Resultat per 3. kvartal 2007: Fortsatt bedring av resultatet for E-CO

31.10.07

PM 12/07
E-CO oppnådde et godt resultat i årets ni første måneder. - Spotprisen falt kraftig i 3. kvartal, men vellykket prissikring og høy produksjon kompenserte for dette, sier adm. direktør Hans Erik Horn i E-CO Energi.

Kraftmarkedet i 3. kvartal var preget av et meget høyt tilsig i Sør-Norge og en høy kraftproduksjon. Dette medførte et kraftig fall i spotprisen. Områdeprisen i Sør-Norge var den laveste på mange år. På grunn av prissikring og høy produksjon ble det likevel et godt kvartal for E-CO.

Driftsinntektene per 3. kvartal 2007 ble 2 063 millioner kroner som er 13 prosent høyere enn i 2006. Oppnådd salgspris har falt betydelig i forhold til i fjor, men en produksjonsøkning på hele 39 prosent mer enn oppveide for prisfallet.

Driftsresultatet ble 1531 millioner kroner mot 1240 millioner kroner per 3. kvartal 2006. Økningen på 23 prosent avspeiler de økte inntektene samt også lavere driftskostnader.

Finanskostnadene ligger omtrent på fjorårets nivå. Den relativt kraftige renteoppgangen oppveier redusert gjeld. Skattekostnaden per 3. kvartal var 496 millioner kroner som er en nedgang på 87 millioner kroner i forhold til samme periode i fjor. Reduksjonen kan tilskrives lavere grunnrenteskatt som følge av en vesentlig lavere spotpris i inneværende år. Hittil i år utgjør skattene 39 prosent av resultat før skatt mot 59 prosent i tilsvarende periode i fjor. Etter skatt viser resultatet hittil en oppgang på 94 prosent, fra 402 millioner kroner i 2006 til 781 millioner kroner i år.

Vi er godt fornøyd med det resultatet vi har oppnådd, sier Horn. Vi har kommet oss opp på et nivå på avkastning etter skatt som kan sammenlignes med annen landbasert industri, men vi har ikke sett for mye til den ”særskilt høye avkastningen” som påstås å eksistere innen vår sektor. For perioden 2000-2006 var E-COs egenkapitalavkastning på 6,4 prosent i årlig gjennomsnitt, som kan sammenlignes med følgende bransjemessige egenkapitalavkastninger i samme periode:

Kraft- og vannforsyning

7,3 %

Industri

9,3 %

Utvinning av råolje og naturgass

28,5 %

(Kilde: Statistisk sentralbyrå)

Gjennomsnittlig systempris ble på 18,5 øre per kWh per 3. kvartal 2007. Til sammenligning var gjennomsnittlig systempris 39,9 øre i tilsvarende periode i fjor. Konsernet oppnådde en salgspris på ca. 24,5 øre per kWh mot ca. 29,5 øre per 3. kvartal 2006.

Konsernets kraftproduksjon var 8 501 GWh per 3. kvartal i år. I tilsvarende periode i 2006 var kraftproduksjonen 6112 GWh.

Ved utgangen av 3. kvartal 2007 var konsernets egenkapitalandel 37,4 prosent mot 32,7 prosent ved årets begynnelse og 33,9 prosent på tilsvarende tidspunkt i fjor.

Regjeringen fremla 5. oktober 2007 et statsbudsjett der det foreslås en vesentlig skjerpet grunnrentebeskatning av vannkraftproduksjon. - Etter E-COs oppfatning vil forslagene i statsbudsjettet, medføre lavere investeringer i norsk vannkraft og høyere CO2-utslipp siden forurensende energikilder vil komme i stedet. Forslagene medfører en svekkelse av kraftselskapenes økonomi og en betydelig verdioverføring fra eierne til staten. Foreløpige beregninger tilsier for E-COs vedkommende at nåverdien av skatteskjerpelsen er i størrelsesorden 2,3 milliarder kroner, sier Horn.

På bakgrunn av resultatet hittil, forventet produksjon og eksisterende sikringsportefølje forventer E-CO en relativt klar forbedring av årsresultatet i forhold til i fjor.

Nøkkeltall* E-CO Energi(mill. kr.):Per 3 kvartal 2007

Per 3 kvartal 2006

2006

Driftsinntekter

2 063

1 825

2 525

Driftskostnader

(532)

(585)

(736)

Driftsresultat

1 531

1 240

1 789

Resultat før skatter

1 277

985

1 455

Resultat etter skatter

781

402

755

Egenkapital

6 569

5 934

5 788

Gjeld og egenkapital

17 451

17 516

17 691

*E-CO fører regnskapet etter NGAAP.

Kontaktpersoner:

Hans Erik Horn

Adm. direktør, E-CO Energi

24 11 69 10 / 901 92 942

Per-Arne Torbjørnsdal

Direktør for informasjon og samfunnskontakt E-CO Energi

24 11 69 20 / 916 08 196