2010 i korte trekk

Konsernets hovedvirksomhet

  • Eierskap, drift og forvaltning av vannkraftanlegg
  • Omsetning av kraft i engrosmarkedet
  • Forretningsutvikling innenfor energi og tilgrensende områder

Konsernets hovedaktivitet er drift og vedlikehold av kraftverk, herunder optimal utnyttelse av vannmagasinene for å oppnå høyest mulig verdi av kraftproduksjonen. Konsernets øvrige virksomhet besto i 2010 av forretningsutvikling, ny kraftutbygging samt deleierskap i andre kraftselskaper. Konsernet har eierandeler i Oppland Energi AS (61,4 prosent), Vinstra Kraftselskap DA (66,7 prosent), Opplandskraft DA (25 prosent), Embretsfosskraftverkene (50 prosent) og Norsk Grønnkraft AS (21 prosent).

 

Resultat

2010 ble nok et godt år for E-CO Energi. Kulde og tørt vær har bidratt til at kraftprisene har holdt seg høye gjennom hele året og konsernet kan for første gang notere driftsinntekter over 4 mrd kroner. Resultatet før skatt for 2010 ble 2.811 millioner kroner mot 2.909 millioner kroner i 2009. Årsresultatet etter skatt ble 1.200 millioner kroner mot 1.762 millioner kroner i foregående år. Korrigert for gevinsten ved salg av vår 30 prosentsandel i EB Kraftproduksjon AS i 2009, økte resultatet før skatt med 661 millioner kroner og etter skatt med 190 millioner kroner. Driftsinntektene ble 4.076 millioner kroner i 2010, mens totale driftskostnader ble 973 millioner kroner. Dette resulterte i et driftsresultat på 3.103 millioner kroner, en økning på 711 millioner kroner i forhold til fjoråret. Oslo kommune som eier 100% av E-CO , har besluttet å ta ut ekstraordinært utbytte på 2.000 millioner kroner. I tillegg foreslår styret et ordinært utbytte på 800 millioner kroner. 

  

Pris
Gjennomsnittlig elspotpris for Oslo (NO 1) i 2010 ble på 43,5 øre/kWh, som var 14,0 øre høyere enn i 2009. E-CO oppnådde en gjennomsnittlig salgspris i 2010 på 45,2 øre/kWh som utgjør 104 prosent av områdeprisen. 

  

Produksjon
Konsernets årsproduksjon i 2010 ble på 9 183 GWh som er 568 GWh lavere enn 2009. 

 

Investeringer
Konsernet kjøpte i januar en 50 prosent eierandel i Embretsfosskraftverkene for 237 millioner kroner. Foruten to eksisterende kraftverk omfattet kjøpet rettigheten til å delta i utbyggingen av et nytt kraftverk, Embretsfoss 4, som ble påbegynt i 2010. Det nye kraftverket vil øke den samlede produksjonen i Embretsfossverkene til ca. 330 GWh og forventes ferdigstilt i 2013. Andre større prosjekter under bygging i 2010 var Rendalen 2 kraftstasjon og oppgradering av aggregater i Hol 1. Nye Rendalen kraftverk blir et av østlandets største vannkraftverk med en årlig produksjon på ca 750 GWh. Den nye kraftstasjonen vil være i drift fra høsten 2012.  

 

Nøkkeltall – E-CO Energi konsern

 

NØKKELTALL        
(beløp i millioner kroner)  2010 2009

 2008

 2007

 2006

Resultat  

 

   
Driftsinntekter  4 076 3 365

3 748

 2 823

2 525

Driftsresultat  3 103 2 392

 2 789

 1 931

 1 680

Resultat før skatter  2 811
2 909

 2 304

 1 582

 1 346

Årsresultat  1 200
1 762

 1 115

 947

 755

Kapitalforhold        
Totalkapital  17 859 17 720

17 204

 17 509

 17 691

Ansv. lån Oslo kommune  3 347
3 347

 3 347

 3 347

 3 347

Egenkapital  5 661
7 261

 6 300

 6 085

 5 788

Likvidier  2 202 2 483

 202

 481

 628

Utbytte  2 800 800

 900

 650

 500

Egenkapitalandel  32 %
41 %

37 % 

 35 %

 33 %

Netto rentebærende gjeld (eks ansv. lån)  1 071
1 902

 3 975

 5 452

 5 882

Egenkapitalrentabilitet 1)  19 %
26 %

 18 %

 16 %

 13 %

Totalkapitalrentabilitet 2)  18 %
19 %

 17 %

 12%

 10 %

Kontantstrøm  

 

   
Kontantstrøm fra virksomheten  2 198 1 264

 1 959

 1 059

 920

EBITDA   3 384
2 664

 3 060

 2 194

 1 952

EBITDA-margin 3)

 83 %
79 %

 82 %

 78 %

 77 %

Annet        
Antall ansatte  159 155

 148

 148

 156

Kraftproduksjon (GWh) 4) 9 183
9 751

 11 281

 11 004

 8 330

 

1) Årsresultat/gjennomsnittlig egenkapital
2) Odinært resultat før skatter + finanskostnader/ gjennomsnittlig totalkapital
3) Driftsresultat + avskrivninger / driftsinntekter
4) Produksjon eks. andel produksjon tilknyttede selskaper