På norsk / In English

E-CO Energi AS
Besøksadresse:
C. J. Hambros plass 2C, Oslo
E-post: energi@e-co.no

Post- og fakturaadresse:
E-CO Energi AS
Postboks 1050 Sentrum
0104 OSLO
Tlf: 24 11 65 00

Kontoradresser

 

E-CO i sosiale medier:

 

Bedret avkastning for E-CO Energi

29.10.04

Økt produksjon og høyere oppnådd salgspris har medført en vesentlig resultatforbedring for konsernet i årets ni første måneder. Resultat etter skatt ble 335 millioner kroner mot 35 millioner kroner per 3. kvartal i fjor. Resultatet bedret seg også som følge av reduserte finanskostnader og en lavere skatteprosent.

Oslo, 28.10.2004
Pressemelding 10/04

- Spotprisene har vært lavere enn i tilsvarende periode i 2003. En vellykket prissikring og økt produksjon har imidlertid ført til en tilfredsstillende resultatutvikling, sier administrerende direktør Hans Erik Horn.

3. kvartal er normalt det resultatmessig svakeste kvartalet, da både kraftproduksjon og kraftpris ofte er lavere enn i de øvrige kvartalene. I år har imidlertid spotprisen i 3. kvartal holdt seg på et relativt høy nivå. August kunne oppvise det høyeste gjennomsnittlige prisnivået hittil i år. Som følge av mye nedbør i september falt imidlertid både spot- og terminprisene markert mot slutten av kvartalet. Samtidig økte fyllingsgraden i de nordiske magasinene kraftig. Fortsatt er de noe under det historiske normalnivået, men magasinsituasjonen er vesentlig mindre anstrengt enn på lenge.

Driftsinntektene hittil i år ble 1 626 millioner kroner mot 1 323 millioner kroner per 3. kvartal 2003. Dette tilsvarer en økning på 23 prosent. Årsaken til økningen er både økt produksjonsvolum og en høyere oppnådd salgspris. Driftsresultatet økte fra 722 millioner kroner i 2003 til 1 026 millioner kroner per 3. kvartal i år. Lavere rentenivå medførte en positiv utvikling av netto finanskostnader som hittil i år har falt med 88 millioner kroner i forhold til i fjor. Resultat før skatter ble 728 millioner kroner som er 390 millioner kroner bedre enn i 2003. Skattekostnaden utgjorde 54 prosent av resultat før skatt. Per 3. kvartal i fjoråret var tilsvarende tall 90 prosent. Etter skatter ble resultatet 335 millioner kroner mot 35 millioner kroner per 3. kvartal i fjor.

Gjennomsnittlig systempris for perioden januar til september ble 24,7 øre per kWh mot 29,4 øre per kWh i 2003. Konsernets oppnådde en gjennomsnittlig salgspris på ca. 26 øre per kWh i året tre første kvartaler mot 22,5 øre i tilsvarende periode 2003.

Konsernets kraftproduksjon var 6 012 GWh hittil i år. I tilsvarende periode i 2003 var kraftproduksjonen 5 179 GWh, hvilket innebærer en økning på 16 prosent.

Ved utgangen av 3. kvartal 2004 var konsernets egenkapitalprosent 44,9 prosent mot 44,0 prosent ved årets begynnelse og 43,9 prosent på tilsvarende tidspunkt i fjor.

- Ut fra en sannsynlig utvikling av pris- og produksjonsforhold forventer E-CO Energi en fortsatt positiv resultatutvikling i siste kvartal. Vår avtale med Statkraft om kjøp av 20%-andelen av E-CO Vannkraft vil etter all sannsynlighet gjennomføres i desember. Regjeringens forslag til statsbudsjett inneholder ingen dramatiske endringer av kraftskattene. Men en viss skjerpelse ligger det likevel i at fremføringsrenten for negativ grunnrenteinntekt endres til en etter-skatt rente. Budsjettet gir ingen nye stimulanser til investeringer i kraftproduksjon. Forsyningssikkerheten i Norge forverres derfor i takt med forbruksøkningen, sier Horn.   

Nøkkeltall – E-CO Energi (mill. kr.):

 

Per 3 kvartal 2004

Per 3 kvartal 2003

2003

Driftsinntekter

1 626

1 323

1 954

Driftskostnader

(600)

(601)

(816)

Driftsresultat

1026

722

1 138

Resultat før skatter

728

338

650

Resultat etter skatter

335

35

111

Egenkapital

7 950

7 570

7 615

Gjeld og egenkapital

17 708

17 248

17 312

 

Kontaktpersoner

Hans Erik Horn

Administrerende direktør

24 11 69 10 /
901 92 942

Per-Arne Torbjørnsdal

Informasjonsdirektør

24 11 69 20 /
916 08 196