Arbeidene med ny vei opp til Stolsvannsdammen er i gang

12.08.05

Det skal bygges ny Stolvannsdam. Prosjekt er omfattende med en estimert kostnad på 150 - 175 millioner kroner. Nå er endelig avtale med samtlige grunneiere på vegtraséen på plass og arbeidet med bygging av ny anleggsveg opp til Stolsvannsdammen går for fullt i sommer.

E-CO Vannkraft skal bygge ny steinfyllingsdam ved Stolsvann og rive den gamle karakteristiske flerbue-dammen. Den nye dammen er planlagt ferdigstilt i 2008.

 

Montering_element_Urunda.jpg

 

Ny anleggsveg

Bygging av ny anleggsveg (oppgradering av eksisterende vei) opp til dammen er i gang for fullt. Denne vegbyggingen er i seg selv et stort prosjekt. Den nye vegen blir 16 kilometer lang og har et budsjett på i overkant av 7 millioner kroner.

 

Den gamle vegen hadde en bredde på mellom 2,5 og 3 meter, og blir nå utbedret til ca. 4 meter kjørebredde. Arbeidene omfatter også bygging av to nye betongbruer som vil få en kjørebredde på henholdsvis 3,5 og 4 meter. De nye bruene er dimensjonert for å tåle belastningen av tung anleggstrafikk. På bildet nede til høyre ser vi at et av betongelementene til brua løftes på plass. Elementene veier 5 tonn hver.

 

Arbeidene omfatter også utbedring av eksisterende møteplasser, etablering av nye møteplasser samt renskning og etablering av grøfter og nye stikkrenner. Arbeidet med å oppgradere vegtraséen skal være ferdig i løpet av høsten 2005.

Veiarbeid.jpg