Årsresultat 2005: Nytt godt år for E-CO

15.03.06

E-CO Energis årsresultat for 2005 ble på 647 millioner kroner, marginalt lavere enn i 2004. Driftsresultatet ble 1.503 millioner, tilnærmet det samme som året før. Styret foreslår et utbytte på 450 millioner kroner.

Oslo, 15. mars 2006

Pressmelding 03/06

 

- Vi er svært tilfreds med resultatet. I tillegg til relativt høye kraftpriser og god magasinfylling har vellykket prissikring og effektiv drift på alle nivåer i organisasjonen skapt betydelige merverdier, sier administrerende direktør Hans Erik Horn.

 

E-CO Energi fikk et driftsresultat på 1.503 millioner kroner i 2005 som er 9 millioner kroner høyere enn året før. Dette er det konsernets beste driftsresultat noen gang. Årsresultatet etter skatt ble på 647 millioner kroner, hvilket er en nedgang på 23 millioner kroner fra 2004. Resultatet før skatt ble 1.098 millioner kroner, opp 7 millioner kroner fra foregående år. Skattebelastningen ble altså noe høyere enn året før. Det skyldes blant annet at kjøpet av Statkrafts 20 prosent eierandel i E-CO Vannkraft i desember 2004 ga mulighet å gi konsernbidrag. Dette medførte at konsernet i 2004 kunne anvende det store fremførbare underskuddet i morselskapet. Til tross for at kjøpesummen på vel 2,5 milliarder kroner i vesentlig grad ble finansiert med lån, økte finanskostnadene med moderate 14 millioner kroner fra året før som følge av lavere rente på konsernets gjeld.

 

Styret foreslår et utbytte for 2005 på 450 millioner kroner. For 2004 var utbyttet på 400 millioner kroner.

 

Kraftåret 2005 ble spesielt, med kombinasjonen svært høy vannkraftproduksjon og relativt høye kraftpriser. Innføringen av CO2-kvoteordningen i EU samt høyere kull, gass og oljepriser er hovedårsaker til dette. Ved inngangen til året var magasinsituasjonen i det nordiske kraftområdet normalisert for første gang siden den svært tørre perioden august-desember i 2002. I 2005 var årstilsiget i det nordiske kraftområdet betydelig over normalen. Til tross for en svært høy vannkraftproduksjon holdt spotprisen seg på et høyt nivå. Dette hadde sammenheng med at kostnadene for termisk kraftproduksjon var høye. Prisen var betydelig høyere ved årets utgang enn ved årets inngang. Systemprisen for 2005 ble på 23,5 øre/kWh mot 24,2 øre/kWh i 2004. E-CO Energis gjennomsnittlige salgspris for 2005 ble 24,7 øre/kWh (25,7) som utgjør 105 prosent av spotprisen (systempris).

 

Årsproduksjonen for konsernet ble på 9.108 GWh (inklusiv konsernets andel av produksjonen i Oppland Energi), noe som er 390 GWh mer enn 2004. Inkludert konsernets andel i tilknyttede selskaper ble årsproduksjonen 9.847 GWh. Normalproduksjon inkludert andel i tilknyttede selskaper er 9.700 GWh.

Eikrebekkdammen-smal

 

Kraftverkene Øyberget og Framruste i Øvre Otta, som ble ferdigstilt i 2005, var konsernets største investeringsprosjekt. Øvre Otta har totalt en midlere produksjon på 525 GWh.  E-COs andel i utbyggingen er ca. 30 prosent. Breidalsoverføringen, som er en overføringstunnel som vil øke vanntilgangen i Øvre Otta-verkene, ble påbegynt i 2005. Prosjektet er planlagt ferdigstilt i 2008 og vil gi totalt 130 GWh i økt middelproduksjon.

 

Kontantstrøm fra virksomheten ble på 908 millioner kroner mot 1.066 millioner kroner året før. Netto gjeld ble redusert med 309 millioner kroner i løpet av 2005.

 

Egenkapitalandelen ved årets slutt var på 31 prosent. Vurderes det ansvarlige lånet som egenkapital, økes egenkapitalandelen til 50 prosent.

 

Ny fornybar kraft

 - I 2005 har vi bidratt til å skaffe Norge ny fornybar kraft, blant annet gjennom utbyggingen av Øvre Otta og oppgradering av eksisterende kraftverk i Aurland og Hallingdal uten nye naturinngrep. Vi viderefører dette arbeidet i 2006. Rammebetingelsene må imidlertid legges til rette for en slik utvikling. Hvis det skal innføres en støtteordning for ny fornybar energi, må den derfor være teknologinøytral. Det vil gi mest ren kraft for pengene, sier Horn.

 

Skattebelastningen forventes å bli betydelig større i de kommende årene. Grunnrenteskatten beregnes ut fra spotprisene på Nord Pool og ikke konsernets faktiske inntekter. I 2005 var de faktiske inntektene høyere enn den beregnede grunnrenteinntekten. I tillegg gav markedets forventning til høyere fremidige kraftpriser grunnlag for å balanseføre som skattefordel en større andel av negativ fremførbar grunnrenteinntekt.

 

NØKKELTALL

 

 

 

 

2005

2004

2003

Resultat

 

 

 

Driftsinntekter

 2 310

         2 321

         1 954

Driftsresultat

 1 503

         1 494

         1 138

Resultat før skatter

 1 098

         1 091

            650

Årsresultat

 647

            670

            111

Kapitalforhold

 

 

 

Totalkapital

 17 798

        17 536

        17 312

Ansvarlig lån Oslo kommune

 3 347

         3 347

         3 347

Egenkapital

 5 582

         5 335

         7 615

Likvider

 661

            525

            170

Egenkapitalandel

31 %

30 %

44 %

Egenkapitalandel inkl ansv. lån

50 %

50 %

63 %

Netto rentebærende gjeld
(eks ansv. lån)

 6 375

         6 684

         4 915

Egenkapitalrentabilitet *

11,9 %

10,3 %

1,5 %

Totalkapitalrentabilitet **

8,9 %

8,9 %

6,9 %

Kontantstrøm

 

 

 

Kontantstrøm fra virksomheten

 908

         1 066

            709

EBITDA

 1 788

         1 776

         1 419

EBITDA-margin

77 %

77 %

73 %

Annet

 

 

 

Antall ansatte

 209

            218

            239

Kraftproduksjon (GWh) ***

 9 108

         8 718

         7 416

 

 

 

 

 

 

 

 

*    Årsresultat/gjennomsnittlig egenkapital

**  Ordinært resultat før skatter + finanskostnader/gjennomsnittlig totalkapital

*** Produksjon eks. andel produksjon tilknyttede selskaper
(ca 600 GWh)


Kontaktpersoner:

Hans Erik Horn

Adm. direktør, E-CO Energi

Tlf. 24 11 69 10
Mob. 901 92 942

Per-Arne Torbjørnsdal

Direktør for informasjon og samfunnskontakt, E-CO Energi

Tlf. 24 11 69 20
Mob. 916 08 196