Forrige: Redegjørelse for årsregnskapet
Neste: Produksjonsvirksomheten

Årsresultat og disponeringer

Morselskapets årsresultat viser et overskudd på 741 millioner kroner. Netto finansposter utgjør 1.022 millioner kroner mot 782 millioner kroner i 2005. Inntekter på investering i datterselskaper utgjør 1.334 millioner kroner, mens netto finanskostnader utgjør 312 millioner kroner.

 

Styret foreslår følgende disponering av overskuddet på 741 millioner kroner i E-CO Energi as for regnskapsåret 2006:

 

Utbytte:                               500 millioner kroner     

Annen egenkapital:                 241 millioner kroner

 

E-CO Energi as har 604 millioner kroner i fri egenkapital per 31. desember 2006.

 

I samsvar med regnskapslovens krav bekrefter styret at årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift.

 

 
Forrige: Redegjørelse for årsregnskapet
Neste: Produksjonsvirksomheten