Strenge miljøkrav ved dambyggingen

24.10.06

Det stilles strenge krav til arealbruk ved et prosjekt av denne dimensjonen. E-CO har utarbeidet arealplaner som inkluderer alle aktivitetene ved prosjektet.

Tidlig i prosjektfasen knyttet E-CO til seg landskapskompetanse for å kunne gjøre de riktige valgene. Etter første sesong kan vi nå se konturene av inngrepene, og det blir tydelig hvor viktig en streng kontroll med arealbruk er. Det er ikke registrert noen store avvik. Sprengningsarbeidet nedstrøms gamle dammen har vært vellykket. Det har vært høy fokus på sikkerhet og sprengningen ble utført med kontinuerlig oppfølging av rystelser.  Befaringer med kommune og NVE om miljø og landskap har vist at utførelsen er i henhold til planer.

Aurlandsfoss-170px