Resultat for 1. kvartal 2005: Godt resultat tross lavere spotpriser

28.04.05

Resultat etter skatt ble 304 millioner kroner mot 287 millioner kroner i 2004. Lavere spotpriser enn i fjor bidro til redusert grunnrenteskatt. Konsernets prissikringsstrategi medførte at oppnådd salgspris ble høyere enn spotpris i kvartalet. Produksjonen var tilnærmet uendret i forhold til i fjor.

Oslo, 29.04.2005
Pressemelding 04/05

E-CO Energi oppnådde gode resultater i 1. kvartal 2005. Driftsresultatet og resultat før skatt ble noe lavere enn i fjor, men resultat etter skatt viser en økning. Kraftproduksjonen var tilnærmet uendret i forhold til i 2004, men over det normale for perioden. Konsernets prissikringsstrategi medførte at realisert salgspris ble høyere enn spotprisen i 1. kvartal i år. Salgsprisen ble imidlertid lavere enn i 1. kvartal i fjor.

 

Ved inngangen til året lå spotprisen rundt 20 øre per kWh etter gjennomgående å ha falt høsten 2004. Dette fallet skyldes i stor grad mye nedbør og derav høyt tilsig til de skandinaviske vannmagasinene, som var på omtrent samme nivå ved årsskiftet som i slutten av august. Ved årsskiftet var magasinfyllingen på et normalnivå etter stort sett å ha vært vesentlig lavere enn normalt siden høsten 2002. Den fallende pristrenden fortsatte utover i januar som følge av mye nedbør og et betydelig tilsig til magasinene. I tillegg lå snømagasinene over det normale, samt at det var vesentlig mildere enn normalt. Fra midten av februar snudde imidlertid den nedadgående pristrenden. Mindre nedbør og en relativt høy krafteksport fra det skandinaviske området bidro til dette. Høye kraftpriser i Europa trakk den nordiske kraftprisen opp. Høye kullpriser og stigende priser på CO2-kvoter har medvirket til de høye europeiske kraftprisene. Ved utgangen av 1. kvartal hadde spotprisen steget til ca. 24 øre per kWh.

 

Driftsinntektene i 1. kvartal ble 810 millioner kroner mot 894 millioner kroner i 1. kvartal 2004. Dette tilsvarer en reduksjon på 9 prosent som i det vesentlige skyldes lavere oppnådd salgspris. Driftsresultatet viser en reduksjon fra 689 millioner kroner i 1. kvartal 2004 til 608 millioner i 1. kvartal i år. Nedgangen skyldes de lavere driftsinntektene. Driftskostnadene ligger på omtrent samme nivå som i fjor. Lavere rente på lån medfører at netto finanskostnader er lite endret i forhold til i 1. kvartal fjor, dette til tross for en betydelig økning av rentebærende gjeld som følge av kjøpet av Statkrafts aksjeandel i E-CO Vannkraft. Resultat før skatter ble 503 millioner kroner som er 83 millioner kroner lavere enn i 2004. Skattekostnaden i 1. kvartal 2005 er vesentlig lavere enn i samme periode i fjor på grunn av at konsernets skatteposisjon kan utnyttes etter kjøpet av 20-prosentposten i E-CO Vannkraft, samt at en lavere spotpris slår positivt ut for grunnrenteskatten. Etter skatt økte resultatet fra 287 millioner kroner i 1. kvartal 2004 til 304 millioner kroner i 1. kvartal 2005.

 

Gjennomsnittlig systempris ble 21,3 øre per kWh i 1. kvartal 2005. Til sammenligning var gjennomsnittlig systempris 24,7 øre i tilsvarende periode i fjor. Konsernet oppnådde en salgspris på ca. 25 øre per kWh mot ca. 28 øre i 1. kvartal 2004.

 

Konsernets kraftproduksjon var 3 108 GWh i 1. kvartal i år. I tilsvarende periode i 2004 var kraftproduksjonen 3 144 GWh.

 

Ved utgangen av 1. kvartal 2005 var konsernets egenkapitalprosent 31,5 prosent mot 30,4 prosent ved årets begynnelse og 44,4 prosent på tilsvarende tidspunkt i fjor.

 

Ut fra en sannsynlig utvikling av pris- og produksjonsforhold forventer E-CO Energi et relativt godt resultat for 2005. Men det forventes et lavere resultat etter skatt enn i 2004 hvor konsernets skattekostnad ble redusert med ca. 100 millioner kroner knyttet til engangseffekter ved ervervet av 20-prosentposten i E-CO Vannkraft og enkelte andre forhold.

 

 

Nøkkeltall – E-CO Energi (mill. kr.): 

Per 1 kvartal 2005

Per 1 kvartal 2004

2004

Driftsinntekter

810

894

2 321

Driftskostnader

(202)

(205)

(827)

Driftsresultat

608

689

1 494

Resultat før skatter

503

586

1 091

Resultat etter skatter

304

287

670

Egenkapital

5 639

7 902

5 335

Gjeld og egenkapital

17 921

17 789

17 536Kontaktpersoner:Hans Erik Horn

Adm. direktør, E-CO Energi

24 11 69 10 /

901 92 942

Per-Arne Torbjørnsdal

Informasjonsdirektør, E-CO Energi

24 11 69 20/

916 08 196 

E-CO Energier et av Norges ledende energikonsern med datterselskaper og eierandeler i andre energiselskaper.
E-CO Vannkraft eier og forvalter kraftverk over hele Sør-Norge og er landets nest største kraftprodusent. E-CO
Techleverer rådgivende ingeniørtjenester. E-CO Norne driver forretningsutvikling innen energi, miljø og tilgrensende teknologi. Konsernet har eierandeler i Oppland Energi AS (61 %), Buskerud Kraftproduksjon AS (30 %) og Opplandskraft DA (25 %).