Null avvik ved Stolsvatn

25.10.07

NVE har hatt full revisjon av miljø og sikkerhet ved byggingen av ny Stolsvannsdam. Konklusjonen fra NVE er at bygging av ny dam Stolsvatn blir utført i henhold til dagens krav.

Stolsvann-kontroll-NVE
E-CO mottok i midten av mai varsel om revisjon fra NVE. Revisjonen består i at NVE skal vurdere om anleggseier har tilfredsstillende system for å ivareta sikkerhet og miljø ved vassdragsanleggene i byggefasen og om systemet fungerer i praksis.
 
En systemrevisjon er en svært grundig gjennomgang av alle systemer ved et prosjekt. På forhånd fikk NVE tilsendt dokumentasjon om alt fra avvikshåndtering til prosjektstyring, prosjektstruktur, kontrollplaner, ansvar og fullmakter.

 

Under første dag av revisjonen ble prosjektledelsen hos E-CO intervjuet av tre inspektører fra NVE. Andre dag var det befaring på dammen samt intervju av damkontrolløren. Befaringen besto i å sjekke at E-CO fulgte de planene som NVE har godkjent. Systemrevisjonen ble avsluttet med oppsummeringsmøte på dammen.

 

Det er ikke hver dag garvede prosjektledere er under ”avhør” av revisorer fra NVE og det var med en viss spenning de stilte på oppsummeringsmøtet. Men det var ingen grunn til å være nervøs. På oppsummeringsmøtet konkluderte NVE med null avvik i miljø- og sikkerhetssystemene i prosjektet.

 

- Det er et resultat som alle i prosjektet er meget godt fornøyde med. Vi ser at vi daglig høster frukter av at det tidlig i prosjektet ble lagt ned betydelige ressurser i å planlegge prosjektet grundig og etablere en god prosjektstruktur, sier prosjektleder Knut Helge Kjærvik.