Resultat for 1. halvår 2005: 307 millioner kroner etter skatt

24.08.05

E-CO Energis resultat etter skatt ble 307 millioner kroner mot 319 millioner kroner i 1. halvår i fjor. Konsernets prissikringsstrategi medførte at oppnådd salgspris ble høyere enn spotpris i halvåret, men lavere enn i 1. halvår 2004. Produksjonen viser en mindre nedgang i forhold til i fjor.

Oslo, 24.08.2005
Pressemelding 05/05

Resultatutviklingen for E-CO Energi ble noe svakere i 1. halvår 2005 enn i tilsvarende periode i fjor. Kraftproduksjonen var 2 prosent lavere enn i fjor og litt i underkant av det normale for perioden. Konsernets prissikringsstrategi medførte at realisert salgspris ble høyere enn spotprisen i 1. halvår i år.

 

Kraftmarkedet var i januar og februar i år preget av mye nedbør og relativt mildt vær. Tilsiget til vannmagasinene var høyt og snømagasinene høyere enn det normale. Dette medførte fallende priser i kraftmarkedet. Mindre nedbør fra midten av februar og en høy eksport medvirket imidlertid til at tendensen til fallende priser endret seg til en oppgang. Prisoppgangen skyldes i stor grad høye priser i Europa som følge av at kullprisene har holdt seg høye og en kraftig økning i prisen på CO2-kvoter utover i halvåret. I juni falt spotprisen noe tilbake som følge av mye nedbør og snøsmelting, men terminprisene for resten av året trakk videre oppover. Introduksjonen av et marked for omsetning av CO2-kvoter i EU har bidratt til at det er større usikkerhet enn tidligere om hvordan kraftprisen vil utvikle seg, delvis fordi markedet er en ny faktor og delvis fordi selve kvoteprisen har vist seg å være svært volatil.

Q2_2005_Spotpris

Driftsinntektene i 1. halvår 2005 ble 1 166 millioner kroner som er 106 millioner kroner lavere enn i 1. halvår 2004. Nedgangen skyldes i hovedsak nedgangen i kraftpris fra 2004. Driftskostnadene i 1. halvår ble 390 millioner kroner som er 6 millioner kroner lavere enn i fjor. Driftsresultatet ble 776 millioner kroner som innebærer en nedgang på 100 millioner kroner i forhold til 1. halvår 2004. Netto finanskostnader økte med 12 millioner kroner fra 215 millioner kroner i 1. halvår 2004 til 227 millioner kroner i 1. halvår 2005. Økningen skyldes høyere gjeld som følge av kjøpet av Statkrafts aksjeandel på 20 prosent i E-CO Vannkraft i desember i fjor. Gjennomsnittlig netto rentebærende gjeld var ca. 2,1 milliarder kroner høyere i 1. halvår 2005 enn i tilsvarende periode i 2004. Redusert gjennomsnittlig rente på lån har i vesentlig grad bidratt til å begrense økningen i netto finanskostnader. Resultat før skatter ble 566 millioner kroner som er 106 millioner kroner lavere enn i 2004. Skattekostnaden i 1. halvår 2005 er vesentlig lavere enn i samme periode i fjor på grunn av at konsernets skatteposisjon kan utnyttes etter kjøpet av 20-prosent posten i E-CO Vannkraft, samt at en lavere spotpris slår positivt ut for grunnrenteskatten. Resultat etter skatter ble 307 millioner kroner som er 12 millioner kroner lavere enn i 1. halvår 2004.

 

Gjennomsnittlig systempris ble på 22,5 øre per kWh i 1. halvår 2005. Til sammenligning var gjennomsnittlig systempris 24,6 øre i tilsvarende periode i fjor. Konsernet oppnådde en salgspris på ca. 24 øre per kWh mot ca. 26 øre i 1. halvår 2004.

 

Konsernets kraftproduksjon var 4 535 GWh i 1. halvår i år. I tilsvarende periode i 2004 var kraftproduksjonen 4 613 GWh. Dette tilsvarer en reduksjon på 2 prosent.

 

Ved utgangen av 1. halvår 2005 var konsernets egenkapitalprosent 32,0 prosent mot 30,4 prosent ved årets begynnelse og 45,1 prosent på tilsvarende tidspunkt i fjor.

 

Ut fra en sannsynlig utvikling av pris- og produksjonsforhold forventer E-CO Energi et relativt godt resultat for 2005. Men det forventes et lavere resultat etter skatt enn i 2004 hvor konsernets skattekostnad ble redusert med ca. 100 millioner kroner knyttet til engangseffekter ved ervervet av 20-prosent posten i E-CO Vannkraft og enkelte andre forhold.

 

 

Nøkkeltall – E-CO Energi (mill. kr.):

 

1. halvår 2005

1. halvår 2004

2004

Driftsinntekter

1 166

1 272

2 321

Driftskostnader

(390)

(396)

(827)

Driftsresultat

776

876

1 494

Resultat før skatter

566

672

1 091

Resultat etter skatter

307

319

670

Egenkapital

5 643

7 934

5 335

Gjeld og egenkapital

17 635

17 604

17 536


Kontaktpersoner:

Hans Erik Horn

Adm. direktør, E-CO Energi

24 11 69 10 /

901 92 942

Per-Arne Torbjørnsdal

Informasjonsdirektør, E-CO Energi

24 11 69 20/

916 08 196