2006 i korte trekk

Konsernets hovedvirksomhet

 

  • Eierskap, drift og forvaltning av vannkraftanlegg
  • Omsetning av kraft i engrosmarkedet
  • Forretningsutvikling innenfor energi og tilgrensende områder

 

Konsernets hovedaktivitet er drift og vedlikehold av kraftverk, herunder optimal ut­nyttelse av vannmagasinene for å oppnå høyest mulig verdi av kraftproduksjonen. Konsernets øvrige virksomhet besto i 2006 av forretningsutvikling, ny kraftutbygging samt deleierskap i andre kraftselskaper. Konsernet har eierandeler i Oppland Energi AS (61,4 prosent), Vinstra Kraftselskap DA (66,7 prosent), Energiselskapet Buskerud Kraftproduksjon AS (30 prosent), Opplandskraft DA (25 prosent) og Norsk Grønnkraft AS (25 prosent). Konsernets konsulent-virksomhet i E-CO Tech er solgt med virkning fra 3.januar 2006.

 

Resultat

Resultatet før skatt for 2006 ble på 1.455 millioner kroner, en økning på 357 millioner fra 2005. Resultat etter skatt ble 755 millioner kroner, 108 millioner kroner høyere enn de 647 millioner som ble oppnådd i 2005. Driftsinntektene ble 2.525 millioner kroner i 2006, mens totale driftskostnader ble 736 millioner kroner. Dette resulterte i et driftsresultat på 1.789 millioner kroner, 286 millioner kroner høyere enn i 2005. Omsetning, driftsresultat, resultat før skatt og årsresultat er alle rekordhøye for 2006.

 

Pris

Gjennomsnittlig elspotpris på Nord Pool for 2006 ble 39,1 øre/kWh, opp fra 23,5 øre/kWh i 2005. Konsernet oppnådde en gjennomsnittlig salgspris i 2006 på 29,8 øre/kWh mot 24,7 øre/kWh året før. Oppnådd salgspris ble 76 prosent av spotpris.

 

Produksjon

Årsproduksjonen for konsernet ble på totalt 8.330 GWh som er 780 GWh lavere enn 2005. Inkludert konsernets andel i tilknyttede selskaper ble årsproduksjonen 9.060 GWh. Normalproduksjon inkludert andel i tilknyttede selskaper er 9.700 GWh.

 

Investeringer

I løpet av 2006 ble oppgraderingen av Aurland 1 og Hemsil 2 ferdigstilt. Byggingen av nytt Lya kraftverk i Hallingdal er startet og planarbeidet for Mork kraftverk i Sogn er igangsatt. Videre er bygging av ny dam Stolsvatn påbegynt. Breidalsoverføringen var konsernets største investeringsprosjekt i 2006. Overføringstunnelen som ble påbegynt i 2005, vil øke vanntilgangen i Øvre Otta-verkene. Prosjektet er planlagt ferdigstilt i 2008 og vil gi totalt 125 GWh i økt middelproduksjon. Investeringer i varige driftsmidler beløp seg til totalt 127 millioner kroner og påløp i produksjonsvirksomheten.

 

Nøkkeltall – E-CO Energi konsern

(beløp i millioner kroner)

NØKKELTALL


2006

2005

2004

2003

Resultat

Driftsinntekter

2 525

2 310

2 321

1 954

Driftsresultat

1 789

1 503

1 494

1 138

Resultat før skatter

1 455

1 098

1 091

650

Årsresultat

755

647

670

111

Utbytte

500

450

400

Kapitalforhold

Totalkapital

17 691

17 798

17 563

17 312

Ansv. lån Oslo kommune

3 347

3 347

3 347

3 347

Egenkapital

5 788

5 532

5 535

7 615

Likvidier

628

661

525

170

Egenkapitalandel

33 %

31 %

30 %

44 %

Egenkapitalandel inkl ansv. lån

52 %

50 %

50 %

63 %

Netto rentebærende gjeld (eks ansv. lån)

5 882

6 375

6 684

4 915

Egenkapitalrentabilitet *

13,3 %

11,9 %

10,3 %

1,5 % 

Totalkapitalrentabilitet **

10,8 %

8,9 %

8,9 %

6,9 %

Kontantstrøm

Kontantstrøm fra virksomheten 

920

908

1 066

709 

EBITDA

2 060

1 788

1 776

1 419

EBITDA-margin 

82 %

77 %

77 %

73 %

Annet

Antall ansatte

156

 

209

218

239

Kraftproduksjon (GWh) ***

8 330

9 108

8 718

7 416