2009 i korte trekk

Konsernets hovedvirksomhet

  • Eierskap, drift og forvaltning av vannkraftanlegg
  • Omsetning av kraft i engrosmarkedet
  • Forretningsutvikling innenfor energi og tilgrensende områder

Konsernets hovedaktivitet er drift og vedlikehold av kraftverk, herunder optimal utnyttelse av vannmagasinene for å oppnå høyest mulig verdi av kraftproduksjonen. Konsernets øvrige virksomhet
besto i 2009 av forretningsutvikling, ny kraftutbygging samt deleierskap i andre kraftselskaper. Konsernet har eierandeler i Oppland Energi AS (61,4 prosent), Vinstra Kraftselskap DA (66,7 prosent), Opplandskraft DA (25 prosent) og Norsk Grønnkraft AS (21 prosent). Fra og med januar 2010 eier konsernet 50 prosent i Embretsfosskraftverkene DA.

 

Resultat
Resultatet før skatt for 2009 ble på 2.909 millioner kroner, en økning på 605 millioner kroner fra 2008. Årsresultatet etter skatt ble på 1.762 millioner kroner, 647 millioner kroner høyere enn året før. Korrigert for gevinsten ved salg av vår 30 prosentsandel i EB Kraftproduksjon AS , er årsresultatet etter skatt 105 millioner kroner lavere enn fjoråret. Driftsinntektene ble 3.365 millioner kroner i 2009, mens totale driftskostnader ble 973 millioner kroner.

 

Dette resulterte i et driftsresultat på 2.392 millioner kroner, en reduksjon på 397 millioner kroner i forhold til fjoråret.

 

Pris
Gjennomsnittlig elspotpris på NordPool for 2009 ble på 30,6 øre/kWh, som var 6,3 øre lavere enn i 2008. E-CO oppnådde en gjennomsnittlig salgspris i 2009 på 34,8 øre/kWh som utgjør 118 prosent av områdeprisen som ble på 29,5 øre/kWh.

 

Produksjon
Årsproduksjonen for konsernet ble på 9.751 GWh som er 1.530 GWh lavere enn 2008. Inkludert konsernets andel i tilknyttede selskaper ble årsproduksjonen 10.131 GWh.

 

Investeringer
Ny dam Stolsvatn ble sluttført høsten 2009. Oppgraderingsarbeid på det første av i alt fire aggregater i kraftstasjonen Hol 1 har pågått gjennom året og fortsetter i 2010. NVEs saksbehandling for Mork kraftverk i Lærdal er ferdig, med en positiv innstilling til Olje- og energidepartementet. Vedtak i saken antas fattet i 2010.

 

I 2009 ble det også sendt melding til NVE om utbygging av Frosen kraftverk i Hallingdal. Oppland Energi, som eies med 61,4 prosent av konsernet, har sendt konsesjonssøknad for Rosten kraftverk i Sel kommune. Opplandskraft DA er i gang med å bygge en ny kraftstasjon i Rendalen kraftverk. E-CO Energi er største eier i Opplandskraft DA med en eierandel på 40 prosent. Nye Rendalen kraftverk blir et av østlandets største vannkraftverk med en årlig produksjon på ca 750 GWh. Den nye kraftstasjonen vil være i drift fra høsten 2012. Salget av 30 prosents andel i EB Kraftproduksjon var betinget av en opsjon for medeierskap i kraftverkene i Embretsfoss. Denne ble utøvet i januar 2010 og E-CO er gjennom datterselskapet E-CO Vannkraft 50 prosents medeier i Embretsfosskraftverkene DA, som har startet en oppgradering og utvidelse av kraftverkene. Samlet årlig produksjon på 330 GWh er planlagt ferdigstilt i 2013.

  

Nøkkeltall – E-CO Energi konsern


NØKKELTALL          
(beløp i millioner kroner)  2009

 2008

 2007

 2006

2005

Resultat  

 

     
Driftsinntekter  3 365

3 748

 2 823

2 525

2 310

Driftsresultat  2 392

 2 789

 1 931

 1 680

1 503

Resultat før skatter  2 909

 2 304

 1 582

 1 346

1 098

Årsresultat  1 762

 1 115

 947

 755

647

Kapitalforhold          
Totalkapital  17 720

17 204

 17 509

 17 691

17 798

Ansv. lån Oslo kommune  3 347

 3 347

 3 347

 3 347

3 347

Egenkapital  7 261

 6 300

 6 085

 5 788

5 532

Likvidier  2 483

 202

 481

 628

661

Utbytte  800

 900

 650

 500

450

Egenkapitalandel  41 %

37 % 

 35 %

 33 %

31 %

Netto rentebærende gjeld (eks ansv. lån)  1 902

 3 975

 5 452

 5 882

6 375

Egenkapitalrentabilitet 1)  26 %

 18 %

 16 %

 13 %

12 %

Totalkapitalrentabilitet 2)  19 %

 17 %

 12%

 10 %

9 %

Kontantstrøm  

 

     
Kontantstrøm fra virksomheten  1 264

 1 959

 1 059

 920

908

EBITDA   2 664

 3 060

 2 194

 1 952

1 788

EBITDA-margin 3)

 79 %

 82 %

 78 %

 77 %

74 %

Annet          
Antall ansatte  155

 148

 148

 156

209

Kraftproduksjon (GWh) 4) 9 751

 11 281

 11 004

 8 330

9 108

 

1) Årsresultat/gjennomsnittlig egenkapital
2) Odinært resultat før skatter + finanskostnader/ gjennomsnittlig totalkapital
3) Driftsresultat + avskrivninger / driftsinntekter
4) Produksjon eks. andel produksjon tilknyttede selskaper