Årsresultat for 2004: Normalproduksjon og prissikring ga resultatfremgang

16.03.05

E-CO Energi fikk et årsresultat på 670 millioner kroner i 2004 mot 111 millioner i 2003. Det gir en avkastning på totalkapitalen på 8,9 prosent, mot 6,9 prosent året før. Resultatfremgangen skyldes høyere produksjonsvolum, høyere oppnådde salgspriser og lavere skatter. Gjennomsnittlig oppnådd salgspris ble 106 prosent av spotpris.

Oslo 16.03.2005
Pressemelding 02/05

Driftsinntektene ble på 2.321 millioner kroner i 2004, mot 1.954 millioner kroner året før. Driftresultatet ble 1.494 millioner kroner, opp fra 1.138 millioner kroner. Økningen i driftsinntekter skyldes i hovedsak at produksjonsvolumet var tilnærmet normalt grunnet normale tilsigsforhold. Gjennomsnittlig oppnådd salgspris ble 25,7 øre/kWh, som er 1,2 øre høyere enn året i forveien. Dette til tross for at gjennomsnittlig spotpris sank fra 29,1 øre i 2003 til 24,2 øre i 2004. Konsernets sikringsstrategi medfører en avdempning av inntektspåvirkningen fra de største prisvariasjonene i markedet.

Driftskostnader ble på 827 millioner kroner mot 816 millioner kroner i 2003. Drifts­resultat for 2004 ble dermed på 1.494 millioner kroner, en økning på 356 millioner kroner fra fjoråret.

 

Netto finansposter ble på 403 millioner kroner i 2004 mot 488 millioner kroner i 2003. Kostnadsreduksjonen på 85 millioner kroner kommer av den generelle rentenedgangen i Norge.

 

Ordinært resultat før skatt ble 1.091 millioner kroner, som er 441 millioner kroner høyere enn fjoråret. Skattene ble lavere enn i 2003 på grunn av ekstraordinære skattereduksjoner og lavere spotpriser i 2004. Års­resultatet ble på 670 millioner kroner i 2004, mot 111 millioner kroner i 2003, en økning på 559 millioner kroner.

 

- Ettersom skatten beregnes ut fra spotpris og ikke de prisene E-CO Energi faktisk oppnår i markedet, varierer ikke skattebelastningen nødvendigvis i takt med konsernets inntekter. Jeg er lite tilfreds med dagens skatteregime, fordi det fremmer kortsiktighet i en næring som trenger langsiktighet, sier administrerende direktør Hans Erik Horn.


Årsproduksjonen for konsernet ble på 8.718 GWh (inklusiv konsernets andel av produksjonen i Oppland Energi), noe som er 1.300 GWh mer enn 2003, men fortsatt noe under normalproduksjon. Inkludert konsernets andel i tilknyttede selskaper ble årsproduksjonen 9.415 GWh.

 

Kontantstrøm fra virksomheten ble på 1.066 millioner kroner mot 709 millioner kroner året før. Netto gjeld økte i perioden med 1.767 millioner kroner som følge av kjøpet av Statkrafts 20 prosent eierandel i E-CO Vannkraft for 2.550 millioner kroner.

   

NØKKELTALL

 

 

 

 

 

2004

2003

2002

2001

Resultat

 

 

 

 

Driftsinntekter

2 321

1 954

1 981

1 938

Driftsresultat

 1 494

 1 138

 1 174

1 082

Resultat før skatter

 1 091

650

667

415

Årsresultat

670

111

356

36

Kapitalforhold

 

 

 

 

Totalkapital

17 536

17 312

18 385

19 695

Ansvarlig lån Oslo kommune

 3 347

 3 347

 3 347

 3 347

Egenkapital

 5 335

 7 615

 7 535

 8 656

Likvider

525

170

564

429

Egenkapitalandel

30 %

44 %

41 %

44 %

Egenkapitalandel inkl ansv. lån

50 %

63 %

59 %

61 %

Netto rentebærende gjeld (eks ansv. lån)

 6 684

 4 915

 5 534

 6 086

Egenkapitalrentabilitet *

10,3 %

1,5 %

4,9 %

0,4 %

Totalkapitalrentabilitet **

8,9 %

6,9 %

7,5 %

6,1 %

Kontantstrøm

 

 

 

 

Kontantstrøm fra virksomheten

 1 066

709

425

409

EBITDA

 1 776

 1 419

 1 447

 1 349

EBITDA-margin

77 %

73 %

73 %

70 %

Annet

 

 

 

 

Antall ansatte

218

239

286

306

Kraftproduksjon (GWh) ***

 8 718

 7 416

 9 884

10 190

 

 

 

 

 

*    Årsresultat/gjennomsnittlig egenkapital

**  Ordinært resultat før skatter + finanskostnader/gjennomsnittlig totalkapital

*** Produksjon eks. andel produksjon tilknyttede selskaper (ca 600 GWh)


Kontaktpersoner:

Hans Erik Horn

Administrerende direktør

24 11 69 10 / 901 92 942

Per-Arne Torbjørnsdal

Informasjonsdirektør

24 11 69 20/ 916 08 196