Innledning

2009 ble nok et godt år for E-CO Energi. Til tross for lavere produksjonsvolum og systempriser enn i 2008, fikk konsernet gode resultater fra kraftsikring og oppnådde bedre salgspriser i 2009 per produsert kWh, hele 118 prosent av spotprisen referert Oslo. Et rekordhøyt årsresultat påvirkes av konsernets salg av eierandelen i EB Kraftproduksjon. I tillegg ble resultatet positivt påvirket av reversering av urealiserte avsetninger på netto finans fra fjoråret. Årets resultatgrad justert for salgsgevinsten er på nivå med 2008, som var et rekordår for E-CO Energi.

Les mer...

Virksomhet

Konsernets hovedvirksomheter var i 2009: Eierskap, utbygging, drift og forvaltning av vannkraftanlegg; Omsetning av kraft i engrosmarkedet; Forretningsutvikling innenfor energi og tilgrensende områder.

Les mer...

Redegjørelse for årsregnskapet

E-CO Energis driftsinntekter ble på 3.365 millioner kroner i 2009, 383 millioner kroner lavere enn året før. Reduksjon i driftsinntekter skyldes hovedsakelig lavere produksjonsvolum.

Les mer...

Årsresultat og disponeringer

Morselskapets årsresultat viser et overskudd på 854 millioner kroner. Styret foreslår et utbytte på 800 millioner kroner.

Les mer...

Produksjonsvirksomheten

Årsproduksjonen for konsernet ble på 9.751 GWh. Dette er en reduksjon på 1.530 GWh mot 2008 og omlag 50 GWh under normalproduksjon. I 2009 oppnådde E-CO Energi en gjennomsnittlig salgspris på 34,8 øre/kWh på sin produksjon, eksklusiv konsesjonskraft, hele 118 prosent over spotprisen referert Oslo.

Les mer...

Forretningsutvikling

E-CO Energi ønsker å utvikle eksisterende kraftverk og fallrettigheter videre. Konsernet har som mål å øke produksjonen med 1.000 GWh innen 2015 gjennom nyutbygging, oppgradering og utvidelser.

Les mer...

Rammevilkår

E-CO Energi har som mål å vokse innen vannkraft. Vannkraften står i en særstilling når fremtidige behov for mer ren, lønnsom og regulerbar kraft skal dekkes.

Les mer...

Tilknyttede selskaper

Tilknyttede selskaper består etter salget av konsernets 30 prosents andel i EB Kraftproduksjon, av 21 prosent i Norsk Grønnkraft AS. Bokført verdi er på 48 millioner kroner ved årets utgang.

Les mer...

Organisasjon og arbeidsmiljø

Det var 156 fast ansatte per 31.12.2009. I tillegg ble det inngått kontrakt med tre lærlinger. I løpet av 2009 fikk konsernet 12 nye medarbeidere i faste stillinger og 5 personer sluttet, hvorav 2 gikk av med avtalefestet pensjon.

Les mer...

Ytre miljø

All E-CO Energis kraftproduksjon i 2009 var fra fornybare kilder, som er tilnærmet fri for utslipp av klimagasser. E-CO Energi har i 2009 videreført arbeidet med å forbedre selskapets rutiner for miljørapportering.

Les mer...

Fremtidig utvikling

Her oppsummeres E-COs mål for virksomheten innen arbeidsmiljø, forretningsutvikling, rammevilkår og produksjon.

Les mer...