Forrige: Innledning
Neste: Redegjørelse for årsregnskapet

Virksomheten

Konsernets hovedvirksomheter var i 2006:

  • Eierskap, utbygging, drift og forvaltning av vannkraftanlegg
  • Omsetning av kraft i engrosmarkedet
  • Forretningsutvikling innenfor energi og tilgrensende områder

Konsernets hovedaktivitet er drift og vedlikehold av kraftverk, herunder optimal ut­nyttelse av vannmagasinene for å oppnå høyest mulig verdi av kraftproduksjonen. Konsernets øvrige virksomhet besto i 2006 av forretningsutvikling, ny kraftutbygging samt deleierskap i andre kraftselskaper. Konsernet har eierandeler i Oppland Energi AS (61,4 prosent), Vinstra Kraftselskap DA (66,7 prosent), Energiselskapet Buskerud Kraftproduksjon AS (30 prosent), Opplandskraft DA (25 prosent) og Norsk Grønnkraft AS (25 prosent). Aksjene i Oppland Energi behandles som felleskontrollert virksomhet.

 

Konsernets hovedkontor ligger i Oslo, mens produksjons­anleggene hovedsakelig befinner seg i Hallingdal, Aurland og indre Østfold. I tillegg har konsernet produksjon i Glomma, vassdragene i Gudbrandsdalslågen, Begna og Dokkavassdraget.

 

E-CO Energi as er 100 prosent eid av Oslo kommune.

 

Ved utgangen av 2005 hadde selskapet følgende heleide datterselskaper:

 

E-CO Vannkraft as

E-CO Norne as

E-CO Tech as

Oslo Lysverker as

 

E-CO Tech er solgt med virkning fra 3. januar 2006. E-CO Norne er med regnskapsmessig virkning fra 1. januar 2006 innfusjonert i E-CO Vannkraft. Oslo Lysverker er med virkning fra 22. desember 2006 solgt fra E-CO Energi til E-CO Vannkraft. Bakgrunnen for endringene er den selskapsmessige forenkling som ble gjennomført i 2005 i forbindelse med tilbakekjøpet av 20 prosent av aksjene i E-CO Vannkraft og økt fokusering på produksjonsvirksomheten.

 

E-CO Energi as har dermed per 31. desember 2006 ett datterselskap,
E-CO Vannkraft as.

 
Forrige: Innledning
Neste: Redegjørelse for årsregnskapet