Resultat per 3. kvartal 2005: 331 millioner kroner etter skatt

27.10.05

E-CO oppnådde et resultat etter skatt på 331 millioner kroner per 3. kvartal 2005 mot 335 millioner kroner i samme periode i 2004. Produksjonen ble høyere enn i fjor, men oppnådd salgspris er noe lavere enn i foregående år.

Oslo, 27.10.2005

Pressemelding 06/05

 

Konsernet har hatt en tilfredsstillende resultatutvikling hittil i 2005. Som følge av gode tilsig ble det en relativt høy kraftproduksjon i 3. kvartal. Hittil i år er produksjonen 5 prosent høyere enn på samme tid i fjor, og noe over normalen for perioden. Det nye Øyberget kraftverk i Øvre Otta, som ble åpnet i juni, har hatt en produksjon hittil på vel 70 prosent av forventet normal årsproduksjon. E-COs andel av produksjonen hittil utgjør ca. 70 GWh.

Øvre Otta panorama

Driftsinntektene per 3. kvartal 2005 ble 1 571 millioner kroner. I tilsvarende periode i fjor var driftsinntektene 1 626 millioner kroner. Årsaken til nedgangen er at oppnådd gjennomsnittlig salgspris er noe lavere i år enn i fjoråret. Driftskostnadene er relativt stabile i forhold til i fjor, og driftsresultatet viser en nedgang på 51 millioner kroner som følge av de lavere driftsinntektene. Høyere finanskostnader som følge av kjøpet av Statkrafts eierandel i E-CO Vannkraft medfører at resultat før skatter har svekket seg med 63 millioner kroner. Resultat før skatter ble 665 millioner kroner per 3. kvartal 2005 mot 728 millioner kroner i 2004. Konsernets skatteprosent er redusert etter kjøpet av eierposten i E-CO Vannkraft ved at det er mulig å utnytte konsernets samlede skatteposisjon bedre. De lavere skattene medfører at resultat etter skatter bare reduseres fra 335 millioner kroner per 3. kvartal 2004 til 331 millioner kroner i 2005.

 

Gjennomsnittlig systempris ble 22,8 øre per kWh per 3. kvartal 2005. Til sammenligning var gjennomsnittlig systempris 24,7 øre i tilsvarende periode i fjor. Konsernet oppnådde en salgspris på ca. 24 øre per kWh mot ca. 26 øre per 3. kvartal 2004.

 

Konsernets kraftproduksjon økte med 5 prosent i forhold til fjoråret. Produksjonen hittil i år har vært 6 305 GWh mot 6 012 GWh i tilsvarende periode i 2004. Konsernets magasinsituasjon er god ved utgangen av 3. kvartal.

 

Ved utgangen av 3. kvartal 2005 var konsernets egenkapitalprosent 32,5 prosent mot 30,4 prosent ved årets begynnelse og 44,9 prosent på tilsvarende tidspunkt i fjor.

 

Ut fra en sannsynlig utvikling av pris- og produksjonsforhold forventer E-CO Energi et relativt godt resultat for 2005. Men det forventes et lavere resultat etter skatt enn i 2004 hvor konsernets skattekostnad ble redusert med ca. 100 millioner kroner knyttet til engangseffekter ved ervervet av 20-prosentposten i E-CO Vannkraft og enkelte andre forhold. 

 

Nøkkeltall – E-CO Energi (mill. kr.):

 

Per 3 kvartal 2005

Per 3 kvartal 2004

2004

Driftsinntekter

1 571

1 626

2 321

Driftskostnader

(596)

(600)

(827)

Driftsresultat

975

1026

1 494

Resultat før skatter

665

728

1 091

Resultat etter skatter

331

335

670

Egenkapital

5 666

7 950

5 335

Gjeld og egenkapital

17 409

17 708

17 536

Kontaktpersoner:

Hans Erik Horn

Adm. direktør, E-CO Energi

24 11 69 10 /

901 92 942

Per-Arne Torbjørnsdal

Informasjonsdirektør, E-CO Energi

24 11 69 20/

916 08 196

 

E-CO Energi er et av Norges ledende energikonsern med datterselskaper og eierandeler i andre energiselskaper. Virksomheten omfatter vannkraftproduksjon, konsulentvirksomhet og forretningsutvikling. E-CO eier og forvalter kraftverk over hele Sør-Norge og er landets nest største kraftprodusent. Vi har en utstrakt konsulentvirksomhet innen elnett, fornybare energikilder og miljøøkonomi. Vi driver forretningsutvikling innen energi, miljø og tilgrensende teknologi. Konsernet har eierandeler i Oppland Energi AS, Buskerud Kraftproduksjon AS og Opplandskraft DA.