Forrige: 3. Kontantstrømsanalyse
Neste: 5. Noter

4. Regnskapsprinsipper

Regnskapet for 2006 er avlagt i samsvar med norsk regnskapslov og god regnskapsskikk.

 

Konsolidering

 

Datterselskaper
I konsernet medtas selskapene hvor E-CO Energi as eller dets datterselskaper eier mer enn 50 prosent av aksjene og har bestemmende innflytelse.

 

Alle vesentlige transaksjoner og mellomværende mellom selskapene i konsernet er eliminert. Kostprisen på aksjer i datterselskaper er eliminert mot egenkapitalen i datterselskapet på oppkjøpstidspunktet. Mer- eller mindreverdier henføres til de balanseposter de knytter seg til.

 

Tilknyttede selskaper
Selskaper der morselskap eller datterselskap har betydelig innflytelse, normalt mer enn 20 prosent av aksjekapitalen, er i konsernregnskapet regnskapsført ved at andelen av det tilknyttede selskapets resultat etter skatt er tatt inn på egen linje blant finanspostene i resultatregnskapet og tillagt kostprisen i balansen.

 

Felles kontrollert virksomhet
E-CO Energi konsernet samarbeider med andre selskaper om utbygging og drift av kraftverk. Samarbeidet foregår i to former: felles kontrollerte selskaper og felles kontrollerte anlegg. Virksomheten er regnskapsmessig behandlet etter bruttometoden i henhold til foreløpig norsk regnskapsstandard om deltakelse i felles kontrollert virksomhet.

 

Felles kontrollerte selskaper omfatter selskaper med en deleieform og aksjeselskaper hvor det foreligger en avtale som tilsier felles kontroll.

 

Deleide selskaper omfatter i hovedsak Vinstra Kraftselskap DA og Opplandskraft DA. Eierselskapene disponerer sine forholdsmessige andeler av kraftproduksjonen etter forpliktelser til å levere konsesjonskraft og lignende. I regnskapet er de forholdsmessige andeler av hovedpostene i resultatet tatt inn i de tilsvarende poster i konsernets regnskap. Andel omløpsmidler, kortsiktig og langsiktig gjeld er ført opp etter konsernets andel og vist i note 13.

 

Felleskontrollerte aksjeselskaper omfatter Oppland Energi AS, hvor eierposten ble ervervet i 2001

 

Felles kontrollerte anlegg omfatter anlegg som ikke er etablert som egne, selvstendige selskaper, men er integrerte deler av et av eierselskapenes produksjonssystemer. Dette selskapet står for den løpende driften av anlegget, og får refundert andel av driftsutgiftene fra de øvrige deltakerne. Deltakerne har hver skutt inn sin andel av anleggskapitalen i form av direkte investeringer. Langsiktig gjeld er tatt opp direkte av eierselskapene og inngår for E-CO Energi konsernets vedkommende i samlet langsiktig gjeld. Note 13 gir en oversikt over andeler i disse anleggene.

 

Redusert eierandel i tilknyttet selskap
Egenkapitalendringer i forbindelse med redusert eierandel i tilknyttet selskap er ført som gevinst eller tap i konsernregnskapet.

 

Inntektsføring av konsernbidrag og utbytte
Konsernbidrag inntektsføres i morselskapet i samme regnskapsår som konsernbidraget avgis. Den delen av konsernbidraget som representerer opptjent kapital i eierperioden, inntektsføres som inntekt på investeringer i datterselskaper. Konsernbidrag som ikke representerer opptjent kapital i eierperioden regnskapsføres som tilbakebetaling av investeringen og føres som en reduksjon i verdien av aksjer i datterselskaper.

 

Utbytte som avsettes i datterselskapene inntektsføres samme år som utbyttet avsettes. Utbytte fra andre selskaper inntektsføres i det år utbyttet mottas. Utbytte som ikke representerer opptjent kapital i eierperioden regnskapsføres som tilbakebetaling av investeringen.

 

Kontraktsforpliktelser elektrisitet
E-CO Energi foretar sikringsforetninger for å sikre prisnivået på fremtidig kraftproduksjon. Det brukes i hovedsak finansielle kontrakter for prissikring av en andel av kraftproduksjonen. Forutsetning for sikringsvurderinger er at sikringsnivået ligger innenfor egen produksjonsevne. Fremtidig kraftsalg som er prissikret i Euro, sikres også mot endring i valutakurs ved anvendelse av valutaderivater. Urealiserte gevinster/tap på kraft- eller valutaderivater som benyttes i sikringsøyemed balanseføres ikke. Resultatføring av gevinster og tap knyttet til sikring skjer ved leveranse av sikringsobjektet.
Inntektsføring
Inntektsføring foretas på leveringstidspunktet.

 

Skatter
Utsatt skatt beregnes etter gjeldsmetoden på midlertidige forskjeller mellom skattemessig og regnskapsmessig verdi av driftsmidler og gjeld, samt fremførbare underskudd. Grunnrenteskatt knytter seg til det enkelte kraftverk, og fremførbar negativ grunnrenteinntekt kan ikke utlignes mot betalbar grunnrenteskatt i andre kraftverk. Naturressursskatten kan kreves til reduksjon i fellesskatt, og naturressursskatt som overstiger årets fellesskatt, er behandlet som skatteforskudd. Utsatte skattefordeler som ikke kan utlignes mot utsatt skatt, herunder fordeler knyttet til fremførbare underskudd og negativ grunnrenteinntekt, balanseføres hvis det er overveiende sannsynlig at de vil bli realisert.

 

Ved beregning av utsatt skatt på midlertidige forskjeller i kraftproduksjon hensyntas friinntekt slik at anvendt skattesats er redusert til den effektive skattesats etter korreksjon for friinntekt.

 

Periodisk vedlikehold
Det utføres planlagt, periodisk vedlikehold med varierende og gjennomgående relativt langvarige intervaller på produksjonsanlegg basert på forutgående tilstandskontroll. Kostnadsføring skjer i det året vedlikeholdet har funnet sted.

 

Konsesjonskraft
Konsernet er forpliktet til å levere konsesjonskraft til regulerte priser som vanligvis er lavere enn markedspriser. Leveranse av konsesjonskraft til faktiske priser bokføres fortløpende som driftsinntekter.

 

Erstatninger
Årlige erstatninger til grunneiere i tilknytning til vassdragsutbygging kostnadsføres fortløpende. Erstatningsbeløpene er faste og uavhengig av driften av kraftanleggene, og følger av konsernets konsesjonsbetingelser.

 

Lån
Gjeld i utenlandsk valuta føres opp til kurs ved tidspunktet for regnskapsavslutning. Valutalån som er sikret til norske kroner ved inngåelse av rente- og valutabytteavtaler føres opp til opptaksverdi.
Ved rentesikring periodiseres renteinstrumentene tilsvarende renten på det underliggende lån. Urealisert tap eller gevinst balanseføres ikke. Ved eventuelt opphør av sikringsforholdet før forfall resultatføres gevinst eller tap.

 

Langsiktige plasseringer
Langsiktige plasseringer i aksjer er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi.

 

Vannfallrettigheter
Vannfallrettigheter er ikke tidsbegrensede og avskrives ikke. Nedskrivning foretas ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Nedskrivningen reverseres i den utstrekning grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede.

 

Varige driftsmidler og avskrivninger
Balanseføring av varige driftsmidler foretas til kostpris. Avskrivninger er foretatt lineært over forventet økonomisk levetid. Avskrivningstider er oppført i note 12. Nedskrivning foretas ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Nedskrivningen reverseres i den utstrekning grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede.

 

Pensjonsforpliktelser
Ved regnskapsføring av pensjon er lineær opptjeningsprofil og forventet sluttlønn lagt til grunn som opptjeningsgrunnlag. Estimatavvik og planendringer amortiseres over forventet gjenværende opptjeningstid i den grad de overstiger 10 prosent av den største av pensjonsforpliktelsene og pensjonsmidlene (korridor). Tallene er inklusive arbeidsgiveravgift.

Se for øvrig note 25 om pensjoner.

 

Kontantstrømoppstilling og likvider
Konsernet benytter den indirekte metode ved utarbeidelse av kontantstrømoppsstillingen. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og kortsiktige plasseringer i verdipapirfond

 

IFRS
Norske selskaper med børsnoterte gjeldspapirer er pålagt å avlegge konsernregnskapet etter de internasjonale regnskapsstandardene IFRS (International Financial Reporting Standards) fra regnskapsåret 2007. E-CO Energi hadde lån notert på Oslo Børs per 31.12.2006, men har i januar i år valgt å trekke lånene av børsnotering. Dette ble gjort ved å søke om overføring av lånene til Oslo Børs’ Alternative Bond Market (ABM), eller gi tilbud om tilbakekjøp for lån hvor overførselen krevde obligasjonseiernes samtykke og hvor overførselen ikke ble akseptert. Totalt sett ble lån på 1 415 millioner kroner overført ABM og 135 millioner kroner ble tilbakekjøpt.

 

E-CO Energi har etter dette ikke børsnoterte gjeldpapirer og således ikke krav å innføre IFRS. Etter en vurdering har selskapet kommet til at det ikke ønsker å innføre IFRS fra 2007.

 

 
Forrige: 3. Kontantstrømsanalyse
Neste: 5. Noter