Innledning

2008 ble nok et rekordår for E-CO Energi. Konsernet har oppnådd sin høyeste omsetning, sitt beste driftsresultat, et rekordhøyt resultat før skatt samt et årsresultat etter skatt på vel 1,1 milliard kroner. Effekten av historisk høy kraftproduksjon og prisøkning er hovedårsaken til det gode resultatet. E-CO oppnådde en gjennomsnittlig salgspris på 104 prosent av spotprisen, referert Oslo.

Les mer...

Virksomheten

Konsernets hovedvirksomheter var i 2008: Eierskap, utbygging, drift og forvaltning av vannkraftanlegg; Omsetning av kraft i engrosmarkedet; Forretningsutvikling innenfor energi og tilgrensende områder

Les mer...

Redegjørelse for årsregnskapet

E-CO Energis driftsinntekter ble på hele 3.748 millioner kroner i 2008, en økning på 925 millioner kroner fra året før. Endring i driftsinntekter skyldes hovedsakelig prisøkning og noe høyere produksjonsvolum.

Les mer...

Årsresultat og disponeringer

Morselskapets årsresultat viser et overskudd på 985 millioner kroner. Netto finansposter utgjør 1.113 millioner kroner, mot 486 millioner kroner i 2007. Inntekter på investering i datterselskaper utgjør 1.500 millioner kroner, mens netto finanskostnader utgjør 387 millioner kroner.

Les mer...

Produksjonsvirksomheten

Kraftåret 2008 ble ”de ødelagte sjøkablers” år. I august 2007 satte en oljelekkasje i en transformator på dansk side sjøkabelen Skagerrak 3 ut av drift. Dette halverte utvekslingskapasiteten mellom Norge og Danmark. Først i begynnelsen av juli 2008 kom kabelen i drift igjen. Den nye sjøkabelen NorNed på 700 MW mellom Norge og Nederland skulle opprinnelig vært i drift i løpet av 4. kvartal 2007. Kabelen kom først i drift 6. mai 2008. Tre forbindelser i sentralnettet krysser Oslofjorden. Våren 2008 havarerte sjøkablene i to av disse forbindelsene. Uvekslingskapasiteten mellom Sør-Norge og Sverige ble betydelig redusert. Det forventes full kapasitet først i mai 2009.

Les mer...

Forretningsutvikling

E-CO Energi ønsker å utvikle eksisterende kraftverk og fallrettigheter videre. I løpet av 2008 vedtok selskapet å øke produksjonen med 1.000 GWh innen 2015 gjennom nyutbygging, oppgradering og utvidelser.

Les mer...

Tilknyttede selskaper

Tilknyttede selskaper består av EB Kraftproduksjon AS og Norsk Grønnkraft AS. Konsernets eierandel i disse to selskapene utgjør henholdsvis 30 og 25 prosent, og har en bokført verdi på henholdsvis 833 og 25 millioner kroner ved årets utgang. Samlet resultatandel var 112 millioner kroner i 2008, som er 79 millioner kroner høyere i forhold til året før. Fra og med 01.01.09 ble Elkem Fornybar Energi innfusjonert i Norsk Grønnkraft og ny eierandel blir 20 prosent.

Les mer...

Organisasjon og arbeidsmiljø

Det var 148 ansatte per 31.12.2008 Av disse var 147 fast ansatte og en trainee. I løpet av 2008 fikk vi 17 nye medarbeidere og 14 personer sluttet, hvorav 6 gikk av med oppnådd alderspensjon.

Les mer...

Ytre miljø

All E-CO Energis kraftproduksjon i 2008 var fra fornybare kilder, som er tilnærmet fri for utslipp av klimagasser. Dersom en regner med at E-CO Energis kraftproduksjon erstatter kraft som ellers ville blitt produsert fra andre aktører i det nord-europeiske kraftmarkedet, vil E-COs vannkraftproduksjon i 2008 gi et positivt CO2-bidrag på 6,4 millioner tonn CO2. Det tilsvarer de årlige utslippene til om lag to millioner biler. På den måten skaper E-CO Energi verdier lokalt, regionalt, nasjonalt og bidrar til lavere klimagassutslipp, som har en positiv effekt lokalt og globalt.

Les mer...

Fremtidig utvikling

Her oppsummeres E-COs mål for virksomheten innen arbeidsmiljø, forretningsutvikling, rammevilkår og produksjon.

Les mer...