Adm. direktør har ordet

2008 ble et rekordår for E-CO Energi. Til tross for problemer med Statnetts utenlandsforbindelser, tidvis lave priser og turbulente tider leverer vi rekordresultat. Det viser meg at E-COs ansatte har den kompetansen og drivkraften som skal til for å utnytte de mulighetene som dukker opp samtidig som vi håndterer de utfordringene vi møter. E-CO har et solid utgangspunkt for realisering av målet om utvikling av 1000 GWh ny, fornybar kraftproduksjon innen 2015.

 

adm. direktør Odd ØygardenNorsk vannkraft etterspørres som aldri før. 2008 ble et meget godt år for norsk vannkraft. 5,2 TWh mer ren kraft enn i 2007, som gir reduserte klimagassutslipp. For E-CO sin del var den totale produksjonen én TWh mer enn året før, det vil si en økning på ni prosent. Den produksjonen tilsvarer en reduksjon i klimagassutslipp på 526.000 tonn CO2, tilsvarende utslippene fra ca. 200.000 norske biler i ett år. Vårt miljøbidrag er betydelig.

”E-COs produksjonsøkning tilsvarer en reduksjon tilsvarende utslippene til 250 000 biler”

 

Faktorene som påvirker vår produksjon mest er selvsagt nedbørsmengden og tilsiget. Samtidig er vi avhengige av at alle ledd i vår produksjonsvirksomhet til enhver tid er i besittelse av topp kompetanse, dersom vi skal kunne utnytte de mulighetene økt vannmengde gir. Det kommer ikke av seg selv.

 

Vi gir vårt bidrag til å bekjempe global oppvarming gjennom kjernevirksomheten vår.

Stort tilsig og høyt tilgjengelighet for kraftverkene blir altså belønnet med rekordhøyt resultat for E-CO Energi. Årsresultatet etter skatt ble 1.115 millioner kroner, hvilket er en økning på 168 millioner kroner fra året før.

 

Vi skal ikke lene oss tilbake og være fornøyd med nåsituasjonen. I løpet av 2008 har vi satt oss som mål å øke produksjonen med 1000 GWh innen 2015; både gjennom å øke kapasiteten i eksisterende kraftverk og gjennom etablering av ny produksjon. Inspirasjonen til dette er både kommersiell og miljømessig. Vi gir vårt bidrag til å bekjempe global oppvarming gjennom kjernevirksomheten vår. Når E-CO vokser er det i seg selv et miljøbidrag.

 

For å sikre at kraftproduksjonen når ut til markedet er vi avhengig av at infrastrukturen for transport av elektrisk kraft fungerer. 2008 ble dessverre preget av en rekke problemer med overføringskapasiteten innen Norge og til utlandet. I deler av året hadde vi derfor en situasjon med lave priser i Sør-Norge, og etterspørsel fra utlandet som kunne vært dekket av ren norsk kraft. Konsekvensene av dette er både lavere inntekter fra kraftproduksjon og økte klimagassutslipp på kontinentet.

Stabil og høyere kapasitet på linjer og kabler mot utlandet er avgjørende for norsk kraftbransje i fremtiden."

 

Stabil og høyere kapasitet på linjer og kabler mot utlandet er avgjørende for norsk kraftbransje i fremtiden. Vi vet at etterspørselen etter ren energi øker i Europa som følge av at prisene på forurensing stiger. EU har vedtatt at 20 prosent av energiforbruket skal dekkes av fornybare kilder innen 2020. Norge kan være en betydelig bidragsyter til å nå dette målet. Men det forutsetter en helt annen vilje til å satse på overføringskapasitet mot de viktigste markedene enn det vi har sett så langt. Vi er også avhengig av at den kapasiteten som er etablert fungerer tilfredsstillende. Dårlig og ustabil overføringskapasitet gir lite forutsigbarhet for oss som produsenter og for kraftbrukere på kontinentet.

 

2008 var også et turbulent år i andre sammenhenger. Finanskrisen nådde Norge for fullt mot slutten av året med vanskelig tilgang på kreditt og fallende oljepriser. For E-CO som selskap er ikke konsekvensene av dette dramatiske, men vi ser konsekvenser også for kraftmarkedet.

 

Fundamentet for 2009 er sterkt.

For E-CO sin del ble siste del av året imidlertid også påvirket av interne endringer. Som følge av at en medarbeider hadde gått ut over sine fullmakter fratrådte administrerende direktør Hans Erik Horn sin stilling. I mange selskap ville slike hendelser påvirket driften i stor grad, men i E-CO har vi så mange dyktige og motiverte ansatte at vi kom oss gjennom episoden med et styrket fellesskap. Fundamentet for 2009 er sterkt.

 

Jeg vil derfor avslutte med å takke hver enkelt ansatt i E-CO for en fantastisk innsats i 2008, og ønske alle et godt 2009.

 

 

Odd Øygarden

Administrerende direktør (konst.)

E-CO Energi