Innledning

2006 har vært et rekordår for E-CO Energi. Konsernet har oppnådd sin høyeste omsetning, sitt beste driftsresultat, et rekordhøyt resultat før skatt samt en meget høy skattekostnad som likevel totalt gir det beste årsresultat etter skatt i selskapets historie.

Les mer...

Virksomheten

Konsernets hovedvirksomheter var i 2006: Eierskap, utbygging, drift og forvaltning av vannkraftanlegg; Omsetning av kraft i engrosmarkedet; Forretningsutvikling innenfor energi og tilgrensende områder.

Les mer...

Redegjørelse for årsregnskapet

E-CO Energis driftsinntekter ble på 2.525 millioner kroner i 2006, en økning på 215 millioner kroner fra året før. Endring i driftsinntekter skyldes utelukkende høyere spotpriser.

Les mer...

Årsresultat og disponeringer

Morselskapets årsresultat viser et overskudd på 741 millioner kroner. Netto finansposter utgjør 1.022 millioner kroner mot 782 millioner kroner i 2005. Inntekter på investering i datterselskaper utgjør 1.334 millioner kroner, mens netto finanskostnader utgjør 312 millioner kroner.

Les mer...

Produksjonsvirksomheten

Kraftåret 2006 ble et meget innholdsrikt år. Ved inngangen til året var magasinfyllingen i det norsk-svenske kraftområdet noe over normalt nivå. Ved utgangen av året var den noe under normalt nivå. Det var imidlertid store variasjoner i magasinsitasjonen i løpet av året.

Les mer...

Øvrige virksomheter

E-COs øvrige virksomheter består av konsulentvirksomhet, forretningsutvikling og virksomheter i tilknyttede selskaper.

Les mer...

Organisasjon og arbeidsmiljø

Antall ansatte ved årsskiftet var 156 sammenlignet med 209 i 2005. Nedgangen i antall ansatte skyldes bl.a. at E-CO Tech ble solgt med virkning fra 3. januar 2006 og selskapets ansatte trådte derfor ut av konsernet. I 2006 ble det gjennomført en omfattende arbeidsmiljøundersøkelse. Resultatene av undersøkelsen er meget positive på flere av de viktigste områdene.

Les mer...

Ytre miljø

All kraftproduksjon i E-CO er fra fornybare kilder som er tilnærmet fri for utslipp av klimagasser. Medregnet byggingen, er utslippene fra et av E-CO Energis kraftverk typisk på ca. 0,15 kg CO2/MWh, hvilket er ubetydelige 2 promille av gjennomsnittlig CO2-utslipp fra produksjon ved de 21 største kraftprodusentene i EU-15. Det innebærer at E-CO Energis viktigste bidrag til et bedre miljø med lavere utslipp av klimagasser, er utbygging av ny vannkraft til erstatning for kraft fra fossilt brensel.

Les mer...

Fremtidig utvikling

Her listes E-COs mål for virksomheten innen forretningsutvikling, rammevilkår og produksjon.

Les mer...