Økt grunnrenteskatt vil bremse investeringer i utslippsfri kraft

11.10.07

PM 11/07
– Regjeringens forslag om å heve satsen på grunnrenteskatt er et kraftig slag mot nyinvesteringer i fornybar energi, sier administrerende direktør i E-CO Energi, Hans Erik Horn. Han tror regjeringens forslag vil bremse investeringer i vannkraftproduksjon og dermed medføre økte CO2-utslipp.

Oslo, 11. oktober 2007

Pressemelding 11/2007

 

Regjeringen foreslår i Statsbudsjettet for 2008 å øke satsen for grunnrenteskatt fra 27 til 30 prosent. Grunnrenteskatten er en særskatt for vannkraftprodusenter som kommer i tillegg til annen skatt.

 

Mindre til utslippsfri kraft

- Behovet for utslippsfri energi er større enn noen sinne. Da er det et paradoks at myndighetene gjør det mindre attraktivt å investere i ny utslippsfri vannkraft. Å sette opp skattene og forvente økt klimavennlig vannkraftproduksjon er omtrent like optimistisk som å ta livet av høns og forvente økt eggproduksjon, sier Horn.

 

Horn mener skatteskjerpingen vil bidra til at kraftprodusenter vegrer seg for å gå inn med investeringer i ny vannkraft. Dette igjen vil medføre økt produksjon fra kull- og gasskraft på kontinentet som igjen fører til økte CO2-utslipp. For hver GWh E-CO og andre vannkraft-produsenter øker vannkraftproduksjonen, vil CO2-utslippene reduseres med ca 358 tonn årlig.

 

Fjerningen av risikotillegget i friinntekten begrunnes med at utbygger er garantert å få godtgjørelse for negativ grunnrenteinntekt. Gitt de hyppige, uforutsigbare og overveiende negative endringer vi har sett i kraftskattesystemet i de siste 10 år, er det ingen grunn til å ha tillit til dette. Vi er en langsiktig næring som har mer enn 50 års horisont på investeringer i kraftverk, overføringskapasitet og dammer. I realiteten vil vi derfor måtte innkalkulere et økt risikotillegg i våre investeringsbeslutninger. I praksis er grunnrenteskatten derfor ikke investeringsnøytral.

 

- Vi ser på utbyggingsprosjekter som per i dag ligger i grenseland når det gjelder lønnsomhet både for å bedre kraftbalansen og for å bidra til mer klimavennlig kraftproduksjon. Regjeringens forslag vil bidra til mindre forutsigbarhet og økte kostnader som igjen vil kreve et høyere risikopåslag. Et eksempel er prosjektet Øvre Otta der siste trinn i utbyggingen, Breidalsoverføringen etter planen vil stå ferdig i 2008. Overføringen vil gi 125 GWh ny, utslippsfri kraft. Lønnsomheten på beslutningstidspunktet var marginal. E-CO ville nok, som største eier i Øvre Otta, sannsynligvis ikke realisert prosjektet hvis skattesatsen var 30 prosent på beslutningstidspunktet og usikkerheten rundt fremtidige rammebetingelser hadde vært så stor som nå, sier Horn.

 

Vannkraft har stått for den desidert største andelen av investeringer i klimavennlig energi i Norge de siste årene. E-CO har i løpet av kort tid, alene og sammen med andre aktører, økt kraftproduksjonen med flere hundre GWh, gjennom nyinvesteringer, utvidelser og oppgraderinger. De neste fire årene har E-CO planer om ytterligere 500 GWh, tilsvarende kraftforbruket til 25 000 eneboliger (se www.e-co.no/nykraft).

 

Mer til statskassen

Med de samme kraftprisene som i fjor, vil en økning i skattesatsen fra 27 til 30 prosent, bety ca 400 millioner kroner ekstra til statskassen.  For E-CO sin del ville endringen ha gitt en skatteøkning på 36 millioner fra 325 millioner til 361 millioner kroner i 2006.

 

- Etter å ha ligget svært lavt i mange år, har avkastningen fra vannkraftverk de siste årene vært tilfredsstillende i forhold til andre næringer. Etter noen år med relativt god inntjening vil regjeringen nå redusere avkastningen. Problemet er at vi må slite med høye skatter også i dårlige tider. Hvor blir det av forutsigbarheten?, spør Horn.

 

Brev fra Oslo kommune til Stortingets finanskomite, 15. oktober 2007.

Kontaktpersoner:Hans Erik Horn

Adm. direktør, E-CO Energi

24 11 69 10 / 901 92 942

Per-Arne Torbjørnsdal

Direktør for informasjon og samfunnskontakt E-CO Energi

24 11 69 20 / 916 08 196