Årsresultat for 2006: Rekordår for E-CO

14.03.07

2006 ble et rekordår for E-CO Energi. Driftsinntektene økte med 215 millioner kroner fra året før. Lavere driftskostnader og netto finansposter bidro med 142 millioner kroner, men skattene økte med 249 millioner. Resultatene før og etter skatt ble et av de høyeste i konsernets historie. Høye kraftpriser og effektiv drift har skapt betydelige merverdier. Kraftprisene har i gjennomsnitt for året ligget 66 prosent over 2005, og prisene ved utgangen av 2006 ligger over prisene ved årets inngang.

Oslo, 14. mars 2007
Pressemelding 03/07

Årsresultatet etter skatt ble på 755 millioner kroner, hvilket er en økning på 108 millioner kroner fra året før. Resultatet før skatt ble 1.455 millioner kroner, opp 357 millioner kroner fra året før. Den viktigste årsaken til resultatforbedringen er høyere oppnådd pris for kraften. Produksjonen ble noe lavere enn i 2005. Inntekter utenom kraftproduksjonen har gått ned som følge av salg av virksomhet. Driftskostnadene er 71 millioner kroner lavere enn i 2005, men ca. halvparten av dette kan tilskrives bortfall av virksomheter. Etter salget av konsulentselskapet E-CO Tech og nettvirksomheten i Oppland Energi er E-CO i hovedsak som en ren vannkraftprodusent. Nær 500 millioner i lavere netto rentebærende gjeld, samt høyere inntekter fra finansplasseringer, har medført lavere netto finanskostnader.

 

Skatter utgjorde rekordhøye 700 millioner kroner, sammenlignet med 451 millioner kroner året før Inntektsskatten er økt med 88 millioner kroner i forhold 2005, mens grunnrentebeskatningen er økt med 160 millioner kroner som følge av betydelig høyere spotpriser. Grunnrenteskatten beregnes ut fra spotprisene på Nord Pool og ikke ut fra konsernets faktiske inntekter.

 

Styret foreslår et utbytte til eieren Oslo kommune på 500 millioner kroner, mot 450 millioner året før.

 

Kontantstrøm fra virksomheten ble på 920 millioner kroner mot 908 millioner kroner året før. Netto gjeld ble redusert med 493 millioner kroner i løpet av 2006.

 

Egenkapitalandelen ved årets slutt var på 33 prosent. Vurderes det ansvarlige lånet som egenkapital, økes egenkapitalandelen til 52 prosent.

 

Systemprisen på Nord Pool for året 2006 ble på 39,1 øre/kWh, som er det høyeste årsgjennomsnittet til nå, og hele 15,6 øre høyere enn for 2005. Som konsekvens av konsernets prissikringsstrategi ble oppnådd salgspris 76 prosent av spotpris.

 

Konsernets årsproduksjon ble på 8.330 GWh, noe som er 780 GWh mindre enn 2005. Inkludert konsernets andel i tilknyttede selskaper ble årsproduksjonen 9.060 GWh. Normalproduksjon inkludert andel i tilknyttede selskaper er 9.700 GWh.

 

I løpet av 2006 ble oppgraderingen av Aurland 1 og Hemsil 2 ferdigstilt. Byggingen av nytt Lya kraftverk i Hallingdal er startet og planarbeidet for Mork kraftverk i Sogn er igangsatt. Videre er bygging av ny dam Stolsvatn påbegynt. Breidalsoverføringen var konsernets største investeringsprosjekt i 2006. Overføringstunnelen som ble påbegynt i 2005, vil øke vanntilgangen i Øvre Otta-verkene. Prosjektet er planlagt ferdigstilt i 2008 og vil gi totalt 125 GWh i økt middelproduksjon. Konsernets andel av de samlede investeringene i dette prosjektet var i 2006 25 millioner kroner. E-CO Energis eierandel er ca. 30 prosent.

 

Med basis i Oslo kommunes eierstrategi har E-CO vedtatt en ny strategisk plan. Denne fokuserer på vannkraftproduksjon og muligheter for nye utbygginger alene eller i samarbeid med andre aktører. E-CO har som mål å øke sin produksjon med 500 GWh i planperioden.NØKKELTALL

 

 

 

 

2006

2005

2004

Resultat

 

 

 

Driftsinntekter

                   2 525

                 2 310

         2 321

Driftsresultat

                   1 789

                 1 503

         1 494

Resultat før skatter

                   1 455

                 1 098

         1 091

Årsresultat

                      755

                    647

            670

Kapitalforhold

 

 

 

Totalkapital

                  17 691

               17 798

        17 536

Ansv. lån Oslo kommune

                   3 347

                 3 347

         3 347

Egenkapital

                   5 788

                 5 532

         5 335

Likvider

                      628

                    661

            525

Egenkapitalandel

33 %

31 %

30 %

Egenkapitalandel inkl ansv. lån

52 %

50 %

50 %

Netto rentebærende gjeld (eks ansv. lån)

                   5 882

                 6 375

         6 684

Utbytte

                      500

                    450

            400

Egenkapitalrentabilitet *

13,3 %

11,9 %

10,3 %

Totalkapitalrentabilitet **

10,8 %

8,9 %

8,9 %

Kontantstrøm

 

 

 

Kontantstrøm fra virksomheten

                      920

                    908

         1 066

EBITDA

                   2 060

                 1 788

         1 776

EBITDA-margin

82 %

77 %

77 %

Annet

 

 

 

Antall ansatte

                      156

                    209

            218

Kraftproduksjon (GWh) ***

                   8 330

                 9 108

         8 718

 

 

 

 

 

 

 

 

*    Årsresultat/gjennomsnittlig egenkapital

 

 

**  Ordinært resultat før skatter + finanskostnader/gjennomsnittlig totalkapital

 

*** Produksjon eks. andel produksjon tilknyttede selskaper (ca 600 GWh)

 Kontaktpersoner:Hans Erik Horn

Adm. direktør, E-CO Energi

24 11 69 10 / 901 92 942

Per-Arne Torbjørnsdal

Direktør for informasjon og samfunnskontakt E-CO Energi

24 11 69 20 / 916 08 196