Årsresultat for 2007: Godt resultat for E-CO

11.03.08

PM 03/08

2007 ble nok et rekordår for E-CO Energi. Konsernet har oppnådd sin høyeste omsetning, sitt beste driftsresultat, et rekordhøyt resultat før skatt samt et årsresultat etter skatt på 947 millioner kroner. Styret foreslår et utbytte til Oslo kommune på 650 millioner kroner.

- Systemprisen på kraft falt i gjennomsnitt for året med 43 prosent i forhold til 2006.

 

 

Konsernets årsresultat ble 947 millioner kroner, som er 192 millioner kroner høyere enn resultatet i 2006. Driftsinntektene ble 2.823 millioner kroner i 2007 mot 2.525 millioner kroner i fjor.

 

 

Netto finanskostnader var forholdsvis stabile som følge av at effekten av økte renter ble oppveid av lavere netto rentebærende gjeld.

 

 

Styret foreslår et utbytte til eieren Oslo kommune på 650 millioner kroner, mot 500 millioner året før. Det innebærer en utbyttegrad på 69 prosent.

 

 

Kontantstrøm fra virksomheten ble på 1.059 millioner kroner mot 920 millioner kroner året før. Netto gjeld ble redusert med 430 millioner kroner i løpet av 2007.

 

 

Egenkapitalandelen ved årets slutt var på 35 prosent. Vurderes det ansvarlige lånet som egenkapital, økes egenkapitalandelen til 54 prosent.

 

 

Gjennomsnittlig elspotpris på Nord Pool for 2007 ble 22,3 øre/kWh, ned fra 39,1 øre/kWh i 2006. Konsernet oppnådde en gjennomsnittlig salgspris i 2007 på 26,5 øre/kWh mot 29,8 øre/kWh året før.

 

 

Årsproduksjonen for konsernet ble på totalt 11.004 GWh som er 2.674 GWh høyere enn 2006. Inkludert konsernets andel i tilknyttede selskaper ble årsproduksjonen 11.801 GWh. Normalproduksjon inkludert andel i tilknyttede selskaper er 9.700 GWh.

 

 

I 2007 ble byggingen av nytt Lya kraftverk (20 GWh) i Hallingdal videreført og man er i rute i forhold til fremdriftsplanen, slik at ferdigstillelse vil være medio 2008. Planarbeidet for Mork kraftverk (75 GWh) i Sogn og Rosten kraftverk (180 – 200 GWh) i Sel er igangsatt og melding er sendt NVE. Det er besluttet å oppgradere kraftstasjonene Hol 1 og Brekkefoss (til sammen 22 GWh). Videre har det vært stor byggeaktivitet i ny dam Stolsvatn. Breidalsoverføringen var konsernets største investeringsprosjekt i 2007. Overføringstunnelen som ble påbegynt i 2005, vil øke vanntilgangen i Øvre Otta-verkene. Prosjektet ble i hovedsak ferdigstilt i 2007 og vil gi totalt 125 GWh i økt middelproduksjon. Konsernets andel av de samlede investeringene i dette prosjektet var i 2007 45 millioner kroner. E-CO Energis eierandel er ca. 30 prosent. Konsernets totale investeringer utgjorde 127 millioner kroner mot 126 millioner kroner i 2006.

 

 

E-CO har som mål å øke sin produksjon med 500 GWh i perioden 2007-2012. Selskapet følger en strategi med fokus på organisk vekst – kombinert med ambisjon om å være nav i en restrukturering av kraftbransjen i Norge, dersom rammebetingelsene skaper slike muligheter. E-CO Energi prefererer eierskap til fysisk kraftproduksjon fremfor finansielle eierposisjoner.

 

 

 

NØKKELTALL

 

 

 

 

2007

2006

2005

Resultat

 

 

 

Driftsinntekter

2 823

2 525

2 310

Driftsresultat 1

1 931

1 680

1 415

Resultat før skatter

1 582

1 346

1 010

Årsresultat

947

755

647

Kapitalforhold

 

 

 

Totalkapital

17 509

17 691

17 722

Ansv. lån Oslo kommune

3 347

3 347

3 347

Egenkapital

6 085

5 788

5 532

Likvider

481

628

661

Egenkapitalandel

35 %

33 %

31 %

Egenkapitalandel inkl ansv. lån

54 %

52 %

50 %

Netto rentebærende gjeld (eks ansv. lån)

5 452

5 882

6 375

Utbytte

650

500

450

Egenkapitalrentabilitet 2

16,0 %

13,3 %

11,9 %

Totalkapitalrentabilitet 3

11,6 %

10,2 %

8,4 %

Kontantstrøm

 

 

 

Kontantstrøm fra virksomheten

1 059

920

908

EBITDA

2 194

1 952

1 699

EBITDA-margin

78 %

77 %

74 %

Annet

 

 

 

Antall ansatte

148

156

209

Kraftproduksjon (GWh) 4

11 004

8330

9 108

 

 

 

 

1 Eiendomsskatt er reklassifisert fra skattekostnad til driftskostnad i regnskapet for 2007

Sammenligningstall og nøkkeltall er endret tilsvarende

2Årsresultat/gjennomsnittlig egenkapital

 

 

3Ordinært resultat før skatter + finanskostnader/gjennomsnittlig totalkapital

 

4 Produksjon eks. andel produksjon tilknyttede selskaper (ca 600 GWh)

 

 

Kontaktpersoner:

Hans Erik Horn

Adm. direktør, E-CO Energi

24 11 69 10 / 901 92 942

Ragnar Søegaard

Direktør for økonomi, finans og risikokontroll

24 11 69 15 / 915 49 315

Per-Arne Torbjørnsdal

Direktør for informasjon og samfunnskontakt E-CO Energi

24 11 69 20 / 916 08 196