Forrige: Årsresultat og disponeringer
Neste: Øvrige virksomheter

Produksjonsvirksomheten

Kraftåret 2006 ble et meget innholdsrikt år. Ved inngangen til året var magasinfyllingen i det norsk-svenske kraftområdet noe over normalt nivå. Ved utgangen av året var den noe under normalt nivå. Det var imidlertid store variasjoner i magasinsitasjonen i løpet av året. I slutten av oktober var magasinfyllingen i Norge under tidligere minimumsnivå for tilsvarende måned for perioden 1990-2005.

 

Systemprisen på Nord Pool for året 2006 ble på 39,1 øre/kWh. Dette er det høyeste årsgjennomsnittet til nå, og er 15,6 øre høyere enn for 2005. Det var store variasjoner i løpet av året. Augustprisen var høyest med 53,1 øre/kWh, og desemberprisen var lavest med 27,3 øre/kWh. Med E-COs store andel magasin-/vinterkraftverk ble årets spotprisprofil, med langt høyere sommerpriser enn vinterpriser, vanskelig å konkurrere mot, og E-CO oppnådde en gjennomsnittlig salgspris på 76,3 prosent av systemprisen på sin produksjon eksklusiv konsesjonskraft.

 

Utover vinteren steg både spotprisen og terminprisene for fremtidige kraftleveranser. Det var flere årsaker til dette. Den hydrologiske situasjonen i det norsk-svenske kraftområdet forverret seg. Det var en kald vinter i Europa syd for Norden. Dette medførte at gassprisen holdt seg på et høyt nivå. Prisen på kull, olje og CO2 kvoter steg. I midten av april kom det informasjon om CO2 regnskapet for 2005. Totalt for EU var utslippet av CO2 lavere enn tildelte kvoter. Kvoteprisen sank betydelig. 19. april var kvoteprisen for uslipp i 2006 på 30,5 EUR/tonn. 12. mai var prisen sunket til 9,25 EUR/tonn. Dette medførte at også spotprisen og terminprisene på kraft falt betydelig. Etter hvert steg kvoteprisen på CO2 utslipp igjen og stabiliserte seg i sommerperioden rundt 16 EUR/tonn. Spotprisen og terminprisene på kraft begynte på nytt å stige. En forsterkende faktor var at den hydrologiske situasjonen forverret seg ytterligere, samt at flere kjernekraftblokker i Sverige ble tatt ut av drift av sikkerhetsmessige årsaker. Ukentlig systempris nådde sitt høyeste nivå for året i uke 34 på 61,3 øre/kWh. Prisene holdt seg på et høy nivå ut september. I oktober og november var prisene kontinuerlig fallende. De svenske kjernekraftblokkene ble startet opp igjen. Perioden var betydelig varmere enn normalen slik at kraftforbruket var relativt lavt. Videre var prisen på kull, olje, gass og CO2 kvoter synkende samtidig som den hydrologiske situasjonen bedret seg betydelig. 

 

I 2006 hadde Norge en vannkraftproduksjon på 118 TWh. Det er en nedgang på 17 TWh fra året før, men er på normalnivå. Norge hadde en netto import på 1 TWh i 2006 mot en netto eksport på 12 TWh i 2005.

 

Forbruket i Norge ble på 121 TWh, hvilket er en nedgang på 4 TWh fra 2005. Temperaturen i Norge i 2006 sett under ett er det varmeste året som er registrert. Med unntak av mars var samtlige månedstemperaturer over normalen. Månedstemperaturen for desember er den høyeste desemberverdi som er målt.

  

Årsproduksjonen for konsernet ble på 8.330 GWh (inklusiv konsernets andel av produksjonen i Oppland Energi, 1.075 GWh), som er ca. 780 GWh mindre enn 2005 og 650 GWh under normalproduksjon. Inkludert konsernets andel i Energiselskapet Buskerud Kraftproduksjon og Norsk Grønnkraft ble årsproduksjonen 9.060 GWh. Normalproduksjon inkludert andel i tilknyttede selskaper er ca. 9.700 GWh.

 

Utbyggingen av kraftverkene i Øvre Otta-vassdraget ble ferdigstilt i 2005 og har i 2006 hatt sitt første hele driftsår. Driften har gått som forventet. Breidalsoverføringen, som skal overføre vann til kraftverkene i Øvre Otta, er under arbeid. Prosjektet er kostnadsberegnet til 360 millioner kroner og planlegges ferdigstilt i februar 2008. Denne overføringen vil gi ca. 125 GWh i økt produksjon. Konsernet har eierinteresser på til sammen ca. 30 prosent gjennom eierskap i Opplandskraft DA.

 

Arbeidet med å oppgradere eksisterende kraftverk er videreført i 2006. Ytterligere to turbiner er skiftet ut i henholdsvis Aurland 1 og Hemsil 2. Byggingen av nytt Lya kraftverk i Hallingdal er startet og planarbeidet for Mork kraftverk i Sogn er igangsatt.

 
Forrige: Årsresultat og disponeringer
Neste: Øvrige virksomheter