Resultat for 1. kvartal 2007: Resultatøking for E-CO

03.05.07

PM 03/07
E-CO oppnådde et meget godt resultat i 1. kvartal 2007. Resultat etter skatt økte med 52 prosent til 531 millioner kroner. Til tross for kraftig fall i spotprisen i forhold til 1. kvartal 2006 økte inntektene som følge av prissikring. Av samme grunn ble belastningen for grunnrenteskatt redusert. Reduserte driftskostnader har også medvirket til resultatforbedringen.

Oslo, 3. mai 2007
Pressemelding 04/07

 

I 1. kvartal har kraftmarkedet vært preget av en god magasinfylling og større snømengder enn normalt i magasinområdene. I tillegg ble det en mild vinter og prisen på CO2 kvoter i EU har vært lav. Dette har medvirket til at kraftprisene ble betydelig lavere enn i 1. kvartal i fjor.

 

- Til tross for lavere spotpriser har vi hatt en betydelig resultatforbedring i forhold til i fjor, hovedsaklig som følge av vellykket prissikring. Vi har i gjennomsnitt oppnådd en salgspris ca. 150 prosent av systempris, sier administrerende direktør Hans Erik Horn.

 

Driftsinntektene i 1. kvartal 2007 ble 1 152 millioner kroner som innebærer en økning på 128 millioner kroner eller 13 prosent i forhold til samme periode i 2006. Produksjonsvolumet var omtrent som i fjor, slik at økningen skyldes høyere oppnådd pris for kraften.

 

Driftsresultatet i 1. kvartal 2007 ble 959 millioner kroner som er 159 millioner kroner høyere enn i 1. kvartal i fjor, tilsvarende en økning på 20 prosent. Driftskostnadene ble lavere enn i fjor, først og fremst på grunn av lavere innmatningskostnader.

 

Netto finanskostnader ble 95 millioner kroner i 1. kvartal 2007 mot 100 millioner kroner i 1. kvartal 2006. Nedgangen skyldes lavere netto rentebærende gjeld.

 

Resultat før skatter ble 874 millioner kroner som er 162 millioner kroner høyere enn i 2006. Økningen er på 23 prosent. Som følge av at oppnådd pris ble høyere enn spot, mens det motsatte var tilfelle for 1. kvartal i fjor, ble kostnaden knyttet til grunnrenteskatten vesentlig lavere enn i fjor. Skattkostnaden ble redusert fra 51 prosent av resultat før skatt i 1. kvartal 2006 til 39 prosent i 1. kvartal i år.

 

Resultat etter skatt ble 531 millioner kroner i 1. kvartal. I tilsvarende periode i 2006 var resultat etter skatt 350 millioner kroner. Dette innebærer en resultatforbedring på 52 prosent.

 

Gjennomsnittlig systempris ble på 21,8 øre per kWh i 1. kvartal 2007. Til sammenligning var gjennomsnittlig systempris 36,4 øre i tilsvarende periode i fjor. Konsernet oppnådde en salgspris på ca. 32,0 øre per kWh mot ca. 29,5 øre i 1. kvartal 2006.

 

Konsernets kraftproduksjon var 3 506 GWh i 1. kvartal i år. I tilsvarende periode i 2006 var kraftproduksjonen 3 515 GWh.

 

Ved utgangen av 1. kvartal 2007 var konsernets egenkapitalprosent 35,7 prosent mot 32,7 prosent ved årets begynnelse og 32,6 prosent på tilsvarende tidspunkt i fjor.

 

Ut i fra E-COs hydroligiske ressurser og inngåtte prissikringsavtaler per 1. kvartal forventes det at årsresultatet vil bli høyere enn i fjor.

 

 

Nøkkeltall* – E-CO Energi (mill. kr.):

 

1. kvartal 2007

1. kvartal 2006

2006

Driftsinntekter

1 152

1 024

2 525

Driftskostnader

(193)

(224)

(736)

Driftsresultat

959

800

1 789

Resultat før skatter

874

712

1 455

Resultat etter skatter

531

350

755

Egenkapital

6 319

5 882

5 788

Gjeld og egenkapital

17 683

18 045

17 691

 

*E-CO fører regnskapet etter NGAAP.

 

Kontaktpersoner:

Hans Erik Horn

Adm. direktør, E-CO Energi

24 11 69 10 / 901 92 942

Per-Arne Torbjørnsdal

Direktør for informasjon og samfunnskontakt E-CO Energi

24 11 69 20 / 916 08 196