1. Resultatregnskap

Årsresultatet etter skatt ble 1 762 millioner kroner, mot 1 115 millioner kroner året før. Driftsinntektene ble redusert med 383 millioner kroner til 3 365 millioner kroner.

Les mer...

2. Balanse

Per 31. desember 2009 var konsernets totalkapital 17 720 millioner kroner. Egenkapitalen var 7 261 millioner kroner i forhold til henholdsvis 17 204 og 6 300 millioner kroner året før.

Les mer...

3. Kontantstrømsanalyse

Kontantstrøm fra virksomheten ble 1 264 millioner kroner mot 1 964 millioner kroner året før.

Les mer...

4. Regnskapsprinsipper

E-CO Energis konsernregnskap for regnskapsåret 2009 ble vedtatt i styremøte den 8. mars 2010. E-CO Energi as er et aksjeselskap med begrenset ansvar og har sitt hovedkontor i Oslo. Samtlige aksjer eies av Oslo kommune.

Les mer...

5. Noter

6. Revisjonsberetning

Her presenteres Ernst & Youngs revisjonsberetning for 2009.

Les mer...

7. Erklæring i henhold til verdipapirhandelloven § 5-5

Erklæring fra styret og administrerende direktør om at regnskapet er utarbeidet i henhold til gjeldende lover og regler.

Les mer...