Forrige: Øvrige virksomheter
Neste: Ytre miljø

Organisasjon og arbeidsmiljø

Antall ansatte ved årsskiftet var 156 sammenlignet med 209 i 2005. Nedgangen i antall ansatte skyldes at E-CO Tech ble solgt med virkning fra 3. januar 2006 og selskapets ansatte trådte derfor ut av konsernet. I tillegg ble alle ansatte i Oppland Energi overført til Eidsiva Vannkraft med virkning fra 1. september 2006. Alle ansatte i E-CO Energi, med unntak av administrerende direktør, ble med virkning fra 1. januar 2006 overført til E-CO Vannkraft.

 

Styre og ledelse

Styret har syv medlemmer, hvorav fem er aksjonærvalgt. I løpet av 2006 er ett aksjonærvalgt og ett ansattvalgt styremedlem erstattet. Konsernledelsen består av syv medlemmer. Nyopprettet stilling som HR-direktør ble besatt 16. januar 2006.

 

Helse, miljø og sikkerhet

Hovedmålet for HMS-arbeidet er å beskytte menneskers liv og helse, arbeidsmiljø og det ytre miljø samt sikre anlegg, produksjon, kunnskap og informasjon slik at virksomheten ikke skal forårsake ulykker, skader eller tap.

 

Virksomheten legger derfor vekt på forebyggende arbeid bl.a. gjennom internkontrollsystem, opplæring på alle plan og kontinuerlig fokus på HMS. Dette skal skje ved at helse, miljø, sikkerhet og kvalitet planlegges og prioriteres på lik linje med produksjon, teknikk og økonomi. HMS skal være en del av linjeledelsens resultatkrav. Alle ledere fikk opplæring i arbeidsmiljølovens nye bestemmelser.

 

Sykefraværet var 4,2 prosent, sammenlignet med 4,4 prosent året før. Gjennom året ble det i produksjonsvirksomheten registrert fire skader hvorav en skade med fravær på ni dager. Det gir en skadefrekvens (H-verdi) på 17,5 og et skadefravær (F-verdi) på 39,3. Skadefrekvensen angir antall skadetilfeller per million arbeidstimer og skadefraværstallet viser antall sykedager på grunn av skader per million arbeidstimer. Begge disse faktorene er betydelig redusert i forhold til 2005. Det var ingen alvorlige personskader i konsernet i løpet av 2006. Det er en prioritert oppgave i konsernet å opprettholde et lavt sykefravær, samt å unngå skader.

 

Bedriftshelsetjenesten har foretatt helsekontroller i deler av organisasjonen etterfulgt av tiltak for å bedre arbeidsmiljø og å redusere sykefravær. Tilbudet på forebyggende helse er styrket og vil bli ytterligere prioritert i året som kommer.

 

Arbeidsmiljø og kultur

I 2006 ble det gjennomført en omfattende arbeidsmiljøundersøkelse. Resultatene av undersøkelsen er meget positive på flere av de viktigste områdene. Dette gjelder først og fremst på jobbtilfredshet, medvirkning og HMS. Det er utarbeidet tiltak for de områdene som har potensial for forbedring, bl.a. utvikling og kompetanseoverføring. Arbeidet med nye selskapsverdier innebærer en satsing og videreutvikling av bedriftskulturen. Dette vil videreføres i 2007.

 

Organisasjons- og kompetanseutvikling er blitt styrket i 2006 gjennom nyrekruttering, videre- og etterutdanning og andre kompetansetiltak. ”Damakademiet” ble etablert med tanke på å samle og profilere kompetanse i forbindelse med byggingen av dam Stolsvatn. Årlig medarbeider- og ledersamling samt deltakelse i en rekke bransjenettverk er også sentrale elementer i kompetanseutviklingen.

 

Likestilling

Det er 21 kvinnelige ansatte i E-CO Energi. Dette gir en kvinneandel på 13 prosent, som er en nedgang fra året før på fire prosentpoeng. Nedgangen skyldes salget av E-CO Tech. Per mars 2007 er ett av syv medlemmer av konsernledelsen kvinne. Styret i E-CO Energi består av syv medlemmer, hvorav to er kvinner. Av de aksjonærvalgte styrerepresentanter er kvinneandelen 40 prosent.

 

Ved nyrekruttering gis det tilbud til søker med best kvalifikasjoner. Dersom søkere av begge kjønn stiller med samme kvalifikasjoner, vil det kjønn som er underrepresentert bli foretrukket da konsernet ønsker en jevnere sammensetning i forhold til kjønn. Av de seks stillingene som ble tiltrådt i 2006, var det to kvinner. Arbeidet med å rekruttere flere kvinner på sikt er styrket gjennom økt kontakt med høyskoler, sommerjobber og prosjektoppgaver.

 

Styret anser kvinneandelen i konsernet som lav. Det er et mål å øke kvinneandelen i de nærmeste årene.

 

 
Forrige: Øvrige virksomheter
Neste: Ytre miljø