Neste: Virksomheten

Innledning

2006 har vært et rekordår for E-CO Energi. Konsernet har oppnådd sin høyeste omsetning, sitt beste driftsresultat, et rekordhøyt resultat før skatt samt en meget høy skattekostnad som likevel totalt gir det beste årsresultat etter skatt i selskapets historie. Høye kraftpriser og effektiv drift har skapt betydelige merverdier. Kraftprisene har i gjennomsnitt for året ligget 66 prosent over 2005, og prisene ved utgangen av 2006 ligger over prisene ved årets inngang.

Styret i E-CO Energi as
Fra venstre: Tore Olaf Rimmereid (leder), Vidar Hansen, Helge Skudal, Harriet Berg, Hans Erik Horn (administrerende direktør), Gro Balas (nestleder), Arvid Amundsen og Trond Vernegg.

SAMMENDRAG

Kraftåret 2006 ble svært innholdsrikt, fra normalsituasjon ved årets begynnelse til nær sannsynlig kraftkrise på sensommeren, og tilnærmet normalt igjen ved årets slutt. Det var ekstreme variasjoner i både tilsig og kraftpriser gjennom året, med en unormal varm og våt høst som årets avslutning.

 

Systemprisen på Nord Pool for året 2006 ble på 39,1 øre/kWh, som er det høyeste årsgjennomsnittet til nå, og hele 15,6 øre høyere enn for 2005. Med E-COs store andel magasin-/vinterkraftverk ble årets spotprisprofil, med langt høyere sommerpriser enn vinterpriser, vanskelig å konkurrere mot, og E-CO oppnådde en gjennomsnittlig salgspris for 2006 på 29,8 øre/kWh (24,7), som utgjør 76 prosent av systemprisen

 

Årsresultatet etter skatt ble på 755 millioner kroner, hvilket er en økning på 108 millioner kroner fra året før. Resultatet før skatt ble 1.455 millioner kroner, opp 357 millioner kroner fra året før. Skattebelastningen ble altså betydelig høyere enn de to foregående årene, som begge var preget av engangseffekter.

 

Konsernets årsproduksjon ble på 8.330 GWh (inklusiv andel av produksjonen i Oppland Energi), noe som er 780 GWh mindre enn 2005. Inkludert konsernets andel i tilknyttede selskaper ble årsproduksjonen 9.060 GWh. Normalproduksjon inkludert andel i tilknyttede selskaper er 9.700 GWh.

 

I løpet av 2006 ble oppgraderingen av Aurland 1 og Hemsil 2 ferdigstilt. Byggingen av nytt Lya kraftverk i Hallingdal er startet og planarbeidet for Mork kraftverk i Sogn er igangsatt. Videre er bygging av ny dam Stolsvatn påbegynt. Breidalsoverføringen var konsernets største investeringsprosjekt i 2006. Overføringstunnelen som ble påbegynt i 2005, vil øke vanntilgangen i Øvre Otta-verkene. Prosjektet er planlagt ferdigstilt i 2008 og vil gi totalt 125 GWh i økt middelproduksjon. Konsernets andel av de samlede investeringene i dette prosjektet var i 2006 25 millioner kroner. E-CO Energis eierandel er ca. 30 prosent.

 

Med basis i Oslo kommunes eierstrategi har E-CO vedtatt en ny strategisk plan. Denne fokuserer på vannkraftproduksjon og muligheter for nye utbygginger alene eller i samarbeid med andre aktører. E-CO har som mål å øke sin produksjon med 500 GWh i planperioden. Både Mork kraftverk og samarbeidet om ny kraftverksbygging gjennom Opplandskraft er aktuelle prosjekter.

 

Kontantstrøm fra virksomheten ble på 920 millioner kroner mot 908 millioner kroner året før. Netto gjeld ble redusert med 493 millioner kroner i løpet av 2006.

 

Egenkapitalandelen ved årets slutt var på 32,7 prosent. Dersom det ansvarlige lånet vurderes som egenkapital, øker egenkapitalandelen til 51,5 prosent. Styret vurderer egenkapitalandelen som tilfredsstillende.

 

 
Neste: Virksomheten