Resultat per 3. kvartal 2006: Godt resultat hittil i år - lav produksjon i 3. kvartal

01.11.06

E-CO oppnådde et godt resultat i årets ni første måneder. Produksjonen ble 3 prosent lavere enn i samme tidsrom i fjor, men høyere kraftpriser medførte en vesentlig økning av inntektene. 3. kvartal ble preget av lavt tilsig og produksjon som medførte en noe svak inntektsutvikling i kvartalet. Netto finanskostnader viser fortsatt nedgang, men skattebelastningen øker som følge av at høye spotpriser fører til høy grunnrenteskatt.

Oslo 1. november 2006
Pressemelding 9/2006

Spotprisen på Nord Pool steg kraftig i kvartalet som følge av økte priser på fossilt brensel og en anstrengt hydrologisk situasjon. En snøfattig vinter, en tørr sommer og utfall av svensk kjernekraft som følge av sikkerhetsproblemer, er faktorer som forårsaket de høye prisene. E-CO hadde en produksjonsøkning på 9 prosent ved halvårsskiftet, men etter at produksjonen ble svært lav i 3. kvartal ligger konsernet 3 prosent under fjorårets produksjon. E-COs vannmagasiner er noe under det normale ved utgangen av kvartalet, men fyllingsgraden er bedre enn landsgjennomsnittet.

 

Driftsinntektene per 3. kvartal 2006 ble 1 825 millioner kroner. I tilsvarende periode i fjor var driftsinntektene 1 571 millioner kroner. Økte kraftpriser er årsak til økningen i inntektene. Som følge av prissikring er imidlertid økning i faktisk salgspris mindre enn økningen i spotprisen.

 

Driftsresultatet ble 1 240 millioner kroner som innebærer en økning på 265 millioner kroner eller 27 prosent i forhold til i fjor. I hovedsak skyldes økningen de høyere energiinntektene.

 

Fallende netto finanskostnader, blant annet på grunn av lavere gjeld, medfører at resultatet før skatt øker i forhold til fjoråret med 320 millioner kroner til 985 millioner kroner per 3. kvartal. Den høye spotprisen fører imidlertid til en kraftig vekst i grunnrenteskatten. Resultat etter skatter ble 402 millioner kroner for årets ni første måneder. I tilsvarende tidsrom i 2005 var resultat etter skatter 331 millioner kroner. Dette innebærer en økning på 71 millioner kroner eller 21 prosent.

 

Gjennomsnittlig systempris ble på 39,9 øre per kWh per 3. kvartal 2006. Til sammenligning var gjennomsnittlig systempris 23,5 øre i tilsvarende periode i fjor. Konsernet oppnådde en salgspris på ca. 29,5 øre per kWh mot ca. 24 øre per 3. kvartal 2005.

 

Konsernets kraftproduksjon var 6 112 GWh per 3. kvartal i år. I tilsvarende periode i 2005 var kraftproduksjonen 6 305 GWh.

 

Ved utgangen av 3. kvartal 2006 var konsernets egenkapitalandel 33,9 prosent mot 31,1 prosent ved årets begynnelse og 32,5 prosent på tilsvarende tidspunkt i fjor.

 

E-COs magasiner er noe lavere enn normalt for årstiden, og det kan på den bakgrunn forventes en noe lavere produksjon enn normalt i siste kvartal. Produksjonen vil imidlertid avhenge av nedbør og tilsig for resten av året, samt utgangsmagasin i 2006. En lavere andel av forventet produksjon er prissikret for siste kvartal enn det som har vært tilfelle hittil i år. Basert på normale tilsigsforhold og dagens prisbilde forventer E-CO en bedring av årsresultat for 2006 sammenlignet med 2005.

 

Nøkkeltall - E-CO Energi (mill. kr.):

 

Per 3. kvartal 2006

Per 3. kvartal 2005

2005

Driftsinntekter

1 825

1 571

2 310

Driftskostnader

(585)

(596)

(807)

Driftsresultat

1 240

975

1 503

Resultat før skatter

985

665

1 098

Resultat etter skatter

402

331

647

Egenkapital

5 934

5 666

5 532

Gjeld og egenkapital

17 516

17 409

17 798