Adm. direktør har ordet

KILMA FOR NY VANNKRAFT

 

E-CO går inn i 2007 som en rendyrket vannkraftprodusent med en visjon om å være ledende, kompetent og skapende. Jeg er overbevist om at vi både har kompetanse, strategisk posisjon og finansiell styrke til å lede an i en nødvendig restrukturering av næringen og i utbyggingen av ny vannkraft.

”Norsk kraftproduksjon har behov for selskaper med størrelse og styrke som sikrer hensiktsmessige rammebetingelser og fornuftig avkastning.”

 

 

Ledende,

E-COs nye strategi innebærer at vi nå er et rendyrket selskap for bygging, drift, vedlikehold, og omsetning av kraft. Primært vil vi skape verdier basert på egen kraft. Samtidig ønsker vi å ta en ledende posisjon i restruktureringen av næringen. Norsk kraftproduksjon har behov for selskaper med størrelse og styrke som sikrer hensiktsmessige rammebetingelser og fornuftig avkastning. Strukturen i næringen har knapt utviklet seg på seks år. Det skyldes ikke minst usikkerhet rundt fremtidig konsesjonslovgivning. Men det skyldes nok i like stor grad at krafteiere kan ha vel optimistiske forventninger til fremtidig avkastning, samtidig som de undervurderer den risiko de faktisk utsetter verdiene sine for i kraftmarkedet, spesielt den politiske risiko.

 

De betydelige svingningene vi så i kraftprisene i fjor – fra 66,7 EUR i august til 33,6 EUR i desember - vil muligens vekke realismen. Det nærmer seg dessuten en avklaring på hjemfallsaken. Uansett hva utfallet blir her, vil det sannsynligvis åpne for en viss restrukturering, først og fremst fordi usikkerheten blir mindre.

 

skapende,

Energidebatten i 2006 var preget av bekymringer for forsyningssikkerhet og miljø. Forsyningssikkerheten har vært en gjenganger som debattema i år med en anstrengt kraftsituasjon. I et normalår ligger nå produksjonen i Norge godt under forbruket. I følge beregninger fra NVE mangler vi 35 TWh eller 1/3 av forbruket i et riktig tørt år. Og gapet mellom forbruk og produksjon øker år for år, noe som skaper usikkerhet om forsyningssikkerheten til skade for næringsliv og folk flest.

Beregninger viser at for hver GWh E-CO øker kraftproduksjonen med årlig, reduseres det globale CO²–utslippet med 358 tonn. Som kraftprodusent ser vi derfor at vi har et særlig ansvar for å utvikle ny, ren kraft.

 

Men 2006 var også året hvor verden for alvor fikk øynene opp for sammenhengen mellom menneskelig aktivitet og klimaendringer. Scenariene er skremmende og tiden er knapp. Vi vet at energiproduksjon står for en stor del av de globale utslippene av klimagasser. E-CO er i den for miljøet heldige situasjon at vi produserer fornybar energi - så godt som fri for klimagassutslipp. Beregninger viser at for hver GWh E-CO øker kraftproduksjonen med årlig, reduseres det globale CO²–utslippet med 358 tonn. Som kraftprodusent ser vi derfor at vi har et særlig ansvar for å utvikle ny, ren kraft.

 

I løpet av de nærmeste årene har E-CO konkrete planer om å bygge ut 500 nye GWh. Ny vannkraft er ønsket. Men myndighetene må hjelpe oss ved å legge forholdene til rette. Ikke i form av subsidier, men gjennom effektiv saksbehandling, forutsigbare rammevilkår og likebehandling av fornybare energibærere. Norsk deltagelse i et velfungerende, europeisk marked for handel med kvoter for CO² vil sikre en kostnadseffektiv utslippsreduksjon av klimagasser.

 

Mange av E-COs kraftverk ble bygget i en tid da teknologien ikke var så avansert som nå. Ved å oppgradere anleggene får vi mer ren kraft ut av hver vanndråpe. I de nærmeste årene kan disse ”gamle” anleggene bli pålagt strammere operative vilkår på grunn av omorganisering av vannressursforvaltingen og krav om endringer konsesjonsbetingelser. Endringene vil i verste fall kunne medføre en betydelig lavere kraftproduksjon. Det er mitt håp at vi ikke kommer i en situasjon som medfører større klimagassutslipp globalt, en mer anstrengt forsyningssituasjon nasjonalt og redusert verdiskaping lokalt fordi to miljøhensyn står mot hverandre.

Uten en betydelig innsats fra kompetente medarbeidere hadde ikke 2006 blitt nok et rekordår for E-CO. I løpet av vår 115-årige historie har aldri omsetning, driftsresultat, skatter eller utbytte vært høyere.

 

og kompetent

E-CO skal være en dyktig aktør og en attraktiv arbeidsgiver. Vi har intensivert rekrutteringen av nye medarbeidere, både for å erstatte seniorer som går over i pensjonistenes rekker og for å være rustet til å møte nye utfordringer. Kontinuerlig arbeid med å utvikle, beholde og erstatte relevant kompetanse i organisasjonen er en kritisk suksessfaktor. Uten en betydelig innsats fra kompetente medarbeidere hadde ikke 2006 blitt nok et rekordår for E-CO. I løpet av vår 115-årige historie har aldri omsetning, driftsresultat, skatter eller utbytte vært høyere.

 

Jeg vil derfor benytte anledningen til å takke hver i sær av E-COs medarbeidere for innsatsen i 2006. Jeg gleder meg til fortsettelsen.

 

Hans Erik Horn

Administrerende direktør

E-CO Energi