Forrige: Virksomheten
Neste: Årsresultat og disponeringer

Redegjørelse for årsregnskapet

Resultatregnskap

E-CO Energis driftsinntekter ble på 2.525 millioner kroner i 2006, en økning på 215 millioner kroner fra året før. Endring i driftsinntekter skyldes utelukkende høyere spotpriser. Produksjons­volumet var 780 GWh lavere i 2006 enn 2005, dette som et resultat av lavere tilsig. Den markante oppgangen i gjennomsnittlig salgspris på 5,1 øre/kWh sammenlignet med 2005 mer enn kompenserte produksjonsnedgangen.

 

Gjennomsnittlig salgspris for 2006 ble 29,8 øre/kWh mot 24,7 øre foregående år. Det utgjør 76 prosent av timeveid spotpris (systempris). Konsernets sikringsstrategi medfører en avdempning av inntektspåvirkningen fra de største prisvariasjonene i markedet.

 

Driftskostnader er redusert og ble 736 millioner kroner mot 807 millioner kroner i 2005. Drifts­resultat for 2006 ble dermed på 1.789 millioner kroner, en forbedring på 286 millioner kroner fra fjoråret.

 

Konsernets inntekt på investering i tilknyttede selskap var på 47 millioner kroner i 2006, som er en økning på 13 millioner fra 2005.

 

Finansinntektene ble på 74 millioner kroner og består av renter på konsernkonto og gevinst og avkastning i aksje-, obligasjons- og pengemarkedsfond.

 

Finanskostnader var 455 millioner kroner i 2006 mot 480 millioner kroner i 2005. Konsernet hadde ved årets slutt 500 millioner kroner lavere rentebærende gjeld sammenlignet med foregående år.

 

Ordinært resultat før skatt ble 1.455 millioner kroner, som er 357 millioner kroner høyere enn i 2005. Skatter utgjorde totalt 700 millioner kroner, sammenlignet med 451 millioner kroner året før Inntektsskatten er økt med 88 millioner kroner i forhold 2005, mens grunnrentebeskatningen er økt med 160 millioner kroner som følge av betydelig høyere spotpriser. Grunnrenteskatten beregnes ut fra spotprisene på Nord Pool og ikke ut fra konsernets faktiske inntekter. I begge de foregående årene var de faktiske inntektene høyere enn den beregnede grunnrenteinntekten, mens det motsatte var tilfelle for 2006. Skattebelastningen for 2004 og 2005 var preget av skattereduserende engangseffekter.

 

Års­resultatet ble dermed på 755 millioner kroner i 2006, mot 647 millioner kroner i 2005, en økning på 108 millioner kroner.

 

Investeringer, finansiering og kapitalforhold

Investeringer i varige driftsmidler beløp seg til 127 millioner kroner og påløp i produksjonsvirksomheten. Utbyggingen av Breidaloverføringen til Øvre Otta er konsernets største investeringsprosjekt. I 2006 ble det investert 25 millioner kroner i dette prosjektet. Ny dam Stolsvatn er den nest største pågående investeringen med 20 millioner påløpt i løpet av året. Videre ble investeringene i Aurland 1 og Hemsil 2 ferdigstilt. Investeringen i Lya kraftverk ble påbegynt i 2006.

 

Kontantstrøm fra virksomheten utgjorde 920 millioner kroner, opp fra 908 millioner kroner i 2005. Konsernet har nedbetalt lang­­siktig gjeld med 1.176 millioner kroner og tatt opp ny, ordinær langsiktig gjeld for i alt 500 millioner kroner. Kortsiktig gjeld i form av sertifikatlån i det norske markedet er økt fra 400 millioner kroner ved årets begynnelse til 550 millioner kroner ved årets slutt. Totalt har den rentebærende gjelden blitt redusert med 526 millioner kroner og nettogjelden blitt redusert med 493 millioner kroner i løpet av året.

 

E-CO Energi har et ansvarlig lån fra Oslo kommune på i alt 3.347 millioner kroner. Dette forfaller til betaling 31.desember 2017. Oslo kommune har en opsjon på å forlenge lånet med ytterligere fem år.

 

Konsernet har en syndikert trekk­fasilitet med i alt ni banker med en øvre trekkramme på 235 millioner euro (1.935 millioner kroner per 31. desember 2006) med løpetid til november 2009. Per 31. desember 2006 var det ikke trukket på fasiliteten. Kortsiktig gjeld som er innenfor rammen av ubenyttet del av fasiliteten, er klassifisert som langsiktig gjeld. 1.293 millioner kroner av konsernets gjeld forfaller i 2007. Konsernets låneportefølje har en balansert sammensetning av lån med forfallstruktur mellom 0 og 12 år, en gjennomsnittlig løpetid på 4,5 år og en gjennomsnittlig rente­binding på 2,4 år.

 

Konsernet har ingen finansielle vilkår eller forutsetninger (covenants) på sine lån. Alle lån inneholder imidlertid klausul om negativ pantsettelse og pari passus rangering. Alle låneavtalene inneholder eierskapsklausul, som betyr at långiver kan kreve lånene innfridd hvis Oslo kommune selger seg ned under 50,1 prosent i E-CO Energi. Selskapets børsnoterte obligasjonslån, som var på til sammen 1.550 millioner kroner ble, som følge av utsettelsen av innføring av IFRS besluttet overført til ABM (Alternative Bond Market). Overflyttingen skjedde i løpet av januar 2007. Av totalbeløpet ble 135 millioner kroner tilbakebetalt til obligasjonseierne.

 

Konsernets likviditetsbeholdning var ved årets begynnelse 661 millioner kroner og 628 millioner kroner ved årets slutt.

 

Per 31.desember 2006 var konsernets totalkapital 17.691 millioner kroner, mens egenkapitalen var 5.788 millioner kroner i forhold til henholdsvis 17.722 og 5.532 året før.

 

Finansiell risiko og risikostyring

Det er lagt klare rammer for konsernets risikostyring, slik at fremtidig produksjon prissikres i de tidsperioder hvor man antar at markedets betalingsvillighet for fremtidig produksjon er best. Valg av sikringsstrategi resulterer imidlertid i en skatterisiko ettersom grunnrenteskatten blir beregnet ut i fra spotpris og ikke faktisk salgspris. Konsernet gjennomfører en sikringsstrategi hvor prissikret volum styres i forhold til planlagte produksjonsvolumer slik at skatteeffekten løpende overvåkes i forhold til utviklingen i spotmarkedet.

 

Konsernet har en begrenset tradingaktivitet og denne aktiviteten er skilt ut i en egen clearet portefølje med separate fullmakter. Tradingen blir løpende kontrollert og rapportert etter vedtatte risikorammer.

 

Konsernet er også eksponert for endringer i rentenivå, ettersom store deler av aktivaene er finansiert med gjeld. Renterisikoen søkes redusert ved en balansert styring av fast og flytende rente. Konsernet har en rentestrategi som tilsier at rentedurasjonen skal ligge mellom to og fire år. Ved utgangen av 2006 var rentedurasjonen på 2,4 år. Konsernet har ingen valutarisiko på sin utenlandsgjeld, da alle lån er swappet til norske kroner.

 

Alle finansielle kraftkontrakter med oppgjør fra og med 2006 prises i euro. Konsernet har som policy å ikke ta valutarisiko, slik at alle inngåtte finansielle kraftkontrakter er valutasikret med valutaterminer eller valutaopsjoner. Ved årets slutt utgjorde valutasikringen 230 millioner euro. Urealisert gevinst eller tap på valutaterminer og valutaopsjoner svinger gjennom året og utgjorde et tap på 30 millioner kroner ved årets slutt. Disse er ikke balanseført.

 
Forrige: Virksomheten
Neste: Årsresultat og disponeringer