Rehabilitering av dammer Store Vargevatn våren 2017 - høsten 2018

09.03.17

Nye oppdaterte myndighetskrav til norske steinfyllingsdammer har medført at damanlegg Store Vargevatn må bygges om. Damanlegget består av fire steinfyllingsdammer med tetningskjerne av morene, og med varierende høyde og lengde.

To av dammene er plassert i konsekvensklasse 3, mens de to øvrige er plassert i konsekvensklasse 1.

For dammer i konsekvensklasse 3 skal det gjennomføres en totalrehabilitering av opp- og nedstrøms skråning som omfatter nytt skråningsvern, kronevern og kantstein. I tillegg skal damkrone heves med 0,4m, samt etablere instrumentering som lekkasjemåling og bolter i skråningsvernet. For de øvrige to dammene, som er i konsekvensklasse 1, skal det det anlegges nytt skråningsvern på nedstrøms side.

Stein til rehabiliteringen vil bli hentet fra opprettelse av brudd i et tjern ca. 1,5 km fra damanlegget. Tjernet i dette området blir tappet tomt, og brudd drives i nord-vestlig retning mot Svartavatn. Etter at arbeidene er ferdigstilt vil det opprinnelige tjernet og steinuttaksområde bli fylt opp igjen med vann gjennom naturlig vanntilsig. Den valgte løsning med bruddtjern for uttak av stein til rehabiliteringen vil være miljømessig gunstig, og bidrar til å skjule inngrep i ettertid.

Konsekvenser

Det vil bli noe støy og støv fra sprengningsarbeid og anleggstrafikk under anleggsperioden. En rekke tiltak er og vil bli iverksatt for å redusere eventuelle miljøkonsekvenser. Turister og andre besøkende bes respektere oppsatte skilt, sperringer og henvisninger fra anleggsledelsen.

Adkomst

Damanlegg og steinbruddsområde vil være stengt i hele anleggstiden med vegbom ved tipp Svartavatn. Ved tipp Svartavatn er det tilrettelagt for parkering.

Når det foregår arbeid på damanlegg Store Vargevatn vil adkomstvei bli stengt med bom ved lukehus på dam Vestredalstjern. Dette for å imøtekomme miljøkrav som omfatter alternative trekkruter for villrein. Når anleggsveier normalt åpnes sommerstid, og det ikke foregår arbeid på damanlegg i helger og ferier, vil adkomstvei være åpen fram til tipp Svartavatn. Det finnes to parkeringsplasser (se kart under).

Eksakte åpningstider finnes på www.e-co.no/Vargevatn. Man kan også ta kontakt med vårt sentralbord på tlf. 24 11 65 00. Alternativt ta kontakt med på tlf. 32 07 30 45 (døgnåpen driftssentral).

 


Store Vargevatn

 

Anleggsperiode:
Våren 2017 - høsten 2018Byggherre: E-CO Energi

Prosjektleder: Alf Bjarne Hjelle, mobil 908 83 151

Tlf. sentralbord: 24 11 65 00

Alternativt ta kontakt på tlf. 32 07 30 45 (døgnåpen driftssentral).

 

Entreprenør: Skanska Norge

 

Rådgiver: Norconsult

 

 

Lørdag fra kl. 19:30 til mandag kl. 06:30 er det åpent for allmen ferdsel inntil tipp Svartavatn.