Forrige: 4. Regnskapsprinsipper
Neste: 6. Revisjonsberetning

Note 1. Konsernsammensetning og enkelttransaksjoner

Note 2. Endringer og reklassifiseringer

Note 3. Driftsinntekter

Note 4. Energikjøp, overføring, varer, tjenester

Note 5. Lønn, godtgjørelser og pensjonskostnader

 

Note 6. Andre driftskostnader

Note 7. Finansinntekter

Note 8. Finanskostnader

Note 9. Skatter

Note 10. Utsatt skatt (skattefordel)

 

Note 11. Immaterielle eiendeler

Note 12. Varige driftsmidler

Note 13. Andeler i felleskontrollert virksomhet

Note 14. Aksjer i datterselskaper

Note 15. Tilknyttede selskaper

 

Note 16. Utlån til tilknyttede selskaper

Note 17. Langsiktige plasseringer i aksjer

Note 18. Andre langsiktige fordringer og investeringer

Note 19. Fordringer som forfaller senere enn 1 år

Note 20. Kundefordringer

 

Note 21. Andre kortsiktige fordringer

Note 22. Kortsiktige investeringer felleskontrollert virksomhet

Note 23. Bankinnskudd, kontanter o.l.

Note 24. Egenkapital

Note 25. Pensjonskostnad og pensjonsforpliktelser

 

Note 26. Andre avsetninger for forpliktelser

Note 27. Kortsiktig og langsiktig gjeld

Note 28. Ansvarlig lån

Note 29. Annen kortsiktig gjeld

Note 30. Resultat per aksje

 

Note 31. Nærstående parter

Note 32. Pantstillelser eller garantiansvar

Note 33. Kontrakter

Note 34. Opplysninger om kraftproduksjon

Note 35. Tvistesaker

 

Note 36. Miljøforhold

Note 37. Finansiell risiko og forsikringsrisiko