Nytt kraftverk i Rosten

12.06.07

PM 07/07
E-COs datterselskap Oppland Energi planlegger et kraftverk i Rosten i Sel kommune. Kraftverket vil gi en årlig kraftproduksjon på mellom 180 og 200 GWh. Det tilsvarer energiforbruket til ca. 10 000 husstander. Melding om byggingen av kraftverket er nå oversendt NVE.

Oslo, 12. juni 2007
Pressemelding 07/07

Oppland Energi AS har lagt frem planer om bygging av Rosten kraftverk i Gudbrandsdalslågen i Sel kommune. Kraftverket vil utnytte et fall på ca. 117 meter gjennom det trange elvegjelet Rosten. Prosjektet er tidligere behandlet i Samlet Plan med fire ulike alternativer, alle plassert i kategori I, det vil si prosjekter som kan konsesjonssøkes. Senere har tre av alternativene (A, B og C) falt bort på grunn av vern. Alternativ D, som utnytter avløpet fra det uregulerte feltet oppstrøms inntaket, er dermed utgangspunkt for gjeldende planer.

- Det er stort behov for mer kraft i Norge, og prosjektet gir en forholdsvis betydelig økning i krafttilgangen til Midt-Norge der kraftunderskuddet er størst, sier daglig leder i Oppland Energi Egil Skøien.

Prosjektet ansees å gi små negative miljøkonsekvenser. Installert effekt i kraftverket blir mellom 60-80 MW og vil totalt gi ca. 180 - 200 GWh (millioner kilowattimer) ny kraft. Avhengig av installert effekt har prosjektet en anslått utbyggingskostnad på ca. 550-600 millioner kroner. Dette gjør at prosjektet er økonomisk interessant.

Rosten

Miljøhensyn
Konsekvensene ved prosjektet er først og fremst knyttet til redusert vannføring mellom inntaksdam og utløp, og deponering av tunnelmasser. Vannkraft er fornybar energi, så godt som fri for utslipp av klimagasser. Den viktigste miljøeffekten av tiltaket er at det fører til reduksjon av utslipp av CO2 fra termisk kraftproduksjon andre steder. Med en årsproduksjon på 180 – 200 GWh vil kraften fra Rosten kunne redusere det globale CO2-utslippet med ca 70 000 tonn.

Status
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) behandler utbyggingssaken sentralt. Prosjektet er nå i første
fase der melding presenteres. Oppland Energi som tiltakshaver gjør i meldingen rede for de planene som foreligger, og hvilke konsekvensutredninger selskapet mener er nødvendige. Melding med forslag til utredningsprogram blir kunngjort i pressen og lagt ut til offentlig ettersyn. Meldingen blir også sendt på høring til berørte myndigheter og interesseorganisasjoner.

Brosjyren og meldingen kan lastes ned fra på Oppland Energis internettsider: www.opplandenergi.no/Rosten_kraftverk. Den kan også hentes i Oppland Energis lokaler i Industrigata 45 på Lillehammer eller tilsendes ved henvendelse til: Oppland Energi, Postboks 1145 Skurva, 2605 Lillehammer.

Høringsuttalelser til meldingen sendes skriftlig innen en nærmere angitt frist til:

● NVE – Konsesjon og tilsyn, Postboks 5091 Majorstua, 0301 OSLO

med kopi til:

● Oppland Energi AS, Postboks 1145 Skurva, 2605 Lillehammer.

I høringsperioden vil NVE arrangere et åpent møte der det vil bli orientert om saksgangen og utbyggingsplanene. Tidspunkt og sted for møtet vil bli kunngjort i lokalaviser.

 

Kontaktperson:

Egil Skøien

Daglig leder Oppland Energi

24 11 65 80 / 901 24 620

 

 

Vedlegg: Brosjyre om Rosten kraftverk

 

 

 

Oppland Energi AS er en del av E-CO-konsernet og eies med 61 prosent av E-CO Vannkraft AS og 39 prosent av Eidsiva Vannkraft AS. Selskapet eier ni kraftverk i Dokka- og Begnavassdraget og er i tillegg deleier i Opplandskraft DA og Storbrofoss kraftanlegg DA. Årlig kraftproduksjon er ca. 1900 GWh, tilsvarende elektrisitetsforbruket til 95 000 husstander. Oppland Energi AS har ervervet det meste av fallrettighetene for den delen av Lågen som berøres av prosjektet.


Rosten kraftverk

 

E-COs datterselskap Oppland Energi planlegger et kraftverk i Rosten i Sel kommune. Kraftverket blir på ca. 192 GWh, som tilsvarer energiforbruket til ca. 9 600 husstander.              

 

Last ned: