På norsk / In English

E-CO Energi AS
Besøksadresse:
C. J. Hambros plass 2C, Oslo
E-post: energi@e-co.no

Post- og fakturaadresse:
E-CO Energi AS
Postboks 1050 Sentrum
0104 OSLO
Tlf: 24 11 65 00

Kontoradresser

 

E-CO i sosiale medier:

 

Resultat 1. halvår 2004: Fortsatt fremgang for E-CO Energi

28.08.04

E-CO Energi oppnådde en vesentlig forbedring av resultatet i 1. halvår 2004 sett i forhold til samme periode i fjor. Resultat etter skatt ble 319 millioner kroner som er en økning på 209 millioner kroner i forhold til 1. halvår i fjor. Forbedringen skyldes en positiv effekt av prissikring og produksjonsøkning. Nedgang i finanskostnadene bidro også til resultatfremgang.

Oslo, 27.08.2004
Pressemelding 07/04

 

- Vi er tilfreds med at vi oppnår resultatforbedring i 1. halvår til tross for at spotprisene har vært lavere enn i 2003. Utviklingen skyldes en vellykket prissikring og at produksjonen er kommet opp på tilnærmet normalt nivå. Forbedringen er helt nødvendig for å oppnå en rimelig kapitalavkastning, sier administrerende direktør Hans Erik Horn.

 

Spotprisen på kraft var i vintermånedene betydelig under prisen i 2003. Fra april ble det imidlertid mindre forskjell og juniprisen i 2004 ble høyere enn i 2003. Gjennomsnittlig systempris for halvåret ble 24,7 øre per kWh mot 31,3 øre per kWh i 2003. Konsernets sikringspolicy har medført at oppnådd salgspris i halvåret ble høyere enn spotpris og også høyere enn oppnådd salgspris i 1. halvår i fjor. Oppnådd salgspris i år var ca. 26 øre per kWh mot ca. 23 øre i 2003.

 

Terminprisene for siste halvår i år og for 2005 har i den senere tid steget markant i forhold til situasjonen tidligere i år. Terminprisene påvirkes av ulike faktorer, men det antas at det forhold at magasinfyllingen i Skandinavia fortsatt er vesentlig lavere enn historisk normal spiller en vesentlig rolle. Enkelte argumenter, bl.a. den mer langsiktige utviklingen i kraftbalansen, kan synes å tale for en noe mer langsiktig hevning av prisnivået. Det er mulig at dette også etter hvert reflekteres i terminprisene.

 

Driftsinntektene for konsernet ble 1 272 millioner kroner i 1. halvår 2004 mot 1 032 millioner kroner i tilsvarende periode i 2003. Dette innebærer en økning på 23 %. Økt produksjon og økt pris som følge av prissikring er bakgrunn for inntektsøkningen. Netto finanskostnader ble 215 millioner kroner mot 274 millioner kroner i 1. halvår i fjor, en reduksjon på 22 % knyttet til lavere rente og redusert nettogjeld. Skatteprosenten ble lavere enn i fjor, i stor grad som følge av at grunnrenteskatten er knyttet opp mot spotprisen. I fjor skattet konsernet av en inntekt som var høyere enn faktisk inntekt, mens i år er situasjonen motsatt. Skatteprosenten er imidlertid fortsatt over 50 %. Kontantstrømmen fra virksomheten var på 645 millioner kroner og dette er 393 millioner kroner høyere enn i 1. halvår i 2003.

 

Kraftproduksjonen ble på 4 613 GWh i 1. halvår. Dette er en økning på 20 % i forhold til 1. halvår i fjor, da produksjonen var 3 860 GWh. Produksjonen ligger dermed på tilnærmet normalnivå.

 

Ved utgangen av 1. halvår 2004 var konsernets egenkapitalprosent 45,1 prosent mot 44,0 prosent ved årets begynnelse og 44,5 prosent på tilsvarende tidspunkt i fjor.

 

- Ut fra en sannsynlig utvikling av pris- og produksjonsforhold forventer vi en fortsatt positiv resultatutvikling i 2. halvår. Endringer i rammebetingelsene, herunder skatteregler, kan tenkes å påvirke årsresultatet. Men slike endringer er svært lite forutsigbare. Med tanke på kraftbalansen er det imidlertid nå svært avgjørende at rammebetingelse legges til rette for videre utvikling i bransjen. Spesielt er vi opptatt av eventuelle endringer i kraftskattesystemet i Regjeringens forslag til statsbudsjett. Jeg tar det for gitt at Stortingets klart uttrykte intensjoner ivaretas ved eventuelle endringer og håper på tiltak som vil bidra positivt til fremtidig verdiskaping og mulighet til å foreta investeringer i kraftbransjen, sier Horn.

 

Nøkkeltall – E-CO Energi (mill. kr.):
1. halvår 2004

1. halvår 2003

2003

Driftsinntekter

1 272

1 032

1 954

Driftskostnader

(396)

(404)

(816)

Driftsresultat

876

628

1 138

Resultat før skatter

672

366

650

Resultat etter skatter

319

110

111

Egenkapital

7 934

7 645

7 615

Gjeld og egenkapital

17 604

17 179

17 312

 

Kontaktpersoner

Hans Erik Horn

Administrerende direktør

24 11 69 10 / 901 92 942

Per-Arne Torbjørnsdal

Informasjonsdirektør

24 11 69 20/ 916 08 196