Mer kraft i Hemsedal: E-CO utvider Brekkefoss kraftstasjon

25.02.08

PM 01/08
E-CO Vannkraft planlegger å øke slukeevnen og dermed redusere flomtapet i Brekkefoss kraftstasjon. Utvidelsen medfører at den årlige kraftproduksjonen øker fra 8,5 GWh til 15,6 GWh. - Prosjektet vil gi 7 GWh ny utslippsfri kraft. Det vil være et kjærkomment krafttilskudd i Hemsedal der kraftforbruket er økt kraftig de senere år som følge av økt turisme, sier adm. direktør i E-CO Vannkraft Odd Øygarden.

Oslo, 25. februar 2008

Brekkefoss kraftverk er fra 1957 og ligger i Grøndalen i Hemsedal kommune. Elvekraftverket har en installert effekt på 1,5 MW og utnytter det 40 meter høye fallet fra Flatsjø. Om våren og sommeren bidrar snøsmelting i fjellet til flomvannføring langt ut over dagens produksjonsevne, og på høsten gir nedbør betydelig vannføring i elva Grøndøla som i dag ikke utnyttes.

E-CO Vannkraft ønsker derfor å lage et tilbygg til dagens kraftstasjon hvor det installeres et ekstra aggregat på 3,4 MW. Det nye aggregatet vil øke slukeevnen med 10,5 m3/s til totalt 15 m3/s. Dette vil øke årsproduksjonen fra 8,5 til 15,6 GWh. Eksisterende tunnel skal benyttes uten utvidelse av tverrsnitt. Ved inntaksdammen må arealet av tunnelinntaket utvides for å bedre strømningsforholdene når slukeevnen til kraftverket øker. Konsesjonssøknad for prosjektet er oversendt NVE.

Som følge av stadig flere hytter og økt turistaktivitet er forsyningssikkerheten i Hemsedal blitt redusert de senere år. Økt ytelse av Brekkefoss kraftverk vil bidra til bedre forsyningssikkerhet i Hemsedal kommune ved vedlikehold eller feil på andre innmatinger.

 Bedre for miljøet

I dag er den berørte delen av Grøndøla nærmest tørrlagt 5-6 måneder av året. Ved oppgraderingen av Brekkefoss kraftverk er det foreslått å slippe minstevannføring gjennom hele året. Det er også foreslått å etablere terskler kombinert med djupål.

 

Ved etableringen av terskler er det lagt frem et ønske om å kombinere dette med en overgang over elva slik at storfe enklere kan ta seg over til beitearealer på den andre siden. Prosjektet kommer ikke i konflikt naturvernområder eller vassdrag som er vernet gjennom Verneplan for vassdrag. Tiltaket vil ikke redusere noen inngrepsfrie områder (INON).

Kontaktpersoner:

Odd Øygarden

Adm. direktør E-CO Vannkraft

Tlf. 24 11 65 10, mob. 920 14 515, odd.oygarden@e-co.no

Per-Arne Torbjørnsdal

Direktør for informasjon og samfunnskontakt

Tlf. 22 11 65 20, mob. 916 08 196,
per-arne.torbjornsdal@e-co.no