Forrige: Ytre miljø

Fremtidig utvikling

Forretningsutvikling

E-CO Energi har følgende hovedmål for virksomheten:

  • maksimere verdiskapningen og gi eier høy og stabil avkastning
  • være en attraktiv arbeidsgiver, med et inkluderende arbeidsmiljø
  • utøve god forretningsskikk i all sin aktivitet

 

Styret søker å skape økte verdier gjennom optimalisering av drift og styring av kraftverkene samt best mulig utnyttelse av de disponible vannressursene. Fokus vil også være på mulige samlinger av eierposisjoner for å forme egnete eierstrukturer og effektiv selskapsdrift. E-CO Energi prefererer eierskap til fysisk kraftproduksjon fremfor finansielle eierposisjoner.

 

E-COs nye strategiske plan omfatter verdiskaping fra egen fysisk kraftproduksjon og finansiell disponering samt interesse for eierposisjoner som kan forme effektiv selskapsdrift og egnete eierstrukturer. E-CO kan både ha villighet til å dele opp felleseide posisjoner, men også å utvide eller bygge ut ny kraft i felleskap med andre. Pä grunn av dagens rammebetingelser har dette vært langsomme prosesser. Det er imidlertid blitt gjennomført endringer i styringsform i Oppland Energi og Opplandskraft som styret ser på som steg på veien. Dialogen med E-COs medeiere er god.

 

Rammevilkår

Konkurransedyktige og forutsigbare rammevilkår er viktig for verdiskaping, miljø, og leveringssikkerhet. Fortsatt dialog med myndigheter om konsernets rammebetingelser er viktig for å oppnå en god utvikling og en forsvarlig avkastning på egenkapitalen i konsernet. E-CO Energi vil aktivt ivareta selskapets interesser i forhold til myndigheter og andre interessenter. Den dynamikk vi har sett i endring av rammebetingelser gjør det viktig å ha fokus på disse slik at ikke verdiene forringes. Spesielt gjelder dette konsesjonsvilkår, herunder hjemfall, og skatter og avgifter. Andre interessenters agering i forhold til våre rammevilkår og konsesjonsbetingelser krever også høy oppmerksomhet.

 

EFTAs overvåkingsorgan ESA varslet i 2001 at de anser at norske konsesjonsbestemmelser for vannkraftproduksjon ikke er eiernøytrale og dermed i strid med Norges forpliktelser etter EØS-avtalen. Regjeringen har på sin side uttalt at ”dagens hjemfallsordning skal opprettholdes på en slik måte at offentlig og nasjonalt eierskap sikres”. ESA stevnet Norge for EFTA-domstolen høsten 2006. Dom ventes i løpet av 2007. Styrets syn er at et eventuelt verditap som følge av at selskapets evigvarende konsesjoner gjøres tidsbegrensede, fullt ut skal kompenseres.

 


Produksjon

Norge generelt, og nordvestlandet spesielt, er i en kraftimportsituasjon. Til tross for den store kraftutvekslingskapasiteten det norsk-svenske kraftområdet har med andre land, forventes det fortsatt at variasjoner i vanntilsiget i årene framover og forskjell i de nasjonale systemdriftprinsipper vil kunne gi store variasjoner i kraftprisen. Dog vil kostnadene i termisk kraftproduksjon, både i nordiske og andre europeiske land, påvirke kraftprisen i Norge.  Påvirkningen vil variere med den gjeldende hydrologiske situasjonen i det norsk-svenske kraftområdet. Prisen på kull, olje, gass og CO2-utslipp vil være viktig. En eventuell ustabil kjernekraftproduksjon i Sverige, Finland og andre europeiske land vil også ha stor påvirkning på kraftprisene. Dette ble i høyeste grad erfaringene i 2006.

 

Systemprisen hos Nord Pool ble for året 2006 på 39,1 øre/kWh, en økning på 66 prosent fra året før. Markedets forventing til systemprisen for 2007, representert ved Nord Pools terminmarked, var ved utgangen av 2006 på 30,5 øre/kWh. Tilsvarende forventning for systemprisen for årene 2008 og 2009 er på henholdsvis 34,8 og 35,1 øre/kWh.

 

Det sterke fokus på leveringssikkerhet høsten 2006 samt behovet for forurensningsfri ny kraft har gjort at E-CO revurderer gamle utbyggingsplaner. Med høyere betalingsvillighet for kraft er det flere prosjekter som blitt forretningsmessig interessante. E-CO har som mål å øke sin produksjon med 500 GWh over de neste fire årene. Men skal dette lykkes må konsesjonsmyndighetene redusere behandlingstiden for nye konsesjoner betydelig. Dagens gjennomsnitt på fem år er passiverende og fører til stans i planlegging av nye prosjekter som Norge trenger. Det øvrige har E-CO: både kompetanse, kapital og prosjekter.

 

Styret er godt fornøyd med virksomheten og resultatet og retter en takk til alle ansatte for innsatsen i 2006.

 

 

Oslo, 12. mars 2007

Styret i E-CO Energi as

 
Forrige: Ytre miljø