På norsk / In English

E-CO Energi AS
Besøksadresse:
C. J. Hambros plass 2C, Oslo
E-post: energi@e-co.no

Post- og fakturaadresse:
E-CO Energi AS
Postboks 1050 Sentrum
0104 OSLO
Tlf: 24 11 65 00

Kontoradresser

 

E-CO i sosiale medier:

 

Statutter E-CO stipend - Ren energi

08.10.04

1. Formål

Stipendets formål er å fremme utviklingen av ny fornybar energi med fokus på lønnsomme og miljøriktige energiløsninger.

Stipendordningen er opprettet av E-CO Energi. E-COs visjon er å være Norges ledende vannkraftprodusent - kompetent og skapende.

 

2. Kriterier

I samsvar med formålet skal følgende kriterier vektlegges ved tildeling av stipend:

2.1. Stipendet skal gå til yngre forskere, gründere eller andre som utmerker seg ved å fremme utviklingen av ny fornybar energi med fokus på lønnsomme og miljøriktige energiløsninger.

2.2. Stipendet kan også gis til en gruppe eller et miljø.

2.3. Vinneren av stipendet skal gjennom et konkret prosjekt synliggjøre samfunnsmessig og/eller bedriftsøkonomisk potensial for sitt arbeid innen fornybar energi og dermed eventuelle nye forretningsområder.

2.4. Stipendet skal bidra til å utvikle nye metoder, produkter og/eller tjenester.

 

3. Søknad

Kandidater bes om å levere en kortfattet (maksimalt 500 ord), men teknologisk og forretningsmessig konsistent beskrivelse av sitt konsept/prosjekt, samt hvorfor det bør vinne stipendet. Søknaden skal også inneholde CV’er for de sentrale prosjektdeltakerne, samt en konkret plan for disponering av stipendet. I tillegg kan mer inngående faglige rapporter, artikler etc. legges ved søknaden.

 

Søknaden sendes til E-CO Energi innen angitt frist.

 

4. Omfang

Stipend tildeles årlig. E-CO Energi fastsetter hvert år rammen for årets tildeling.

 

5. Disponering av stipend

Stipendet kan disponeres fritt til realisering og videreutvikling av prosjekt eller idé i samsvar med søknaden. Midler som ikke disponeres i henhold til søknaden kan E-CO Energi kreve tilbakebetalt.

 

6. Rapport

Det forutsettes at mottaker av stipend bruker stipendet innen ett år etter tildeling. Senest tre måneder etter at stipendet er benyttet, skal det videre leveres en kort rapport som beskriver hvordan stipendet er brukt til å realisere prosjektidéen, samt redegjør for gjennomføring og konklusjoner. Rapporten vil bli publisert på E-CO Energis nettsider eller andre steder som E-CO Energi finner formålstjenlig.

 

7. Bruk av resultater

E-CO Energi kan vederlagsfritt publisere prosjektrapporten samt benytte den i den form E-CO Energi finner formålstjenlig. For mulig kommersiell utnyttelse av resultater fra prosjektet inngås eventuelt egen avtale.

8. Vurdering av søknader

For vurdering av søknadene og tildeling av stipend oppnevnes en stipendkomité bestående av tre medlemmer. I komitéen deltar en ekstern representant i tillegg til representanter fra E-CO Energi og Bellona. Komitéen velger den vinner den finner verdig etter formålet og kriteriene for stipendordningen.

 

9. Klagerett

Stipendkomitéens vedtak er endelig.

 

10. Tildeling og kunngjøring

Stipendordningen gjøres hvert år kjent gjennom E-CO Energis nettsider, gjennom pressemeldinger til media og gjennom andre aktuelle kanaler. Tildeling av stipend skjer hvert år i tilknytning til E-CO Energis årsmøte.

 

I tillegg til stipendmidlene utarbeides det et diplom som tildeles vinneren. Diplomet vil overrekkes i et eget arrangement der representanter for stipendkomiteen, E-CO Energi og Bellona deltar.

 

11. Endring av statutter mv.

Statuttene gjelder fra og med tildelingen i 2005. Det tillegger administrasjonen i E-CO Energi å endre de foreliggende statutter og eventuelt gi nærmere retningslinjer til stipendkomitéen.

 E-CO Stipend - Ren energi

.

Søknadsfristen for E-CO stipend 2009 gikk ut 10. mars.