Resultat 1. halvår 2006: Fortsatt god resultatutvikling for E-CO

22.08.06

E-CO økte driftsresultatet med 257 millioner kroner til 1 033 millioner kroner i 1. halvår. Både pris og produsert volum medvirket til den positive resultatutviklingen. Nedgang i rentebærende gjeld bidro også, samtidig som driften har vært stabil og kostnadseffektiv. Grunnrenteskatten økte kraftig som følge av den høye spotprisen. Resultat etter skatt ble 410 millioner kroner mot 307 millioner kroner i 1. halvår i fjor.

Oslo, 22. august 2006

Pressemelding 08/2006

 

Kraftmarkedet i 1. halvår har vært påvirket av de høye prisene på fossile brensler, volatile og tidvis svært høye priser på CO2-kvoter i EU samt en usikkerhet knyttet til den hydrologiske situasjonen i Skandinavia. Dette har medført historisk sett meget høye priser på kraft. Prisene toppet seg i mars-april med priser over 40 øre per kWh. Prisen gikk ned som følge av et kraftig fall i prisene på CO2-kvoter i slutten av april, men viste igjen en stigende tendens mot slutten av halvåret i takt med en økende bekymring for tilgangen på vann til kraftverkene samt økende oljepris.

 

Konsernets driftsinntekter økte betydelig i 1. halvår i år sammenlignet med den samme perioden i fjor. Både høyere pris og økt produksjon har bidratt til inntektsveksten. I 1. halvår beløp driftsinntektene seg til 1 439 millioner kroner mot 1 165 millioner kroner i 1. halvår 2005. Prosentvis tilsvarer dette en økning på 23 prosent. Konsernets prissikringsstrategi sammenholdt med den kraftige økningen i spotpris medfører imidlertid at faktisk salgspris ble lavere enn spotprisen. I 1. halvår i fjor var det motsatte tilfelle.

 

Driftskostnadene utgjorde 406 millioner kroner i 1. halvår 2005 som er en økning på 16 millioner kroner i forhold til fjoråret. Økningen skyldes i hovedsak høyere innmatningskostnader i sentralnettet på grunn av økt produksjon samt at det variable leddet i tariffen har økt som følge av høyere spotpriser.

 

Driftsresultatet ble 1 033 millioner kroner i 1. halvår. I tilsvarende tidsrom i fjor var driftsresultatet 776 millioner kroner. Dette innebærer økning av driftsresultatet med 33 prosent.

 

Netto finanskostnader viser en reduksjon på 25 millioner kroner i forhold til fjoråret, på grunn av lavere gjeld og i noen grad lavere rente på lån. Gjennomsnittlig netto rentebærende gjeld var ca. 450 millioner kroner lavere i 1. halvår i år sammenlignet med tilsvarende periode i 2005.

 

Resultat før skatter ble 855 millioner kroner mot 566 millioner kroner i 1. halvår i fjor som er en forbedring på vel 50 prosent. Skattene øker imidlertid i betydelig grad sammenlignet med i fjor. Spesielt gjelder dette grunnrenteskatten som avhenger av spotprisen. Resultat etter skatter ble 410 millioner kroner som er 103 millioner kroner over fjoråret. Prosentvis tilsvarer det en økning på 34 prosent.

 

Gjennomsnittlig systempris ble på 35,6 øre per kWh i 1. halvår 2006. Til sammenligning var gjennomsnittlig systempris 22,5 øre i tilsvarende periode i fjor. Konsernet oppnådde en salgspris på ca. 29 øre per kWh mot ca. 24 øre i 1. halvår 2005.

 

Konsernets kraftproduksjon var 4 958 GWh i 1. halvår i år. I tilsvarende periode i 2005 var kraftproduksjonen 4 535 GWh.

 

Ved utgangen av 1. halvår 2006 var konsernets egenkapitalprosent 34,2 prosent mot 31,1 prosent ved årets begynnelse og 32,0 prosent på tilsvarende tidspunkt i fjor.

 

E-COs magasiner er lavere enn normalt for årstiden, og det forventes på den bakgrunn en relativt lav produksjon i siste halvår. En vesentlig del av forventet produksjon er prissikret til lavere priser enn de terminpriser som kan observeres. Lavere produksjonsvolum vil påvirke resultatet i siste halvår negativt, men med normale tilsigsforhold fremover forventes det imidlertid at resultatet for hele året 2006 vil bli på linje med fjoråret.

 

 

Nøkkeltall - E-CO Energi (mill. kr.):

 

1. halvår 2006

1. halvår 2005

2005

Driftsinntekter

1 439

1 166

2 310

Driftskostnader

(406)

(390)

(807)

Driftsresultat

1 033

776

1 503

Resultat før skatter

855

566

1 098

Resultat etter skatter

410

307

647

Egenkapital

5 942

5 643

5 532

Gjeld og egenkapital

17 384

17 635

17 798

Last ned detaljerte økonomiske tall

Last ned hele kvartalsrapporten

Kontaktpersoner:

Hans Erik Horn

Adm. Direktør E-CO Energi

24 11 69 10 / 901 92 942

Per-Arne Torbjørnsdal

Direktør for informasjon og samfunnskontakt E-CO Energi

24 11 69 20/ 916 08 196

Per Storm-Mathisen Informasjonsrådgiver 982 55 406

 

E-CO Energier et av Norges ledende energikonsern. E-CO eier og forvalter kraftverk over hele Sør-Norge og er landets nest største kraftprodusent. Konsernet har eierandeler i Oppland Energi AS, Buskerud Kraftproduksjon AS, Opplandskraft DA og Norsk Grønnkraft.