Forrige: Organisasjon og arbeidsmiljø
Neste: Fremtidig utvikling

Ytre miljø

Til tross for at vannkraft er fornybar energi, påvirker bygging, drift og vedlikehold av vannkraftanlegg miljøet. Virkningene er i hovedsak lokale knyttet til fysiske inngrep i naturen og påvirkning av biologisk mangfold gjennom endringer i vannføring og vanntemperatur. Ved kraftutbygginger, damrevisjoner og reinvesteringer i produksjonsvirksomheten er E-CO Energi opptatt av at eventuelle miljøinngrep skal gjøres så skånsomt som mulig.

 

E-CO Energi har i 2006 videreutviklet selskapets rutiner for miljørapportering. Det er utarbeidet indikatorer for å dekke status for de viktigste miljøaspektene ved E-CO Energis aktiviteter samt utarbeidelse av mål for å oppnå en kontinuerlig forbedring på miljøområdet. Miljøaspektene det rapporteres på i egen miljørapport er utslipp, forbruk av drivstoff, avfall, farlige stoffer, landskaps- og biotopforbedrende tiltak samt miljøavvik.

 
Forrige: Organisasjon og arbeidsmiljø
Neste: Fremtidig utvikling