Resultat for 1. halvår 2007: Solid halvårsresultat for E-CO

22.08.07

PM 10/07
Halvårsresultatet i 2007 er det beste i selskapets historie. Resultat etter skatt ble på 652 millioner kroner som er 59 prosent høyere enn 1. halvår i fjor. Høy produksjon og vellykket prissikring av kraftproduksjonen har bidratt til det gode resultatet. Relativt lave spotpriser har dempet belastningen for grunnrenteskatt. I tillegg har driftskostnader og finanskostnader utviklet seg i gunstig retning.

Oslo, 22. august 2007

Pressemelding 10/2007

I forhold til 1. halvår i fjor har spotprisen falt betydelig. Et høyt tilsig, mildt vær og lave priser på CO2-kvoter har bidratt til nedgangen. Terminprisene for slutten av året og for 2008 har imidlertid holdt seg bra oppe, i vesentlig grad som følge av forventing om høyere priser på CO2 kvoter og fortsatt høye priser på fossile brensler.

Driftsinntektene i 1. halvår ble 1 605 millioner kroner som innebærer en økning på 12 prosent i forhold til 1. halvår i fjor. Oppgangen skyldes økt produksjonsvolum. Oppnådd salgspris ble omtrent som i fjor til tross for at systemprisen falt med 44 prosent. E-CO følger en prissikringsstrategi som tar sikte på å avdempe svingninger i salgsinntekter og resultater, samtidig som selskapet innenfor visse rammer også bestreber seg på å inngå terminsalg på tidspunkter som anses som fordelaktige. E-CO er godt fornøyd med å ha oppnådd en gjennomsnittlig salgspris som er 44 prosent høyere enn gjennomsnittlig systempris i perioden. Et godt tilsig har medført at kraftproduksjonen har vært høyere enn normalen gjennom hele halvåret, og spesielt i 2. kvartal. I forhold til 2006 økte produksjonen med 15 prosent for halvåret. I 2. kvartal lå produksjonen hele 52 prosent over tilsvarende periode i fjor.

Driftsresultatet i 1. halvår 2007 ble 1 261 millioner kroner. Det er 228 millioner kroner høyere enn i 1. halvår i fjor, tilsvarende en økning på 22 prosent. Foruten økte driftsinntekter har lavere driftskostnader bidratt til å bedre resultatet i forhold til i fjor. Den største nedgangen i driftskostnader er knyttet til kostnadene for å mate inn kraften i sentralnettet.

Netto finanskostnader ble 186 millioner kroner i 1. halvår 2007 mot 202 millioner kroner i 1. halvår 2006. Nedgangen skyldes nedbetaling av rentebærende gjeld.

Resultat før skatter ble 1 096 millioner kroner. Det er 241 millioner kroner høyere enn i 2006 og innebærer en økning på 28 prosent. En relativt lav spotpris i forhold til faktisk salgspris medfører at grunnrenteskatten ikke blir en fullt så stor belastning på bunnlinjen. Skattkostnaden ble redusert fra 52 prosent av resultat før skatt i 1. halvår 2006 til 41 prosent i 1. halvår i år.

Resultat etter skatt ble 652 millioner kroner i 1. halvår. Dette innebærer en resultatforbedring på 59 prosent i forhold til 1. halvår i fjor da overskuddet var på 410 millioner kroner.

Gjennomsnittlig systempris var 20,0 øre per kWh i 1. halvår 2007. Til sammenligning var gjennomsnittlig systempris 35,6 øre i tilsvarende periode i fjor. Konsernet oppnådde en salgspris på ca. 29 øre per kWh som er nær det samme som i 1. halvår 2006.

Konsernets kraftproduksjon var 5 705 GWh i 1. halvår i år. I tilsvarende periode i 2006 var kraftproduksjonen 4 958 GWh.

Ved utgangen av 1. halvår 2007 var konsernets egenkapitalprosent 36,4 prosent mot 32,7 prosent ved årets begynnelse og 34,2 prosent på tilsvarende tidspunkt i fjor.

E-COs hydrologiske ressurs var god ved utgangen av halvåret, og mye nedbør i perioden etter dette tidspunkt har styrket den ytterligere. Selskapet forventer derfor en høy kraftproduksjon i siste halvår. Spotprisen har kommet under betydelig press i sommer som følge av det høye tilsiget. Det er usikkerhet knyttet til utviklingen for resten av året, men på bakgrunn av forventet produksjon og sikringsportefølje forventer E-CO imidlertid en relativt klar forbedring av årsresultatet i forhold til i fjor.

Nøkkeltall* – E-CO Energi (mill. kr.):

1. halvår 2007

1. halvår 2006

2006

Driftsinntekter

1 605

1 439

2 525

Driftskostnader

(344)

(406)

(736)

Driftsresultat

1 261

1 033

1 789

Resultat før skatter

1 096

855

1 455

Resultat etter skatter

652

410

755

Egenkapital

6 440

5 942

5 788

Gjeld og egenkapital

17 672

17 384

17 691

*E-CO fører regnskapet etter NGAAP.

Kontaktpersoner:

Hans Erik Horn

Adm. direktør, E-CO Energi

24 11 69 10 / 901 92 942

Per-Arne Torbjørnsdal

Direktør for informasjon og samfunnskontakt E-CO Energi

24 11 69 20 / 916 08 196