Resultat for 1. kvartal 2006: Resultatfremgang for E-CO

04.05.06

Økt produksjon og økt strømpris medførte resultatøkning for E-CO i 1. kvartal. Resultat etter skatt ble 350 millioner kroner mot 304 millioner kroner i 1. kvartal i fjor. Spotprisen økte i løpet av kvartalet til nær et historisk høyt nivå. Som følge av prissikring ble salgsprisen lavere enn spotpris. Reduksjon av rentebærende gjeld resulterte i lavere finanskostnader enn i tilsvarende periode i 2005. Skattekostnaden økte kraftig som følge av at den høye spotprisen medførte høy grunnrenteskatt i 1. kvartal.

Oslo, 4. mai 2006

Pressemelding 05/2006

 

Kraftmarkedet var i 1. kvartal 2006 preget av stigende priser. Spotprisen økte fra et nivå på ca. 27 øre per kWh ved inngangen til året til ca. 42 øre per kWh ved utgangen av kvartalet. Gjennomsnittsprisen i mars ble den tredje høyeste månedspris som er registrert i de siste 10 år. Kun i desember 2002 og januar 2003 var månedsprisen høyere. Prisøkningen gjenspeiles også i terminprisene. Vesentlige faktorer bak prisøkningen er en høy pris på CO2-kvoter i EU, høy pris på fossile brensler, samt en situasjon med mindre snømagasiner enn normalt. I mars bidro også det kalde været i Skandinavia til å heve spotprisen.

 

Driftsinntektene i 1. kvartal ble 1024 millioner kroner mot 810 millioner kroner i 1. kvartal 2005, som tilsvarer en økning på 26 prosent. Økningen skyldes både økt produksjon og økt salgspris. Produksjonen økte med i overkant av 400 GWh. Av dette kan 55 GWh tilskrives de nye kraftverkene i Øvre Otta. Salgsprisen økte med ca. 20 prosent i forhold til 1. kvartal i fjor. Som følge av prissikringsstrategien ble oppnådd gjennomsnittlig salgspris noe lavere enn spotpris.

 

Driftsresultatet i 1. kvartal 2006 ble 132 millioner kroner høyere enn i 1. kvartal i fjor, tilsvarende en økning på 32 prosent. Driftskostnadene økte fra 202 millioner kroner i 1. kvartal 2005 til 224 millioner kroner i 1. kvartal 2005. Økningen skyldes hovedsaklig høyere kostnad for innmatning av kraft i sentralnettet som følge av at tapskostnadene i innmatningstariffen er avhengig av spotprisen, samt at volumet var høyere.

 

Finanskostnadene viser en nedgang på 14 millioner kroner i forhold til i 1. kvartal fjor. Nedgangen skyldes i hovedsak lavere rentebærende gjeld. Konsernet har i 1. kvartal i år netto nedbetalt 495 millioner kroner i gjeld og økt likviditetsbeholdningen med 256 millioner kroner. Resultat før skatter ble 712 millioner kroner som er 209 millioner kroner høyere enn i 2005. Skattekostnaden blir imidlertid høy i kvartalet som følge av at grunnrenteskatten beregnes ut fra spotprisene.  I 2005 lå faktisk salgspris høyere enn spot, men i 1. kvartal i år er forholdet motsatt. Dette medfører en vesentlig høyere skatteprosent i forhold til i 1. kvartal i fjor. Resultat etter skatt ble 350 millioner kroner i 1. kvartal. I tilsvarende periode i 2005 var resultat etter skatt 304 millioner kroner.

 

Gjennomsnittlig systempris ble på 36,4 øre per kWh i 1. kvartal 2006. Til sammenligning var gjennomsnittlig systempris 21,3 øre i tilsvarende periode i fjor. Konsernet oppnådde en salgspris på ca. 29,5 øre per kWh mot ca. 25 øre i 1. kvartal 2005.
 
Konsernets kraftproduksjon var 3 515 GWh i 1. kvartal i år. I tilsvarende periode i 2005 var kraftproduksjonen 3 108 GWh.

 

Ved utgangen av 1. kvartal 2006 var konsernets egenkapitalprosent 32,6 prosent mot 31,1 prosent ved årets begynnelse og 31,5 prosent på tilsvarende tidspunkt i fjor.

 

Det er betydelig usikkerhet knyttet til fremtidig produksjon og til fremtidige kraftpriser. Som følge av relativt lave snømagasiner forventer konsernet noe lavere produksjon enn normalt for resten av året forutsatt at det blir normalt med nedbør fra nå av. Det er en mulighet for betydelig volatilitet i kraftprisene fremover, men som følge av prissikring er denne usikkerheten vesentlig redusert for inneværende år. Ut i fra dagens forutsetninger forventes det et noe høyere årsresultat for 2006 enn for 2005.

 

 

Nøkkeltall - E-CO Energi (mill. kr.): 

1 kvartal 2006

1 kvartal 2005

2005

Driftsinntekter

1 024

810

2 310

Driftskostnader

(224)

(202)

(807)

Driftsresultat

800

608

1 503

Resultat før skatter

712

503

1 098

Resultat etter skatter

350

304

647

Egenkapital

5 882

5 639

5 532

Gjeld og egenkapital

18 045

17 921

17 798Kontaktpersoner:

Hans Erik Horn

Adm. Direktør
E-CO Energi

24 11 69 10
901 92 942

Per-Arne Torbjørnsdal

Direktør for informasjon og samfunnskontakt E-CO Energi

24 11 69 20
916 08 196