Forrige: 2. Balanse
Neste: 4. Regnskapsprinsipper

3. Kontantstrømsanalyse

MORSELSKAP

 

KONSERN

2005

2006

 

(Beløp i millioner kroner)

2006

2005

2004

 

 

Kontantstrøm fra virksomheten

 

 

 

 

558

96

742

(119)

 

Tilført fra virksomheten*

Endringer i fordringer, kreditorer og tidsavgrensninger

915

5

821

87

1 000

66

654

623

Kontantstrøm fra virksomheten

920

908

1 066

 

 

Kontantstrøm fra investeringer

 

 

 

 

0

0

 

Investeringer i varige driftsmidler

(127)

(120)

(120)

0

0

 

Salg av andre virksomheter og varige driftsmidler 

62

3

39

(308)

647

 

Endring i andre investeringer

88

(83)

(203)

(308)

647

Kontantstrøm fra investeringer

23

(200)

(284)

 

 

Kontantstrøm fra finansiering

 

 

 

 

1 651

500

 

Opptak av langsiktig gjeld

500

1 651

1 650

(1 021)

(1 174)

 

Nedbetaling av langsiktig gjeld

(1 176)

(1 023)

(727)

(377)

(229)

 

Endring i kortsiktig gjeld

150

800

1 200

0

0

 

Utbetaling til minoritetsinteresser

0

0

(2 550)

(400)

(450)

Utbetalt utbytte

(450)

(400)

0

(147)

(1 353)

C

Kontantstrøm fra finansiering

(976)

(572)

(427)

 199

(83)

A+B+C

Kontantstrøm i året 

(33)

136

355

 397

596

+

Likviditetsbeholdning 1.januar

661

525

170

 596

513

=

Likviditetsbeholdning 31.desember**

628

661

525

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Tallet fremkommer slik:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

553

741

 

Årsresultat

755

647

670

1

1

+

Avskrivninger

271

285

282

0

0

+

Nedskrivninger

0

0

0

0

0

+

Nedskrivninger av verdipapirer

0

0

0

 

 

-

Resultatandel tilknyttet selskap

(47)

(34)

(23)

0

0

-

Salgsgevinster

(16)

(2)

(7)

0

0

-

Rentejustering av langsiktige fordringer

0

0

0

4

0

+/-

Endring utsatt skatt/skattefordel

(48)

(75)

78

558

742

=

Tilført fra virksomheten

915

821

1 000

** Likviditetsbeholdningen består av bankinnskudd, kortsiktige plasseringer.

 
Forrige: 2. Balanse
Neste: 4. Regnskapsprinsipper