Innledning

2010 ble nok et godt år for E-CO Energi. Kulde og tørt vær har bidratt til at kraftprisene har holdt seg høye gjennom hele året og konsernet kan for første gang notere driftsinntekter over 4 mrd kroner. Gjennomsnittlig salgspris ble på drøye 45 øre/kWh, 4 prosent over områdeprisen for Oslo. Justert for salgsgevinst i 2009 har E-CO konsernet sitt beste årsresultat noensinne. Styret foreslår et ordinært utbytte på 800 millioner kroner, og i tråd med uttrykt ønske fra eier foreslås et ekstraordinært utbytte på 2.000 millioner kroner.

Les mer...

Investeringer, finansiering og kapitalforhold

Investeringer i varige driftsmidler og virksomhetskjøp for konsernet ble på 568 millioner kroner.

Les mer...

Resultatdisponering

Morselskapets årsresultat viser et overskudd på 854 millioner kroner. Styret foreslår et utbytte på 800 millioner kroner.

Les mer...

E-COs virksomhet

Konsernets hovedvirksomheter var i 2010 eierskap, utbygging, drift og forvaltning av vannkraftanlegg, herunder; energidisponering, produksjon og forretningsutvikling.

Les mer...

Virksomhetsstyring og ledelse

I E-CO skal god eierstyring og selskapsledelse bidra til at konsernet i tråd med sin strategi skaper verdier for eier og samfunn. E-CO Energi jobber systematisk i forhold til en overordnet visjon om å være en ledende vannkraftprodusent - kompetent og skapende.

Les mer...

Risikostyring og internkontroll

Virksomheten i E-CO medfører risiko knyttet til markedsoperasjoner, finansforvaltning, driftsaktiviteter og rammebetingelser. Risikostyringen følges opp gjennom prosedyrer for risikoovervåking.

Les mer...

Organisasjon og arbeidsmiljø

Det var 159 ansatte per 31. desember 2010 hvorav seks lærlinger.

Les mer...

Ytre miljø

All E-CO Energis kraftproduksjon i 2010 var fra fornybare kilder, som er tilnærmet fri for utslipp av klimagasser. Dersom en regner med at E-CO Energis kraftproduksjon erstatter kraft som ellers ville blitt produsert med fossile brensler fra andre aktører i det nordeuropeiske kraftmarkedet, vil E-COs samlede vannkraftproduksjon i 2010 gi et positivt CO2-bidrag på 4,8 millioner tonn CO2.

Les mer...

Rammevilkår

E-CO har i 2010 arbeidet med rammevilkår vedrørerende blant annet etableringen av et elsertifikatmarked med Sverige, grunnrentebeskatning, minimums- og maksimumsverdi for eiendomsskatt og konsesjonsrevisjoner.

Les mer...

Fremtidsutsikter

Det søkes å skape økte verdier gjennom optimalisering av drift og styring av kraftverkene samt best mulig utnyttelse av de disponible vannressursene. Konsernet følger en strategi med fokus på organisk vekst – kombinert med en ambisjon om å være nav i en restrukturering av kraftbransjen i Norge. E-CO Energi prefererer eierskap til fysisk kraftproduksjon fremfor finansielle eierposisjoner.

Les mer...