Forrige: 1. Resultatregnskap
Neste: 3. Kontantstrømsanalyse

2. Balanse

Balanse - egenkapital og gjeld

 

 MORSELSKAP

 

KONSERN

2005

2006

Note

(Beløp i millioner kroner)

2006

2005

2004

1 703

1 703

 

Aksjekapital

1 703

1 703

1 703

1 903

1 903

 

Overkursfond

1 903

1 903

1 903

3 606

3 606

 

Innskutt egenkapital

3 606

3 606

3 606

365

606

 

Annen egenkapital

2 182

1 926

1 729

365

606

 

Opptjent egenkapital 

2 182

1 926

1 729

3 971

4 212

24

Sum egenkapital

5 788

5 532

5 335

1

1

25

Pensjonsforpliktelser

31

38

40

20

0

10

Utsatt skatt

201

198

183

0

418

26

Andre avsetninger for forpliktelser

28

19

71

21

419

 

Sum avsetning for forpliktelser

260

255

294

3 347

3 347

28

Ansvarlig lån

3 347

3 347

3 347

7 160

6 774

27

Annen langsiktig gjeld 

6 510

7 036

6 938

10 507

10 121

 

Sum langsiktig gjeld

9 857

10 383

10 285

516

0

27

Kortsiktig rentebærende gjeld

0

0

271

2

0

 

Leverandørgjeld 

64

91

47

211

276

 

Betalbar skatt

764

519

354

3

0

 

Skyldig offentlige avgifter

140

139

122

450

500

 

Utbytte

500

450

400

249

225

29

Annen kortsiktig gjeld

318

353

352

1 431

1 001

 

Sum kortsiktig gjeld

1 786

1 552

1 546

11 959

11 541

 

Sum gjeld

11 903

12 266

12 201

15 930

15 753

 

Sum egenkapital og gjeld

17 691

17 598

17 536

32

Pantstillelser eller garantiansvar

 

Balanse - eiendeler

 

 MORSELSKAP

 

KONSERN

2005

2006

Note

(Beløp i millioner kroner)

2006

2005

2004

0

0

11

Vannfallrettigheter

7 720

7 720

7 720

0

0

10

Utsatt skattefordel

335

284

242

0

0

 

Sum immatrielle eiendeler

8 055

8 004

7 962

2

1

12

Varige driftsmidler 

6 892

7 083

7 251

 

 

 

 

 

 

 

11 589

10 170

14

Investeringer i datterselskaper

0

0

0

2 465

3 655

 

Utlån til datterselskaper

0

0

0

0

0

15

Investeringer i tilknyttede selskaper

705

658

624

0

0

16

Utlån til tilknyttede selskaper

241

231

231

0

0

17

Investeringeri aksjer og andeler

12

21

12

107

24

18

Andre langsiktige fordringer og investeringer

264

232

205

14 161

13 849

 

Sum finansielle anleggsmidler

1 222

1 142

1 072

14 163

13 852

 

Sum anleggsmidler

16 169

16 305

16 361

3

0

20

Kundefordringer 

82

104

85

1 168

1 388

21

Andre korsiktige fordringer

505

334

244

0

0

22

Andre kortsiktige investeringer

307

394

321

202

141

 

Kortsiktige investeringer i verdipapirfond 

141

202

97

394

372

23

Bankinnskudd, kontanter o.l.

487

459

428

1 767

1 901

 

Sum omløpsmidler

1 522

1 493

1 175

15 930

15 753

 

Sum eiendeler

17 691

17 798

17 536

Oslo, 12. mars 2007

Styret i E-CO Energi as

 

 
Forrige: 1. Resultatregnskap
Neste: 3. Kontantstrømsanalyse