På norsk / In English

E-CO Energi AS
Besøksadresse:
C. J. Hambros plass 2C, Oslo
E-post: energi@e-co.no

Post- og fakturaadresse:
E-CO Energi AS
Postboks 1050 Sentrum
0104 OSLO
Tlf: 24 11 65 00

Kontoradresser

 

E-CO i sosiale medier:

 

Hva gjør E-CO? Utbygging

E-CO Energi kan bidra til å skape ny kraft på flere måter. Et av bidragene er utbygging.

Øvre Otta 1
I områder der E-CO eier fallrettigheter finnes det et stort potensial for større utbyggingsprosjekter. I noen av områdene kan det være aktuelt å bygge ut nye vassdrag. Andre steder ønsker vi bedre utnyttelse av vassdrag som allerede er utbygd ved å øke utbyggingsgraden. Et tredje alternativ er å øke fleksibiliteten i vannkraftproduksjonen gjennom å bygge overføringskanaler mellom vannmagasinene. Slike overføringskanaler gjør det mulig å utnytte vannmagasinene mer effektivt. De fleste av disse prosjektene vil i større eller mindre grad ha konsekvenser for miljøet. Dels som følge av at vannføringen i vassdragene blir endret, og i noen tilfeller fordi flora og fauna i ulike vassdrag blir blandet. Konsekvensene av tiltakene blir utredet i hvert enkelt tilfelle. Det er opp til reguleringsmyndighetene representert ved Norges Vassdrags- og energidirektorat, Olje- og energidepartementet, og endelig Stortinget, å vurdere om tillatelse skal gis. Enkelte ganger vil miljøhensynet veie tyngst, mens i andre tilfeller vil alternativene til ikke å bygge ut være dårligere. Da bør konsesjon gis og utbygging finne sted.

Miljøkonsekvensene blir alltid grundig utredet ved en utbygging. Krav til minstevannsføring blir fastlagt og overholdt, og fisk blir satt ut. Alle utbygginger gjøres reversible. Det vil si at det gjøres mulig å bringe vassdraget tilbake til dets tilstand før utbyggingen, dersom fremtidige generasjoner ønsker det. Miljøkonsekvensene er i hovedsak knyttet til redusert vannføring i enkelte vassdrag. Det er aldri snakk om å tørrlegge hele vassdrag.

I E-COs systemer er det identifisert et samlet utbyggingspotensial på ca. 1 TWh. De største og mest lønnsomme prosjektene ligger i vassdrag som i dag er vernet. I dagens situasjon er de derfor lite aktuelle å bygge ut. Likevel er det mulig, dersom politikere og opinionen vil.

Holdningen til vannkraftutbygginger i ferd med å endre seg. Det viser en undersøkelse utført av Norsk Gallup i 2003 på oppdrag fra Energibedriftenes Landsforening (EBL). Der svarer 58 prosent av de spurte at de vil modernisere og utvide eksisterende vannkraftanlegg, mens 43 prosent vil bygge vindmøller. Begge deler klart høyere enn året før.

Øvre Otta 3
Et eksempel på en utbygging er Øvre Otta. Første del av dette prosjektet med kraftstasjonene Øyberget og Framruste ble idriftsatt i 2006. De to kraftstasjonene gir 525 GWh ny fornybar energi. Nå bygges også en overføringstunnel fra Breidalsmagasinet, noe som vil gi ytterligere 125 GWh ny fornybar kraftproduksjon. Da vil Øvre Otta produsere mellom 650 GWh per år, noe som tilsvarer energibehovet til ca. 32 000 boliger. E-CO er største eier i prosjektet gjennom eierandelene i Opplandskraft. E-COs andel av utbyggingen er 210 GWh.

  • Samlet energipotensial ved utbygging: ca. 1,0 TWh
  • Tilsvarer energiforbruket i ca. 50 000 boliger