m3 med fast fjell og støpt over 35 000 m3 med betong. Nå går vi over i en ny fase hvor det installasjon og montasje av de elektromekaniske komponentene.

Fakta Vamma 12

Byggeår:
2015-2019

 

Antall aggregater:
1 (Kaplan)

 

Ytelse:
128 MW

 

Middelårsproduksjon:
1000 GWh

 

Fallhøyde:
28,5 m

 

Slukeevne:
500 kubikkmeter per sekund