E-CO innfører ikke IFRS fra 1.1.2007

13.12.06

E-CO Energi har i styremøte den 11.12.2006 vedtatt å ikke innføre de internasjonale regnskapsstandardene, IFRS, fra og med 1.1.2007. Årsaken er at det fortsatt er en del usikkerhet knyttet til behandlingen av viktige regnskapsposter for norsk vannkraftvirksomhet. Selskapet vil følge den videre utviklingen og praktiseringen av IFRS, og vil på et senere tidspunkt kunne vurdere å innføre IFRS.

Oslo 13.desember 2006
Pressemelding 10/2006

Etter en samlet vurdering der det bl.a. kan vises til at det fortsatt er en del usikkerhet knyttet til behandlingen av viktige regnskapsposter for norsk vannkraftvirksomhet, eksempelvis konsesjonskraftsforpliktelser, lite hensiktsmessige regler for behandling av finansielle kraftkontrakter som anvendes i sikringsøyemed m.v., har selskapet konkludert med at det inntil videre er mest hensiktsmessig at E-CO avlegger regnskapet etter norsk GAAP. Selskapet vil følge den videre utviklingen og praktiseringen av IFRS knyttet til disse forhold, og vil på et senere tidspunkt kunne vurdere å innføre IFRS.

Alle utstedere av børsnoterte obligasjonslån må føre regnskap og rapportere etter IFRS. Dette innbærer at E-CO Energi må flytte over sine obligasjonslån fra notering på Oslo Børs til den alternative markedsplassen ABM (Alternativ Bond Market), eventuelt foreta tilbakekjøp. En slik flytting eller tilbakekjøp vil skje i samråd med obligasjonseierne. Det vil i denne forbindelse bli innkalt til obligasjonseiermøte. E-CO vil følge Norsk Tillitsmanns prosedyrer for overføring av børsnoterte lån til ABM.Kontaktpersoner:

Ragnar Søegaard

Direktør for økonomi og risikokontroll

24 11 69 15 / 915 49 315

Per-Arne Torbjørnsdal

Direktør for informasjon og samfunnskontakt

24 11 69 20 / 916 08 196