2008 i korte trekk

Konsernets hovedvirksomhet

  • Eierskap, drift og forvaltning av vannkraftanlegg
  • Omsetning av kraft i engrosmarkedet
  • Forretningsutvikling innenfor energi og tilgrensende områder

Konsernets hovedaktivitet er drift og vedlikehold av kraftverk, herunder optimal utnyttelse av vannmagasinene for å oppnå høyest mulig verdi av kraftproduksjonen. Konsernets øvrige virksomhet besto i 2008 av forretningsutvikling, ny kraftutbygging samt deleierskap i andre kraftselskaper. Konsernet har eierandeler i Oppland Energi AS (61,4 prosent), Vinstra Kraftselskap DA (66,7 prosent), Energiselskapet Buskerud Kraftproduksjon AS (30 prosent), Opplandskraft DA (40 prosent) og Norsk Grønnkraft AS (25 prosent). Fra og med 1. januar 2009 ble Elkem Fornybar Energi innfusjonert i Norsk Grønnkraft og ny eierandel blir 20 prosent.

Resultat
Resultatet før skatt for 2008 ble på 2.304 millioner kroner, en økning på 722 millioner kroner fra 2007. Årsresultatet etter skatt ble på 1.115 millioner kroner, 168 millioner kroner høyere enn året før. Driftsinntektene ble 3.748 millioner kroner i 2008, mens totale driftskostnader ble 959 millioner kroner. Dette resulterte i et driftsresultat på 2.789 millioner kroner, en forbedring på hele 858 millioner kroner fra fjoråret.

Pris
Gjennomsnittlig elspotpris på Nord Pool for 2008 ble på 36,9 øre/kWh, som var 14,5 øre høyere enn for 2007. E-CO oppnådde en gjennomsnittlig salgspris i 2008 på 33,8 øre/kWh (26,5 øre/kWh) som utgjør 104,3 prosent av områdeprisen som ble på 32,45 øre/kWh.

Produksjon
Årsproduksjonen for konsernet ble på rekordhøye 11.281 GWh som er 277 GWh høyere enn 2007. Inkludert konsernets andel tilknyttede selskaper ble årsproduksjonen 12.094 GWh.

Investeringer
I 2008 fortsatte byggingen av ny dam Stolsvatn. Arbeidet vil ferdigstilles i 2009. Lya kraftverk i Hallingdal ble idriftssatt i løpet av første halvår. Vinstra Kraftselskap ferdigstilte et aggregat i Nedre Vinstra kraftstasjon til 34 millioner kroner. Oppland Energi ferdigstilte aggregatet i Fossheimsfoss kraftverk til en kostnad til ca. 9 millioner kroner. Forberedelser til oppgradering av det første av i alt fire aggregater i kraftstasjonen Hol 1 er i gang, og det er gjort avtale om levering av nytt kontrollanlegg til kraftstasjonen. Planarbeidet for Mork kraftverk i Lærdal er videreført, og konsesjonssøknad ble innsendt sommeren 2008. I Hallingdal utredes mulighetene for å utnytte regulerings- og fallrettigheter ved utbygging av nye kraftverk i regulerte vassdrag. Det tas sikte på å sende tre meldinger til NVE ila 2009 for hhv kraftverkprosjekt Mjåvatn i Hol, Hemsil III i Gol og Låvi kraftverk i Aurland. 

 

Nøkkeltall – E-CO Energi konsern


NØKKELTALL        
(beløp i millioner kroner)  2008

 2007

 2006

2005

Resultat        
Driftsinntekter  3 748

 2 823

2 525

2 310

Driftsresultat 1)  2 789

 1 931

 1 680

1 503

Resultat før skatter 1)  2 304

 1 582

 1 346

1 098

Årsresultat  1 115

 947

 755

647

Kapitalforhold        
Totalkapital  17 204

 17 509

 17 691

17 798

Ansv. lån Oslo kommune  3 347

 3 347

 3 347

3 347

Egenkapital  6 300

 6 085

 5 788

5 532

Likvidier  202

 481

 628

661

Utbytte  900

 650

 500

450

Egenkapitalandel  37 %

 35 %

 33 %

31 %

Egenkapitalandel inkl ansv. lån  56 %

 54 %

 52 %

50 %

Netto rentebærende gjeld (eks ansv. lån)  3 975

 5 452

 5 882

6 375

Egenkapitalrentabilitet 1)  18 %

 16 %

 13 %

12 %

Totalkapitalrentabilitet 2)  17 %

 12%

 10 %

9 %

Kontantstrøm        
Kontantstrøm fra virksomheten  1 959

 1 059

 920

908

EBITDA   3 060

 2 194

 1 952

1 788

EBITDA-margin 

 82 %

 78 %

 77 %

74 %

Annet        
Antall ansatte  148

 148

 156

209

Kraftproduksjon (GWh) 3) 11 281

 11 004

 8 330

9 108

 

1) Årsresultat/gjennomsnittlig egenkapital
2) Odinært resultat før skatter + finanskostnader/ gjennomsnittlig totalkapital
3) Produksjon eks. andel produksjon tilknyttede selskaper